SZKOLENIA BIOFEEDBACK - specjalistyczne
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie SCP Biofeedback

Szkolenie SCP to specjalnie zaprojektowany kurs z wykorzystaniem wolnych potencjałów korowych SCP do treningów w praktyce.
 


Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo wszystkiego o treningach SCP, w których najważniejszy jest pomiar wywołanego SCP z dokładnością do milisekund oraz właściwe kontrolowanie artefaktów ocznych. 
Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia i terminologię związaną z falami mózgowymi i neurofeedbackiem oraz liczne zajęcia praktyczne, m.in. trening własny SCP (próby z feedbackiem i bez feedbacku), tworzenie raportów z przeprowadzonych sesji i analiza treningu.
Więcej o SCP Biofeedback...

Program szkolenia
mgr Beata Weber
Kognitywista, terapeuta metodą EEG-Biofeedback i SCP-Biofeedback
Absolwentka kognitywistyki (modułu naukowo-badawczego) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Certyfikowany terapeuta z zakresu EEG-biofeedback I i II stopnia. Prowadziła badania naukowe z wykorzystaniem 64-elektrodowego EEG w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii w Toruniu. Od lat zajmuje się pracą z dziećmi, organizacją warsztatów i zajęć dla dzieci w imię popularyzacji nauki oraz aktualnie prowadzi zajęcia z robotyki dla dzieci. W swoim dorobku posiada liczne wystąpienia na konferencjach naukowych w kraju, jak i za granicą. Praktykę terapeutyczną prowadzi w Centrum BIOMED, specjalizując się szczególnie w prowadzeniu treningów metodą SCP-Biofeedback.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dokument potwierdzający wykształcenie.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
pocztą na adres:
Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cena brutto szkolenia:
320 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
420 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
Nabór otwarty!
Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o kontakt z Działem Szkoleń: 
e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
tel. kom.: 693-396-774;
tel.: (71) 336-10-36, wew. 3.
organizowanych przez
§ 1
Przedmiot regulaminu
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń Specjalistycznych oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
§ 2
Organizacja szkolenia
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkoleń specjalistycznych dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
3. Liczba godzin szkoleniowych: Liczba godzin szkoleniowych zgodna jest z aktualnym programem szkoleń specjalistycznych zamieszczonym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
4. Uczestnicy: Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach - ukończony I stopień szkolenia Biofeedback.
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 5;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia EEG-Biofeedback I stopnia – wymagane tylko od uczestników biorących udział w Szkoleniu Biofeedback II stopnia
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczona na stronie internetowej www.biomed.org.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz z potrąceniem kwot określonych w ust. 8 lit b pkt ii oraz iii. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika;
- tytuł szkolenia.
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu
należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia - zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.