Szkolenie tDCS
Wyszukaj w serwisie

Innowacyjna metoda neuromodulacji - tDCS

Zapraszamy na szkolenie z tDCS -  innowacyjnej metody neuromodulacji/mikropolaryzacji. Szkolenie odbywa się z udziałem specjalistów w dziedzinie tDCS.

Czas trwania szkolenia: 
I dzień - godz. 9.00-16.30. 

Program szkolenia: 
1. Zagadnienia teoretyczne.
 
2. TDCS jako metoda z powodzeniem stosowana w neurorehabilitacji:
historia wykorzystania właściwości prądu w leczeniu zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych
różne możliwości oddziaływań prądem na organizm człowieka 
w zależności od właściwości fizycznych prądu (prąd stały, prąd zmienny, zmiana losowa częstotliwości prądu)
procedury bezpieczeństwa związane z zastosowaniem przepływu ładunku elektrycznego przez wybrane lokalizacje mózgu człowieka.
 
3. Założenia metody tDCS
charakterystyka bodźca elektrycznego stosowanego w przezczaszkowej terapii prądem stałym.
zasady bezpiecznego doboru elektrod (wielkość), sposób montażu, określenie gęstości prądu, tzw. stromizmu oraz czasu prowadzenia stymulacji.
 
4. Co to jest neuromodulacja?
 proces mikropolaryzacji w komórce neuronalnej OUN -depolaryzacja i repolaryzacja.
 
5. Praktyczne zastosowanie metody tDCS w odniesieniu do różnego rodzaju zaburzeń z uwzględnieniem lokalizacji elektrod w czasie zabiegu:
choroby psychiczne
zaburzenia poznawcze
terapia bólu przewlekłego
Tinitus
stany poudarowe
afazja motoryczna
 
6. Dotychczasowy stan badań naukowych nad metodą tDCS jako metodą eksperymentalną.
7. Szkolenie praktyczne obejmuje:
  • instruktaż z budowy i obsługi aparatu tDCS STARSTIM
  • obsługa programu zarządzającego NIC 
  • zastosowanie aparatury tDCS w praktyce terapeutycznej

 

dr Joanna Budzisz - absolwentka Politechniki Wrocławskiej na wydziale Elektrycznym, adiunkt w Zakładzie Elektroenergetyki Przemysłowej, Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Autorka 25 prac naukowych, autorka publikacji "Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS jako metoda eksperymentalna stosowana u dzieci". Interesuje się m.in. szeroko pojętymi procesami związanymi z mechanizmami generowania przepięć i przetężeń prądowych, przezczaszkową stymulacją stałoprądową tDCS, oddziaływaniem prądu oraz pola elektromagnetycznego na ciało ludzkie. 

mgr Dariusz Tuchowski – w roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Początkowo jego zainteresowania, z racji zatrudnienia na stanowisku psychologa wojskowego, obejmowały zagadnienia dotyczące stresu i radzenia sobie z nim,
a także wykorzystania metody biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych. Obecnie we współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia
z metody biofeedback. Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana
HEG-biofeedback, Lubara QEEG – diagnoza i terapia).
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Szkolenie jest dostępne na liście z formularza.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 757 51 16
Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach: 
- 16.04.2020r. - Wrocław

Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na siedem dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia:
  • 800 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
  • 900 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.

organizowanego przez
 

 
 


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia Innowacyjna metoda neuromodulacji - tDCS oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia Innowacyjna metoda neuromodulacji - tDCS dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
- 9 godzin .
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach – lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 4;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne. Koszty wynoszą:
800 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
900 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10% kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach.
2.  Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.