SZKOLENIA BIOFEEDBACK - specjalistyczne
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie Stress Control

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne – Stress Control. Podczas szkolenia zostaną przedstawione wszystkie możliwości programu Stress Control firmy Thought Technology, który wykorzystuje naturalne możliwości człowieka do zachowania czy też odbudowy równowagi psychofizycznej z zastosowaniem technik oddechowych, akustycznych i sugestii. 

Stres jest podstawowym problemem, z którym musimy sobie radzić każdego dnia. Nasz organizm jest wciąż narażony na destrukcyjne działanie stresu, a w konsekwencji zaczyna coraz gorzej funkcjonować, mogą pojawić się nawet problemy zdrowotne. Dzieje się tak, jeśli nie potrafimy znaleźć czasu i sposobu na relaks oraz regenerację sił. Proponujemy skorzystanie z programu Stress Control firmy Thought Technology, który wykorzystuje naturalne możliwości każdego z nas do zachowania, czy też odbudowy równowagi psychofizycznej, stosując techniki oddechowe, akustyczne i sugestię. Celem jest uzyskanie kontroli nad emocjami związanymi ze stresem.
Program można realizować we własnym zakresie lub jako oddziaływanie terapeutyczne prowadzić w gabinecie specjalistycznym.  

Program szkolenia:
1. Neuroanatomia i neurofizjologia stresu (2 godziny):
 • wpływ bodźców stresogennych na najważniejsze struktury mózgu;
 • jak działa oś HPA: podwzgórze. przysadka, kora nadnerczy (hormony stresu);
 • rola układu limbicznego oraz płatów czołowych w sytuacjach stresogennych.
2. Techniki relaksacyjne (2 godziny):
 • techniki oddechowe;
 • trening mięśniowo-oddechowy;
 • zastosowanie dźwięków binuarnych w terapii stresu.
3. Prezentacja programu: Stress Control,firmy Tought Technology (2 godziny).
mgr Dariusz Tuchowski
Psycholog, wykładowca i terapeuta metody biofeedback.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia EEG-biofeedback I stopnia.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cena brutto szkolenia:
 • 240 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
 • 340 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
Nabór otwarty! 
Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o kontakt z Działem Szkoleń: 
e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
tel. kom.: 693-396-774;
tel.: (71) 336-10-36, wew. 3.

organizowanych przez 


§ 1
Przedmiot regulaminu


Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń Specjalistycznych oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.

§ 2
Organizacja szkolenia
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.

2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkoleń specjalistycznych dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.

3. Liczba godzin szkoleniowych:
Liczba godzin szkoleniowych zgodna jest z aktualnym programem szkoleń specjalistycznych zamieszczonym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.

4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach – ukończony I stopień szkolenia biofeedback.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 5;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia EEG-biofeedback I stopnia – wymagane tylko od uczestników biorących udział w szkoleniu biofeedback II stopnia;
d/ Potwierdzenie uiszczenia opłaty za szkolenie, chyba, że opłata została dokonana w siedzibie Organizatora.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczona na stronie internetowej www.biomed.org.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.

§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.


§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.

§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.