tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Szkolenie - Wykorzystanie Metody Warnkego w terapii logopedycznej
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie - Wykorzystanie terapii Metodą Warnkego w terapii logopedycznej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami oraz metodyką pracy zgodną z Metodą Warnkego w kontekście terapii zaburzeń mowy i języka.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami oraz metodyką pracy zgodną z Metodą Warnkego w kontekście terapii zaburzeń mowy i języka
 
Do kogo skierowane jest szkolenie: logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
 • zna terminologię niezbędną do opisu wybranych zaburzeń mowy i języka
 • wie czym jest niewłaściwa realizacja fonemów; oligofazja, jąkanie, niedosłuch, zaburzenia przetwarzania informacji słuchowej, afazja, pragnozja i dyzartria
 • wie czym charakteryzuje się mowa pacjentów z niewykształconą kompetencją językową, z zaburzeniami realizacji oraz z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych
 • wie czym charakteryzuje się Metoda Warnkego, zna słownictwo i metodykę pracy Metodą Warnkego
 • wie w jaki sposób prezentowane zaburzenia mowy i języka u danej grupy pacjentów wpływają na ich codzienne funkcjonowanie, w tym budowanie kompetencji szkolnych i funkcjonowanie w roli ucznia
 • wie jaki jest standard postępowania diagnostycznego w dyslalii, oligofazji, niepłynności mówienia, niedosłuchu, zaburzeniach przetwarzania słuchowego, afazji, pragnozji i dyzartrii,
 • zna narzędzia diagnostyczne dedykowane do oceny wybranych zaburzeń mowy i języka,
 • wie jak przebiega programowanie terapii pacjentów z dyslalią, oligofazją, jąkaniem, niedosłuchem, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, afazją, pragnozją i dyzartrią
 • wie jakie są i na czym polegają strategie postępowania logopedycznego w dyslalii, oligofazji, niepłynności mówienia, niedosłuchu, zaburzeniach przetwarzania słuchowego, afazji, pragnozji i dyzartrii.
Po zakończeniu szkolenie uczestnik potrafi:
 • przeprowadzić badanie logopedyczne dedykowane danej grupie pacjentów (z dyslalią, oligofazją, niedosłuchem, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, afazją, pragnozją i dyzartrią)
 • poprawnie zdefiniować rozpoznanie logopedyczne dla danej grupy pacjentów (w tym posługiwać się diagnozą różnicową)
 • podać cele terapeutyczne adekwatne dla rozpoznania logopedycznego,
 • samodzielnie zaprojektować przebieg procesu terapeutycznego dla pacjentów z dyslalią, oligofazją,  niedosłuchem, zaburzeniami przetwarzania informacji słuchowej, afazją, pragnozją i dyzartrią z wykorzystaniem elementów Metody Warnkego,
 • dokonywać oceny prowadzonej terapii pacjentów oraz weryfikacji hipotez z uwzględnieniem zastosowania elementów Metody Warnkego,
 • sprawnie posługiwać się terminologią zarezerwowaną dla standardu postępowania logopedycznego w danej jednostce nozologicznej.
Po zakończeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Program szkolenia
 
Monika Knychalska-Zbierańska
neurologopeda, surdologopeda, pedagog zdrowia, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu logopedii.
Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, gdzie prowadzi terapię neuro-,
i surdologopedyczną, także w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz trening słuchowy w Pracowni Diagnozy i Neuroterapii.  Zajmuje się również terapią dorosłych pacjentów neurologicznych.
W swojej pracy skupia się również na terapii pacjentów dotkniętych zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
Te ostatnie zajmują szczególne miejsce pośród jej dociekań badawczych. Interesuje się również nowoczesnymi metodami rehabilitacji słuchu i mowy, postrzeganiem osób z wadą wymowy, stereotypizacją oraz jakością życia pacjentów neurologicznych i słabosłyszących.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 757 51 16

Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na siedem dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia:
490 zł.

Termin najbliższego szkolenia w 2019 roku zostanie podany wkrótce.
Regulamin szkolenia

organizowanego przez
 

 
§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia „Wykorzystanie terapii Metodą Warnkego w terapii logopedycznej” oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia „Wykorzystanie terapii Metodą Warnkego w terapii logopedycznej” dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
- 20 godzin.
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach – logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne. Koszty wynoszą:
490 zł.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych
w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia.
O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
imię i nazwisko uczestnika;
tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10% kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
 
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
 
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach.
2.  Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.