SZKOLENIA BIOFEEDBACK - specjalistyczne
Wyszukaj w serwisie

WARSZTAT: EEG-Biofeedback w zaburzeniach depresyjno-lękowych

Na warsztacie omówione zostaną studia porównawcze przypadków własnych ze znanymi w literaturze fachowej dotyczącymi zaburzeń depresyjno-lękowych u dzieci i dorosłych. Studia oparte są na ilościowej analizie zapisu EEG mózgu (QEEG). Prowadzący przedstawi propozycje prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem treningu  EEG-Biofeedback.

Program zajęć:
 1. Zaburzenia depresyjne i lękowe - ich wpływ na funkcjonowanie człowieka.
 2. Rozpoznawanie zaburzeń depresyjnych i lękowych w oparciu o wywiad psychologiczny, testy psychologiczne oraz analizę zapisu EEG/QEEG.
 • przednia asymetria amplitudowa alfy - studium dwóch przypadków R. Bear, E. Bear i J.P. Rosenfeld
 • trening asymetrii amplitudowej alfy w/g J. P. Rosenfeld i  E. Bear
 • doświadczenia własne z prowadzonych treningów antydepresyjnych metodą EEG BFB
 • czołowa asymetria amplitudowa jako marker diagnostyczny w depresji, prawda czy fikcja? (analiza doniesień badawczych)
 • fMRI  EEG Biofeedback - jak to się robi w jednej z renomowanych klinik w USA
 • zapisy EEG wykonane u osób z rozpoznaniem zaburzeń lękowych; doniesienie na temat zastosowania w diagnostyce i terapii zaburzeń lękowych systemu Loreta
 • techniki pracy z biofeedback w zaburzeniach lękowych.
3. Wspólna analiza przypadków pacjentów depresyjno-lękowych, przywiezionych przez uczestników warsztatu.
 
Czas trwania warsztatu:
1 dzień w godz. 9.00–17.00.

Podczas szkolenia zapewniamy:
 • przerwy kawowe
 • obiad.


Najbliższy warsztat odbędzie się w dniach:

Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia:

- 300 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia,

- 350 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
Aby zapisać się na warsztat, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:

- pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
- e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
- faksem: (71) 757 51 16
mgr Dariusz Tuchowski
W roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody Biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Początkowo jego zainteresowania, z racji zatrudnienia na stanowisku psychologa wojskowego, obejmowały zagadnienia stresu i radzenia sobie, a także wykorzystania metody biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych. Obecnie we współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia z metody biofeedback. Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana HEG-biofeedback, Lubara QEEG – diagnoza i terapia).
organizowanych przez
§ 1
Przedmiot regulaminu
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń Specjalistycznych oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
§ 2
Organizacja szkolenia
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkoleń specjalistycznych dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
3. Liczba godzin szkoleniowych: Liczba godzin szkoleniowych zgodna jest z aktualnym programem szkoleń specjalistycznych zamieszczonym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
4. Uczestnicy: Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach - ukończony I stopień szkolenia Biofeedback.
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 5;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia EEG-Biofeedback I stopnia – wymagane tylko od uczestników biorących udział w Szkoleniu Biofeedback II stopnia
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczona na stronie internetowej www.biomed.org.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz z potrąceniem kwot określonych w ust. 8 lit b pkt ii oraz iii. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika;
- tytuł szkolenia.
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu
należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia - zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.