Szkolenie - Terapia Metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie -Terapia Metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

DLA KOGO?
Szkolenie dedykowane jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów oraz terapeutów chcących samodzielnie prowadzić diagnozę i trening słuchowy metodą Warnkego .
Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 2 pkt. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami oraz metodyką pracy zgodną z metodą Warnkego oraz przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii.

SPRZĘT
Ćwiczenia praktyczne odbywają się przy użyciu sprzętu najwyższej klasy firmy MediTECH Electronic GmbH.

Czytaj więcej o aparaturze w Metodzie Warnkego.

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK:
 • zna i rozumie pojęcie automatyzacji funkcji podstawowych
 • wie czym charakteryzuje się metoda Warnkego, zna słownictwo i metodykę pracy metodą Warnkego
 • wie jakie narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wchodzą w skład metody Warnkego, zna ich cel i przeznaczenie, potrafi je obsługiwać
 • zna i potrafi pracować z dodatkowymi testami selektywności percepcji przeznaczonymi do pracy z różnymi zaburzeniami

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK POTRAFI:
 • samodzielnie przeprowadzić proces diagnozy z wykorzystaniem metody Warnkego
 • opracować opinię z przeprowadzonej diagnozy
 • samodzielnie zaplanować i przeprowadzić trening funkcji podstawowych oraz trening lateralny z wykorzystaniem urządzeń i materiałów przeznaczonych do metody

TRENERZY
Szkolenie prowadzone jest przed doświadczonych szkoleniowców praktyków
mgr Agnieszkę Olszewską oraz mgr Monikę Knychalską – Zbierańską.

PROGRAM SZKOLENIA  - SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl.
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cennik szkolenia:
 
  Cena brutto kursu,
jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia
  Cena brutto kursu,
jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia
Szkolenie z Metody Warnkego
we Wrocławiu 
1490 zł
 
1590 zł
       
Szkolenie z Metody Warnkego
poza Wrocławiem
1590 zł
 
1690 zł

 
Najbliższe szkolenia z metody Warnkego kurs podstawowy i rozwijający odbędzie się w dniach:
- 08-10.05.2020r. - Wrocław
- 03-05.07.2020r. - Katowice
- 04-06.09.2020r. - Podgórzyn (szkolenie zamknięte)
- 18-20.09.2020r. - Warszawa
- 04-06.12.2020r. - Warszawa

organizowanego przez


 
§ 1
Przedmiot regulaminu
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia z Metody Warnkego® oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia z Metody Warnkego® dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
3. Liczba godzin szkoleniowych: 24 godziny;
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach:
lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci;
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 30;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach w/w szkoleń jest odpłatne. Koszty wynoszą:

b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 120 zł;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.