WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Wyszukaj w serwisie
Nasze metody oraz systemy diagnostyczno – terapeutyczne  wspierają pracę  specjalistów w ponad 300 ośrodkach w Polsce.

Wśród naszych klientów są uczelnie wyższe, instytuty badawcze, szkoły, poradnie, kliniki, szpitale, gabinety psychologiczne, stowarzyszenia i fundacje, firmy oraz osoby prywatne.

Przeprowadziliśmy szkolenia dla ponad 700 osób w Polsce. 

Dziękujemy Państwu za zaufanie. 


Wsród naszych klientów są:

       Akademia Górniczo-Hutnicza:
    Dostawa urządzenia medycznego do badania EEG i QEEG
       Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie:
    Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych
    biofeedback
    Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach:
     Dostawa aparatury naukowo-badawczej
    Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu:
    Moduł do wielokanałowej rejestracji i wzmocnienia
    Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja
   Śniadeckiego w Gdańsku:

    Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: "Silna i Odporna Kadra
    Olimpijska: terapeuta biofeedback - kurs zaawansowany"
 
    Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:
    System do neuropsychofizjologicznych badań zaburzeń nastroju w  
    ramach projektu "Depresja-mechanizmy-terapia"

     Instytut Innowacji i Biznesu Magdalena Gołdzińska:
     Przeprowadzenie szkolenia Biofeedback I stopnia w ramach projektu:
     "Promień Nadziei - nowoczesny program rozwoju szkolnictwa    
      specjalnego"
 
    Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu:
    Dostawa systemu do QEEG/EEG/ERP wraz z bazą normatywną QEEG
    dla populacji europejskiej i amerykańskiej oraz aparatem do biofeedback
 
    Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II:
    Dostawa aparatury do badań psychofizjologicznych
 
    Kompania Piwowarska S.A.:
    Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu EEG-Biofeedback -
    wykłady, testy, trening w ramach projektu: "Kompleksowy program
    rozwoju kadr Kompanii Piwowarskiej"
 
    NAVITA Rehabilitacja Sp. z o.o.
    
    Politechnika Gdańska:
    Sprzęt i oprogramowanie do biopomiarów
 
    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością
    Psychoruchową z siedzibą w Rzeszowie:

    Szkolenia w zakresie Metody Terapii Biofeedback w ramach projektu:
    "Nowatorskie metody pracy z dzieckiem z ADHD"
 
     Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
    Dostawa aparatury EEG/QEEG
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
    Zestaw aparatury do treningu funkcji poznawczych


 
    Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
    Dostawa zestawu aparatury do EEG-Biofeedback
    Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:
    Dostawa, zamontowanie, zainstalowanie i rozruch urządzeń badawczo-
    naukowych i dydaktycznych,
    Dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z systemu badań
    pracy mózgu metodą EEG - kompletne stanowisko do badań sygnału
    mózgu
 
    Uniwersytet Śląski:
    Zakup i wdrożenie do działania zestawu aparatury do rejestracji i treningu
    metodą biofeedback
 
    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
     Dostawa aparatury do terapii i treningu biofeedback
     Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie 
     System pomiarowy rejestrujący sygnał EEG i inne wybrane sygnały
     psychofozjologiczne

 
    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
    Dostawa aparatury biofeedback do badań w zakresie ergonomii

 


 
   
    Uniwersytet Wrocławski Wydział Psychologii

    Dostawa aparatury biofeedabck w celu prowadzenia na niej badań
     w jednym z wrocławskich szpitali

 

 
     Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
                               Wydział Psychologii
  
 Dostawa aparatury biofeedback do nowo powstałego laboratorium      metod stosowanych w psychologii


  
     Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
                         Instytut Ekologii i Bioetyki 

     Dostawa apartury biofeedback do prezentacji studentom na wykładach

 


 
    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
    Dostawa aparatury do metody Warnke

 


 
    Akademia Muzyczna w Gdańsku 
    Dostawa aparatury biofeedback do badań naukowych

 


 
 
   Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
   Dostawa apartury Biofeedback oraz EEG/ QEEG/ ERP


  
    Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
    i Dziennikarstwa w Poznaniu 

    Dostawa aparatury biofeedback

 

 
    Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Medyczny 
    Dostawa aparatury medycznej do nowo powstałego kompleksu
    naukowo- dydaktycznego

  
     Warszawski Uniwersytet Medyczny
     Dostawa aparatury biofeedback