tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Szkolenie - Praca z pacjentem z APD z wykorzystaniem elementów terapii Metodą Warnkego
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie - Praca z pacjentem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) z wykorzystaniem elementów terapii Metodą Warnkego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką oraz metodyką pracy z pacjentami z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) z uwzględnieniem elementów terapii Metodą Warnkego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką oraz metodyką pracy z pacjentami z zaburzeniami przetwarzania słuchowego z uwzględnieniem elementów terapii Metodą Warnkego

Szkolenie jest połączeniem wiedzy teoretycznej i warsztatów.

Do kogo skierowane jest szkolenie: nauczyciele, logopedzi, pedagodzy, terapeuci.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik wie:
 • W jaki sposób zbudowany jest narząd słuchu;
 • Jak przebiega droga słuchowa;
 • Na czym polega odbiór wrażeń akustycznych;
 • Jakie są rodzaje klasyfikacji uszkodzeń słuchu;
 • Czym charakteryzują się zaburzenia słuchu typu przewodzeniowego, odbiorczego i mieszanego;
 • Jakie badania słuchu obwodowego są dedykowane dla danej jednostki chorobowej;
 • Czym charakteryzują się zaburzenia przetwarzania słuchowego?
 • Jaka jest etiologia zaburzenia;
 • Jak przebiega proces diagnostyczny APD;
 • Jak zaburzenia przetwarzania słuchowego wpływają na codzienne funkcjonowanie człowieka;
 • Jakie są konsekwencje APD;
 • Jakie są profile APD powtarzające się u pacjentów;
 • Jakie są etapy rozwoju funkcji słuchowych i jak można je kształtować;
 • Jakie są możliwości terapeutyczne zaburzeń przetwarzania słuchowego;
 • Na czym polega trening słuchowy metodą Warnkego;
 • Jakie są korzyści wynikające ze stosowania treningów słuchowych u pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
 Po zakończeniu szkolenie uczestnik potrafi:
 • Odczytać badanie audiometrii tonalnej, audiometrii impedancyjnej, otoemisji akustycznych, ABR
 • Podać ćwiczenia słuchowe oraz słuchowo-językowe dotyczące rozwoju poszczególnych funkcji słuchowych
 • Dobrać odpowiedni rodzaj treningu słuchowego do profilu APD występującego u danego pacjenta
 • Samodzielnie zaprojektować trening słuchowy zorientowany na dany deficyt słuchowy
 • Przeprowadzić trening funkcji podstawowych w zakresie Metody Warnkego
 • Przeprowadzić trening lateralny w zakresie Metody Warnkego
 • Przeprowadzić trening funkcji podstawowych dedykowany dla danego pacjenta wg profili zaburzeń APD.
 
Po zakończeniu szkolenie uczestnik otrzymuje: zaświadczenie

Program szkolenia.
Monika Knychalska-Zbierańska
neurologopeda, surdologopeda, pedagog zdrowia, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu logopedii.
Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, gdzie prowadzi terapię neuro-,
i surdologopedyczną, także w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz trening słuchowy w Pracowni Diagnozy i Neuroterapii.  Zajmuje się również terapią dorosłych pacjentów neurologicznych.
W swojej pracy skupia się również na terapii pacjentów dotkniętych zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
Te ostatnie zajmują szczególne miejsce pośród jej dociekań badawczych. Interesuje się również nowoczesnymi metodami rehabilitacji słuchu i mowy, postrzeganiem osób z wadą wymowy, stereotypizacją oraz jakością życia pacjentów neurologicznych i słabosłyszących.

Sylwia Przondo
neurologopeda, terapeuta Metody Warnkego (kurs podstawowy i rozwijający), nauczyciel języka polskiego, logopeda, specjalista wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody psychostymulacyjnej „Dyna-Linga M.S.”; terapeuta ręki, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zwolenniczka edukacji daltońskiej i wychowania przez czytanie.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na siedem dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia:
490 zł.
Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach:
11-12.05.2019r. Wrocław

Regulamin szkolenia

organizowanego przez


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia „Praca z pacjentem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) z wykorzystaniem elementów terapii Metodą Warnkego” oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia „Praca z pacjentem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) z wykorzystaniem elementów terapii Metodą Warnkego" dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
- 20 godzin.
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach – nauczyciele, logopedzi, pedagodzy, terapeuci .
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne. Koszty wynoszą:
490 zł.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych
w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia.
O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
imię i nazwisko uczestnika;
tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10% kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
 
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
 
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach.
2.  Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.