SZKOLENIE BIOFEEDBACK I STOPNIA
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie EEG Biofeedback I stopnia

Zapraszamy na szkolenie EEG-biofeedback I stopnia. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem aparatury firmy Thought Technology. Kurs zakończony jest egzaminem, a uczestnik otrzymuje zaświadczenie upoważniające do prowadzenia diagnostyki, terapii i treningów metodą EEG-biofeedback.

Program szkolenia obejmuje tematykę proponowaną przez BCIA (Biofeedback Certification Institute of America). Omawiane zagadnienia dotyczą podstaw EEG (elektroencefalografii), systemu 10–20, teorii metody biofeedback, zasad prowadzenia terapii pacjenta, a także protokołów terapeutycznych dla danego zaburzenia.
Wiecej o metodzie Biofeedback....


Szkolenie w części praktycznej obejmuje:
 • obsługę podstawowych funkcji programu; prowadzenie sesji treningowej, zarządzanie bazą danych; 
 • przeglądanie i odtwarzanie zapisanych sesji, raportów i statystyk; 
 • obsługę podstawowych protokołów treningowych; 
 • obsługę edytora ekranów Lite – w tym dostosowywanie ekranu do potrzeb treningu.
W trakcie szkolenia oferujemy:
 • solidne wprowadzenie teoretyczne, w tym przegląd najnowszych badań naukowych;
 • dużą liczbę zajęć praktycznych w małych grupach przy aparaturze;
 • pracę z najwyższej klasy aparaturą biofeedback (system Infiniti);
 • pokaz innych metod i urządzeń, w tym metody HEG-biofeedback i metody Warnkego.
Zapewniamy:
 • 4 lub 5 dni szkoleniowych (45 godzin lekcyjnych, zajęć teoretycznych i praktycznych);
 • materiały szkoleniowe;
 • bufet kawowy (w tym ciastka i owoce), smaczne obiady (także wegetariańskie);
 • spotkanie integracyjne dla uczestników.
   
Czas trwania szkolenia 5-dniowego: 
I dzień – godz. 10.00–17.15, 
II dzień - godz. 9.00-17.00, 
III dzień - godz. 9.00-17.15, 
IV dzień - godz. 9.00-17.00, 
V dzień - godz. 9.00-16.00. 

Czas trwania szkolenia 4-dniowego: 
I dzień – godz. 9.00–17.30, 
II dzień - godz. 9.00-17.30, 
III dzień - godz. 9.00-17.30, 
IV dzień - godz. 9.00-17.00.
 
Program szkolenia 5-dniowego
Program szkolenia 4-dniowego

Adresy szkolenia : 
1. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" 
ul. Krakowska 56-62, Wrocław.
2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
 

mgr Robert Kozłowski – metodą biofeedback zajmuje się od 2000 r., której uczył się w Czechach pod kierunkiem neuroterapeutów czeskich (Certyfikat Instytutu EEG-biofeedback w Pradze). Dalszą wiedzę i doświadczenie zdobywał w Niemczech dzięki współpracy z MediTECH Electronic, a także uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biofeedback Foundation of Europe (m.in. Neurofeedback Fundamentals pod kierunkiem L. i M. Thompsonów z ADD Centre w Kanadzie, HRV Biofeedback prowadzony przez prof. Gervitza). Założyciel Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii.
 
mgr Dariusz Tuchowski – w roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Początkowo jego zainteresowania, z racji zatrudnienia na stanowisku psychologa wojskowego, obejmowały zagadnienia dotyczące stresu i radzenia sobie z nim, a także wykorzystania metody biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych. Obecnie we współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia z metody biofeedback. Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana HEG-biofeedback, Lubara QEEG – diagnoza i terapia).
 
mgr Kamila Froń – psycholog, trener rozwoju osobistego, psychoterapeuta. Ma bogate doświadczenie w zakresie technik efektywnego sposobu radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem nowoczesnych metod relaksacyjnych m.in. za pomocą biofeedback. Jej kilkuletnia współpraca z międzynarodowymi organizacjami pozwoliła na zebranie doświadczeń z zakresu zarządzania i tworzenia kultury organizacyjnej. Pasjonuje się wspieraniem ludzi w rozwoju i towarzyszeniu im w przeprowadzaniu zmian – przełamywaniu barier, dostrzeganiu tego, co do tej pory było niedostrzegalne i odkrywaniu nowej perspektywy w postrzeganiu siebie i swoich kompetencji.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dokument potwierdzający wykształcenie. 
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą na adres:
  Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cennik szkolenia:

  Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia   
Szkolenie EEG-Biofeedback I st.
5-dniow
we Wrocławiu 
1500 zł 1600 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st.
5-dnio
we poza Wrocławiem
1600 zł 1700 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st.
4-dniowe 
we Wrocławiu
1400 zł 1500 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st.
4-dniowe
 poza Wrocławiem
1500 zł 1600 zł

 


 

 

Najbliższe szkolenia I stopnia z metody EEG-Biofeedback odbędą się w dniach:
- 21-24.04.2020r. - Katowice
- 06-08.05.2020r. - Łódź (szkolenie zamknięte)
- 11-15.05.2020r. - Warszawa
- 21-23.05.2020r. - Skoczów (szkolenie zamknięte)
- 17-21.08.2020r. - Wrocław
- 05-09.10.2020r. - Warszawa
- 07-11.12.2020r. - Wrocław
 

organizowanych przez
 
 
 


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń EEG-biofeedback I i II stopnia oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, 
Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia EEG-biofeedback I lub II stopnia dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
a/ Szkolenie biofeedback I stopnia – 45 godzin lekcyjnych;
b/ Szkolenie biofeedback II stopnia – 34 godziny lekcyjne;
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach:
a/ Szkolenie  biofeedback I stopnia – lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci;
b/ Szkolenie  biofeedback II stopnia – ukończony I stopień szkolenia Biofeedback.
Uczestnik, który ukończył szkolenie I stopnia organizowane przez inną firmę (na innej aparaturze) musi odbyć warsztat z obsługi programu BioGraph Infiniti. Jeśli przed szkoleniem II stopnia organizowany jest jednodniowy Warsztat Biofeedback z BioGraph Infiniti, należy zgłosić chęć uczestnictwa. Jeśli warsztat nie jest organizowany (lub został odwołany ze względu na małą liczbę uczestników, poniżej 6 osób) należy odbyć warsztat indywidualny on-line trwający minimum 2 godz. Koszt 250 zł. Każda dodatkowa godzina płatna 100 zł.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 30;
c/ W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia EEG-biofeedback I stopnia – wymagane tylko od uczestników biorących udział w Szkoleniu Biofeedback II stopnia
 
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszty wynoszą: 
 
 
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie. 
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
 • na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia  zwracana jest cała wpłacona kwota;
 • na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 120 zł;
 • na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora 
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw. 
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy; 
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie; 
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.