tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Szkolenie - Terapia Metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie -Terapia Metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

Metoda Warnkego to skuteczna metoda terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), dysleksji, zaburzeń lateralizacji, problemów w uczeniu się - czytaniu i pisaniu. Metoda wspomaga równiez terapię osób z niedosłuchem, w tym osób starszych i używających aparatów słuchowych.
Ukończenie szkolenia uprawnia do prowadzenia diagnostyki i treningu z wykorzystaniem Metody Warnkego.
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów, terapeutów oraz osób pracujących zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.

Zajęcia obejmują zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne na specjalistycznym sprzęcie firmy MediTECH Electronic GmbHUczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do prowadzenia diagnostyki i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego® w pełnym zakresie.
Więcej o metodzie...
 
Kurs obejmuje:
 • wprowadzenie do diagnostyki i rozpoznawania objawów dysleksji wg Metody Warnkego®;
 • obsługę funkcji programu;
 • zasady prowadzenia treningu;
 • prowadzenie dokumentacji pacjentów z użyciem Audio4Lab - Brain Audiometr;
 • procedura badania – ćwiczenia;
 • trening bazowy do integracji funkcji słyszenia, widzenia i motoryki;
 • trening lateralny – teoria i ćwiczenia z użyciem Audio4Lab - Alpha Trainer;
 • obsługa urządzenia do treningu lateralnego;
 • zastosowanie dodatkowych narzędzi w treningu lateralnym.
Oferujemy:
 • 3 dni szkoleniowe (24 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych);
 • materiały szkoleniowe;
 • bufet kawowy, smaczne obiady (także wegetariańskie).
Czas trwania szkolenia: 
I dzień – godz. 9.00–18.00, 
II dzień - godz. 9.00-17.00, 
III dzień - godz. 9.00-16.00.
 
Program szkolenia 3-dniowego

mgr Agnieszka Olszewska
Psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego, certyfikowany terapeuta i nauczyciel metody Warnkego. 

mgr Monika Knychalska-Zbierańska

neurologopeda, surdologopeda, pedagog zdrowia, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu logopedii.
Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, gdzie prowadzi terapię neuro-,
i surdologopedyczną, także w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz trening słuchowy w Pracowni Diagnozy i Neuroterapii.  Zajmuje się również terapią dorosłych pacjentów neurologicznych.
W swojej pracy skupia się również na terapii pacjentów dotkniętych zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
Te ostatnie zajmują szczególne miejsce pośród jej dociekań badawczych. Interesuje się również nowoczesnymi metodami rehabilitacji słuchu i mowy, postrzeganiem osób z wadą wymowy, stereotypizacją oraz jakością życia pacjentów neurologicznych i słabosłyszących.

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cennik szkolenia:
 
  Cena brutto kursu,
jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia
  Cena brutto kursu,
jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia
Szkolenie z Metody Warnkego
we Wrocławiu 
1490 zł
 
1590 zł
       
Szkolenie z Metody Warnkego
poza Wrocławiem
1590 zł
 
1690 zł

 
Najbliższe szkolenia z metody Warnkego kurs podstawowy i rozwijający odbędzie się w dniach:
- 27-29.09.2019r. - Warszawa
- 29.11-01.12.2019r. - Wrocław
- 03-05.04.2020r. - Wrocław
- 03-05.07.2020r. - Katowice

organizowanego przez


 
§ 1
Przedmiot regulaminu
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia z Metody Warnkego® oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia z Metody Warnkego® dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
3. Liczba godzin szkoleniowych: 24 godziny;
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach:
lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci;
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 30;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach w/w szkoleń jest odpłatne. Koszty wynoszą:

b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 120 zł;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.