tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

SZKOLENIE BIOFEEDBACK I STOPNIA
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie EEG Biofeedback I stopnia

Zapraszamy na szkolenie EEG-biofeedback I stopnia. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem aparatury firmy Thought Technology. Kurs zakończony jest egzaminem, a uczestnik otrzymuje certyfikat upoważniający do prowadzenia diagnostyki, terapii i treningów metodą EEG-biofeedback.

Program szkolenia obejmuje tematykę proponowaną przez BCIA (Biofeedback Certification Institute of America). Omawiane zagadnienia dotyczą podstaw EEG (elektroencefalografii), systemu 10–20, teorii metody biofeedback, zasad prowadzenia terapii pacjenta, a także protokołów terapeutycznych dla danego zaburzenia.
Wiecej o metodzie Biofeedback....


Szkolenie w części praktycznej obejmuje:
 • obsługę podstawowych funkcji programu; prowadzenie sesji treningowej, zarządzanie bazą danych; 
 • przeglądanie i odtwarzanie zapisanych sesji, raportów i statystyk; 
 • obsługę podstawowych protokołów treningowych; 
 • obsługę edytora ekranów Lite – w tym dostosowywanie ekranu do potrzeb treningu.
W trakcie szkolenia oferujemy:
 • solidne wprowadzenie teoretyczne, w tym przegląd najnowszych badań naukowych;
 • dużą liczbę zajęć praktycznych w małych grupach przy aparaturze;
 • pracę z najwyższej klasy aparaturą biofeedback (system Infiniti);
 • pokaz innych metod i urządzeń, w tym metody HEG-biofeedback i metody Warnkego.
Zapewniamy:
 • 4 lub 5 dni szkoleniowych (45 godzin lekcyjnych, zajęć teoretycznych i praktycznych);
 • materiały szkoleniowe;
 • bufet kawowy (w tym ciastka i owoce), smaczne obiady (także wegetariańskie);
 • spotkanie integracyjne dla uczestników.
   
Czas trwania szkolenia 5-dniowego: 
I dzień – godz. 10.00–17.15, 
II dzień - godz. 9.00-17.00, 
III dzień - godz. 9.00-17.15, 
IV dzień - godz. 9.00-17.00, 
V dzień - godz. 9.00-16.00. 

Czas trwania szkolenia 4-dniowego: 
I dzień – godz. 9.00–17.30, 
II dzień - godz. 9.00-17.30, 
III dzień - godz. 9.00-17.30, 
IV dzień - godz. 9.00-17.00.
 
Program szkolenia 5-dniowego
Program szkolenia 4-dniowego

Adresy szkolenia : 
1. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" 
ul. Krakowska 56-62, Wrocław.
2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
 

mgr Robert Kozłowski – metodą biofeedback zajmuje się od 2000 r., której uczył się w Czechach pod kierunkiem neuroterapeutów czeskich (Certyfikat Instytutu EEG-biofeedback w Pradze). Dalszą wiedzę i doświadczenie zdobywał w Niemczech dzięki współpracy z MediTECH Electronic, a także uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biofeedback Foundation of Europe (m.in. Neurofeedback Fundamentals pod kierunkiem L. i M. Thompsonów z ADD Centre w Kanadzie, HRV Biofeedback prowadzony przez prof. Gervitza). Założyciel Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii.
 
mgr Dariusz Tuchowski – w roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Początkowo jego zainteresowania, z racji zatrudnienia na stanowisku psychologa wojskowego, obejmowały zagadnienia dotyczące stresu i radzenia sobie z nim, a także wykorzystania metody biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych. Obecnie we współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia z metody biofeedback. Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana HEG-biofeedback, Lubara QEEG – diagnoza i terapia).
 
mgr Kamila Froń – psycholog, trener rozwoju osobistego, psychoterapeuta. Ma bogate doświadczenie w zakresie technik efektywnego sposobu radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem nowoczesnych metod relaksacyjnych m.in. za pomocą biofeedback. Jej kilkuletnia współpraca z międzynarodowymi organizacjami pozwoliła na zebranie doświadczeń z zakresu zarządzania i tworzenia kultury organizacyjnej. Pasjonuje się wspieraniem ludzi w rozwoju i towarzyszeniu im w przeprowadzaniu zmian – przełamywaniu barier, dostrzeganiu tego, co do tej pory było niedostrzegalne i odkrywaniu nowej perspektywy w postrzeganiu siebie i swoich kompetencji.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dokument potwierdzający wykształcenie. 
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą na adres:
  Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 336-10-36, wew. 5.
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cennik szkolenia:
Szkolenie EEG-Biofeedback 3-dniowe w Koluszkach k. Łodzi: 1400 zł.
  Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia   
Szkolenie EEG-Biofeedback I st.
5-dniow
we Wrocławiu 
1500 zł 1600 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st.
5-dnio
we poza Wrocławiem
1600 zł 1700 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st.
4-dniowe 
we Wrocławiu
1400 zł 1500 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st.
4-dniowe
 poza Wrocławiem
1500 zł 1600 zł

 


 

 

Najbliższe szkolenia I stopnia z metody EEG-Biofeedback odbędą się w dniach:
- 19-23.03.2018 Warszawa,
- 23-27.04.2018 Wrocław,
- 02-06.07.2018 Warszawa,
- 20-24.08.2018 Wrocław.
 

organizowanych przez
 
 
 


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń EEG-biofeedback I i II stopnia oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, 
Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia EEG-biofeedback I lub II stopnia dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
a/ Szkolenie biofeedback I stopnia – 45 godzin lekcyjnych;
b/ Szkolenie biofeedback II stopnia – 34 godziny lekcyjne;
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach:
a/ Szkolenie  biofeedback I stopnia – lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci;
b/ Szkolenie  biofeedback II stopnia – ukończony I stopień szkolenia Biofeedback.
Uczestnik, który ukończył szkolenie I stopnia organizowane przez inną firmę (na innej aparaturze) musi odbyć warsztat z obsługi programu BioGraph Infiniti. Jeśli przed szkoleniem II stopnia organizowany jest jednodniowy Warsztat Biofeedback z BioGraph Infiniti, należy zgłosić chęć uczestnictwa. Jeśli warsztat nie jest organizowany (lub został odwołany ze względu na małą liczbę uczestników, poniżej 6 osób) należy odbyć warsztat indywidualny on-line trwający minimum 2 godz. Koszt 250 zł. Każda dodatkowa godzina płatna 100 zł.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 30;
c/ W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia EEG-biofeedback I stopnia – wymagane tylko od uczestników biorących udział w Szkoleniu Biofeedback II stopnia
 
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszty wynoszą: 
 
 
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie. 
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
 • na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia  zwracana jest cała wpłacona kwota;
 • na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 120 zł;
 • na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora 
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw. 
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy; 
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie; 
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.