tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

SZKOLENIE BIOFEEDBACK II STOPNIA weekendowe
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie EEG Biofeedback II stopnia - weekendowe

Zapraszamy na szkolenie EEG-biofeedback II stopnia rozłożone tylko na czas weekendów. Szkolenie jest dedykowane osobom, które ukończyły kurs I stopnia. Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Program kursu będzie obejmował zagadnienia, które pozwolą:
  • uzupełnić wiedzę z zakresu neuroterapii (QEEG, trening alfa/theta);
  • rozszerzyć umiejętności i wiedzę o nowe osiągnięcia naukowe (HEG – hemoencefalografia);
  • wzbogacić warsztat terapeuty biofeedback o dodatkowe narzędzia treningowe (metodę HRV – np. dla osób narażonych na stres; trening oddechowy i inne). 


Zapewniamy:
4 dni szkoleniowe (34 godziny lekcyjne zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiednio zaplanowanych w czasie weekendu);
  • materiały szkoleniowe;
  • bufet kawowy, smaczne obiady (także wegetariańskie);
Na szkoleniu są prezentowane nowe technologie, które w łatwy sposób pomogą podnieść poziom profesjonalizmu i rozszerzyć ofertę gabinetu biofeedback o nowoczesne urządzenia zarówno do neuroterapii i monitoringu fizjologicznego, stosowania czujników powierzchniowej elektromiografii, oddychania, przewodności skóry, temperatury obwodowej i inne), jak również treningu HRV- i BVP-biofeedback.

Czas trwania szkolenia: 
I dzień – godz. 10.00–17.00, 
II dzień - godz. 9.00-17.00, 
III dzień - godz. 9.00-17.00, 
IV dzień - godz. 9.00-16.30.
 
Program szkolenia

mgr Robert Kozłowski – metodą biofeedback zajmuje się od 2000 r., początkowo uczył się się w Czechach pod kierunkiem neuroterapeutów czeskich (Certyfikat Instytutu EEG-biofeedback w Pradze). Dalszą wiedzę i doświadczenie zdobywał w Niemczech dzięki współpracy z MediTECH Electronic, a także uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biofeedback Foundation of Europe (m.in. Neurofeedback Fundamentals pod kierunkiem L. i M. Thompsonów z ADD Centre w Kanadzie, HRV-biofeedback prowadzony przez prof. Gervitza). Założyciel Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii.

mgr Dariusz Tuchowski – w roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Początkowo jego zainteresowania, z racji zatrudnienia na stanowisku psychologa wojskowego, obejmowały zagadnienia stresu i radzenia sobie z nim, a także wykorzystania metody biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych. Obecnie we współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia z metody biofeedback. Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana: HEG-biofeedback oraz J. Lubara QEEG – diagnoza i terapia).

mgr Kamila Froń – psycholog, trener rozwoju osobistego, psychoterapeuta. Ma bogate doświadczenie w zakresie technik efektywnego sposobu radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem nowoczesnych metod relaksacyjnych m.in. biofeedback. Kilkuletnia współpraca z międzynarodowymi organizacjami pozwoliła na zebranie doświadczeń z zakresu zarządzania i tworzenia kultury organizacyjnej.  Pasjonuje się wspieraniem ludzi w rozwoju i towarzyszeniu im w przeprowadzaniu zmian – przełamywaniu barier, dostrzegania tego, co do tej pory było niedostrzegalne i odkrywaniu nowej perspektywy w postrzeganiu siebie i swoich kompetencji.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Interesujące Państwa szkolenie można wybrać z listy na formularzu.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 336-10-36, wew. 5.
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cennik szkolenia:
  Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia   
Szkolenie EEG-Biofeedback
II st. weekendowe
1200 zł 1300 zł

 

Najbliższe szkolenia II stopnia z metody EEG-Biofeedback będą podane wkrótce.
 
Regulamin szkolenia EEG-biofeedback II stopnia weekendowego
organizowanych przez
 
§ 1
Przedmiot regulaminu

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia EEG-biofeedback II stopnia weekendowego oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
§ 2
Organizacja szkolenia

1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski,
Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.

2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia EEG-biofeedback II stopnia weekendowego dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.

3. Liczba godzin szkoleniowych:
Szkolenie biofeedback II stopnia – 34 godziny lekcyjne;

4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach:
Szkolenie – biofeedback II stopnia – ukończony I stopień szkolenia Biofeedback.
Uczestnik, który ukończył szkolenie I stopnia organizowane przez inną firmę (na innej aparaturze) musi odbyć warsztat z obsługi programu BioGraph Infiniti. Jeśli przed szkoleniem II stopnia organizowany jest jednodniowy Warsztat Biofeedback z BioGraph Infiniti, należy zgłosić chęć uczestnictwa. Jeśli warsztat nie jest organizowany (lub został odwołany ze względu na małą liczbę uczestników, poniżej 6 osób) należy odbyć warsztat indywidualny on-line trwający minimum 2 godz. Koszt 250 zł. Każda dodatkowa godzina płatna 100 zł.

5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 30;
c/ W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia EEG-biofeedback I stopnia – wymagane tylko od uczestników biorących udział w Szkoleniu Biofeedback II stopnia

7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne. Koszty wynoszą: 
1200 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
1300 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia..
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
imię i nazwisko uczestnika;
tytuł szkolenia.

8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 120 zł;
na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.

§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.