SZKOLENIE BIOFEEDBACK I STOPNIA weekendowe
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie EEG Biofeedback I stopnia - weekendowe

Zapraszamy na szkolenie EEG-biofeedback I stopnia rozłożone tylko na czas weekendów. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem aparatury firmy Thought Technology. Kurs zakończony jest egzaminem, a uczestnik otrzymuje zaświadczenie upoważniające do prowadzenia diagnostyki, terapii i treningów metodą EEG-biofeedback.

Program szkolenia obejmuje tematykę proponowaną przez BCIA (Biofeedback Certification Institute of America). Omawiane zagadnienia dotyczą podstaw EEG (elektroencefalografii), systemu 10–20, teorii metody biofeedback, zasad prowadzenia terapii pacjenta, a także protokołów terapeutycznych dla danego zaburzenia.

Szkolenie w części praktycznej obejmuje:
 • obsługę podstawowych funkcji programu; prowadzenie sesji treningowej, zarządzanie bazą danych;
 • przeglądanie i odtwarzanie zapisanych sesji, raportów i statystyk;
 • obsługę podstawowych protokołów treningowych;
 • obsługę edytora ekranów Lite – w tym dostosowywanie ekranu do potrzeb treningu.
W trakcie szkolenia oferujemy:
 • solidne wprowadzenie teoretyczne, w tym przegląd najnowszych badań naukowych;
 • dużą liczbę zajęć praktycznych w małych grupach przy aparaturze;
 • pracę z najwyższej klasy aparaturą biofeedback (system Infiniti);
 • pokaz innych metod i urządzeń, w tym metody HEG-biofeedback i metody Warnkego.
Zapewniamy:
 • 4 dni szkoleniowe podzielone na dwie części (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne);
 • materiały szkoleniowe;
 • bufet kawowy (w tym ciastka i owoce), smaczne obiady (także wegetariańskie);
Czas trwania szkolenia: 
I dzień – godz. 9.00–17.30, 
II dzień - godz. 9.00-17.30, 
III dzień - godz. 9.00-17.30, 
IV dzień - godz. 9.00-17.00.
 
Program szkolenia
mgr Dariusz Tuchowski – w roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Początkowo jego zainteresowania, z racji zatrudnienia na stanowisku psychologa wojskowego, obejmowały zagadnienia dotyczące stresu i radzenia sobie z nim, a także wykorzystania metody biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych. Obecnie we współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia z metody biofeedback. Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana HEG-biofeedback, Lubara QEEG – diagnoza i terapia).

mgr Kamila Froń – psycholog, trener rozwoju osobistego, psychoterapeuta. Ma bogate doświadczenie w zakresie technik efektywnego sposobu radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem nowoczesnych metod relaksacyjnych m.in. za pomocą biofeedback. Jej kilkuletnia współpraca z międzynarodowymi organizacjami pozwoliła na zebranie doświadczeń z zakresu zarządzania i tworzenia kultury organizacyjnej. Pasjonuje się wspieraniem ludzi w rozwoju i towarzyszeniu im w przeprowadzaniu zmian – przełamywaniu barier, dostrzeganiu tego, co do tej pory było niedostrzegalne i odkrywaniu nowej perspektywy w postrzeganiu siebie i swoich kompetencji.

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dokument potwierdzający wykształcenie.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
pocztą na adres:
Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cennik szkolenia:

  Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia Cena brutto  kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia
Szkolenie EEG-Biofeedback I st. weekendowe we Wrocławiu  1400 1500
Szkolenie EEG-Biofeedback I st. weekendowe poza Wrocławiem  1500 1600

Najbliższe szkolenia I stopnia z metody EEG-Biofeedback odbędą się w dniach:
- 09-10.05.2020r. Wrocław - I zjazd
- 09.05.2020r. Bogdanowice - I zjazd
- 16-17.05.2020r. Wrocław - II zjazd
- 16-17.05.2020r. Bogdanowice - II zjazd
- 06-07.06.2020r. Wrocław - I zjazd
- 13-14.06.2020r. Wrocław - II zjazd
- 17-18.10.2020 r. Wrocław - I zjazd
- 24-25.10.2020 r. Wrocław -  II zjazd
- 14-15-11.2020 r. Wrocław - I zjazd
- 21-22.11.2020 r. Wrocław -  II zjazd
 

organizowanego przez
 
 
 


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia EEG-biofeedback I stopnia weekendowe oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, 
Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia EEG-biofeedback I stopnia weekendowe dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
– 40 godzin lekcyjnych;
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu:
– lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci;
 
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszty wynoszą: 
 
 
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie. 
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
 • na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia  zwracana jest cała wpłacona kwota;
 • na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 120 zł;
 • na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora 
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw. 
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy; 
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie; 
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.