Trudności w uczeniu się

Wyszukaj w serwisie

W tym artykule dowiesz się:

 • czym charakteryzują się trudności w nauce
 • czym wyróżniają się specyficzne trudności w uczeniu się
 • czym jest dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia oraz dysortografia
 • jakie metody terapeutyczne wspierają dzieci w trudnościach w uczeniu się

TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ – DEFINICJA

Trudności w uczeniu się to szeroko rozumiany termin odnoszący się do zróżnicowanej grupy zaburzeń, manifestujących się poprzez znaczące trudności w opanowaniu i stosowaniu umiejętności słuchowych, mówienia, czytania, rozumienia oraz umiejętności matematycznych (definicja ta została zaproponowana przez Narodowy Zjednoczony Komitet do spraw Trudności w Uczeniu się).
Trudności w uczeniu się najczęściej występują u dzieci w wieku od ok. 3 do 10-12 roku życia.
W literaturze pedagogicznej wyróżnia się podział terminu trudności w uczeniu się ze względu na zakres pojęcia:

 • niespecyficzne trudności w uczeniu się
 • specyficzne trudności w uczeniu się

           

NIESPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

Są to wszelkie rodzaje trudności w nauce, które są uwarunkowane różnorodnymi czynnikami, włącznie z upośledzeniem umysłowym, schorzeniami neurologicznymi, uszkodzeniami mózgu, narządów zmysłu i ruchu, a także zaburzeniami emocjonalnymi.

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ 

Specyficzne trudności w uczeniu się dotyczą dzieci, które odnoszą niepowodzenia w nauce pomimo prawidłowego poziomu inteligencji, dojrzałości w ogólnym rozwoju oraz zapewnienia im odpowiednich warunków dydaktycznych do zdobywania wiedzy i umiejętności.
Przyczyną występowania specyficznych trudności w nauce jest nieharmonijny rozwój psychoruchowy, a w szczególności opóźnienie rozwoju niektórych funkcji poznawczych (słuchowo-językowych, wzrokowo przestrzennych), ruchowych oraz ich współdziałania (integracji funkcji percepcyjnych i funkcji ruchowych).

Czym charakteryzują się trudności w zakresie czytania i pisania? 

 • wolnym tempem czytania
 • trudnościami ze zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu
 • niechęcią do czytania długich tekstów
 • nieprawidłową pisownią
 • popełnianiem błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad pisowni
 • trudnościami z organizacją tekstu
 • błędami gramatycznymi
 • niewyraźnym pismem
Dzieci na lekcjach matematyki mogą mieć trudności:
 • z przepisywaniem cyfr, dodawaniem w pamięci
 • w organizacji przestrzennej zapisu działań matematycznych
 • z odczytywaniem treści w zadaniach tekstowych
 • z zapisywaniem znaków nierówności

Specyficzne trudności w nauce najczęściej dotyczą umiejętności czytania (dysleksja), pisania (dysgrafia), umiejętności matematycznych (dyskalkulia) oraz trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (dysortografia).
Specyficzne trudności w uczeniu się mogą dotyczyć różnych  przedmiotów szkolnych takich jak: geografia, biologia, chemia, historia, języki obce.
                                 Trudności w nauce czytania

Specyficzne trudności w uczeniu się – definicje zaburzeń

 • dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania (osoba czyta wolno, z licznymi błędami, bez zrozumienia tekstu; zaburzeniu często towarzyszą trudności z opanowaniem poprawnego pisania)
 • dysgrafia to zaburzenie umiejętności pisania (charakter pisma dziecka jest mało staranny, niewyraźny, nieestetyczny). Przyczyną występowania dysgrafii może być nieprawidłowa interpretacja informacji słyszanych lub widzianych, zaburzenia w przetwarzaniu informacji, zła koordynacja lub zaburzenia językowe.
 • dyskalkulia to zaburzenie predyspozycji potrzebnych do rozumienia matematyki (osoba ma trudności w uczeniu się matematyki mimo inteligencji w normie, braku zaburzeń emocjonalnych, odpowiednich warunków do nauki oraz motywacj).
 • dysortografia to specyficzne zaburzenia w nauce pisania, objawiające się popełnianiem błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad pisowni i odpowiedniej motywacji do poprawnego pisania, często współwystępuje z trudnościami w czytaniu.
   
TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ – OBSZARY WSPARCIE  

W ofercie posiadamy metody terapeutyczne, które efektywnie wspierają dzieci w trudnościach w uczeniu się. Sprawdź je:
EEG BIOFEEDBACK 

 • polepszenie koncentracji uwagi
 • poprawa pamięci
 • wzrost efektywności uczenia się
 • zwiększona odporność na stres
 • poprawa umiejętności panowania nad emocjami
 • wsparcie i przyspieszenie efektywności innych terapii pedagogicznych

Dzięki sprzężeniu zwrotnemu pacjent uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych, tak aby mózg pracował szybciej i wydajniej.

Trening słuchowy metodą Warnkego 

 • poprawa szybkości uczenia się
 • pomoc w nauce czytania i pisania
 • lepsze zapamiętywanie i rozumienie  informacji podawanych drogą słuchową
 • stymulacja uwagi i poprawa czasu reakcji
 • poprawa koordynacji oko-ręka
 • poprawa koordynacji słuchowo-ruchowej

Trening obejmuje automatyzacje przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych; pracujemy nad automatyzację i koordynacją półkul mózgowych.

Sensomotoryka 

 • wsparcie dziecka w rozwoju fizycznym, emocjonalnym i poznawczym
 • poprawa koordynacji psychoruchowej
 • efektywne automatyczne przetwarzanie i wykorzystanie skomplikowanych informacji sensomotorycznych
 • poprawa efektywności funkcjonowania układu nerwowego
 • wsparcie w nabywaniu podstawowych technik szkolnych (czytanie i pisanie)
 • uzupełnienie treningu słuchowego metodą Warnkego

Metoda wspiera wszechstronny rozwój dziecka i osiągnięcie dojrzałości motorycznej, stymuluje zmysł równowagi, dotyku, propriocepcji, pracujemy nad napięciem mięśniowym, koordynacją ciałą, motoryką dużą i małą.

                        Sensomotoryka terapia


Jesteś zainteresowany zakupem aparatury? Skontaktuj się z działem handlowym!

Sprawdź inne artykuły:
Co to jest metoda Warnkego?
Czym jest sensomotoryka?
Eye tracking w edukacji


Bibliografia:

1. L. Wiatrowska, Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i rodzicielskiej pomocy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ''Wychowanie w Rodzinie'' t. VIII (2/2013)
2. A. Jaworska, Teoretyczne konteksty trudności w uczeniu się. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Bobolanum, Studia Bobolanum 29 nr 3 (2018): 177-193.
3. M. Bogdanowicz, A. Borkowska, Model rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu