Szkolenie - Trening umiejętności elementarnych i pułapowych
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie - Trening umiejętności elementarnych i pułapowych

Prezentowane strategie nauczania dotyczą wspierania tzw. umiejętności elementarnych i pułapowych w zakresie czytania, pisania i liczenia. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Jest to szkolenie metodyczne z dużą ilością ćwiczeń, prezentacji pomocy oraz przykładów z praktyki.

Dzieci w okresie wczesnoszkolnym przyswajają tzw. umiejętności elementarne w zakresie czytania, pisania, liczenia a także nawyków związanych z uczeniem się. Wszelkie trudności, które pojawiają się na tym etapie mają wpływ na późniejsze wyniki w nauce. Dzieje się tak dlatego, że umiejętności elementarne stanowią fundamenty pod budowę innych kompetencji edukacyjnych.

I tak np. do końca klasy III szkoły podstawowej dzieci mają czas na doskonalenie nauki czytania, a od klasy czwartej ich zadaniem jest nauka za pomocą czytania. Wykształcona umiejętność czytania staje się narzędziem do zdobywania wiedzy. Na początku drugiego etapu edukacyjnego dzieci, które nie opanowały
w wystarczającym zakresie umiejętności elementarnych konfrontują się z zadaniami pułapowymi i nie są
w stanie sprostać wymaganiom edukacyjnym. Z tymi dziećmi musimy pracować dwutorowo. Na poziomie wspierania umiejętności elementarnych, jak i w ramach szybkiej interwencji umożliwiającej im przyswojenie strategii zapobiegających poczuciu alienacji i bezradności wobec zadań edukacyjnych.

Ofertę szkolenia kierujemy przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz na przełomie etapów edukacyjnych – klasa IV, V – terapeutów, nauczycieli, psychologów, pedagogów.
    
Prezentowane strategie nauczania dotyczą wspierania tzw. umiejętności elementarnych i pułapowych. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Jest to szkolenie metodyczne z dużą ilością ćwiczeń, prezentacji pomocy oraz przykładów z praktyki. Naszym celem jest zaprezentowanie sposobów i strategii pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem z potrzebą dostosowania wymagań edukacyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się praktycznie z metodyką wspierania dziecka w zakresie nabywania umiejętności elementarnych a także wzbogacą swój warsztat w pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się.

Program szkolenia
Agnieszka Olszewska
Psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego, certyfikowany terapeuta i nauczyciel metody Warnkego, szkoleniowiec Sensomotoryki, systemu RehaCom, Skali Leitera.
Prowadzi zajęcia edukacyjne i terapeutyczne, zajmuje się terapią trudności w uczeniu się, nieprawidłowości neurorozwojowych u dzieci, treningami funkcji poznawczych, nauką i terapią czytania, pisania i mowy, nauką i terapią osób z trudnościami w uczeniu się matematyki, treningami sensomotorycznymi dla osób z trudnościami w uczeniu się i planowaniu ruchowym.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty na rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia przy wpłacie najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia: 550 zł.
Cena brutto szkolenia przy wpłacie później niż 14 dni przed terminem szkolenia: 590 zł.
 
Termin najbliższego szkolenia - jesień 2019r. Szczegóły wkrótce.
 
Regulamin szkolenia

Regulamin Szkolenia
 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI ELEMENTARNYCH I PUŁAPOWYCH
Czytanie, Pisanie, Liczenie
 
organizowanego przez
 
 

 § 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia „Trening umiejętności elementarnych i pułapowych: czytanie, pisanie, liczenie” oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia Szkolenia „Trening umiejętności elementarnych i pułapowych: czytanie, pisanie, liczenie” dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
16 godzin.
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach – nauczyciele, logopedzi, pedagodzy, terapeuci.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 15;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 25;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne. Koszty wynoszą:
przy wpłacie najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia: 550 zł.
przy wpłacie później niż 14 dni przed terminem szkolenia: 590 zł.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych
w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia.
O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
imię i nazwisko uczestnika;
tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10% kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
 
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
 
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach.
2.  Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.04.2019 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.