SZKOLENIA BIOFEEDBACK - specjalistyczne
Wyszukaj w serwisie

RSA Biofeedback w diagnostyce i terapii

Szkolenie RSA Biofeedback w diagnostyce i terapii to specjalnie zaprojektowany kurs dotyczący analizy zmian rytmu serca, która ma zastosowanie w praktyce i badaniach ze szczególnym uwględnieniem analizy dopasowania zdolności układu sercowo – naczyniowego.

Ważnym czynnikiem, który odzwierciedla poziom zdrowia człowieka, jest zdefiniowana przez zakres od minimalnej do maksymalnej pojemność pulsu.
RSA jest naturalnym procesem zależnym od aktywności autonomicznego układu nerwowego (części zarówno przywspółczulnej jak i współczulnej), który odpowiada m.in. za regulację rytmu serca.
 

Trening RSA Biofeedback umożliwia wypracowanie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w sytuacjach dużego stresu, umiejętnej relaksacji podczas wystąpień publicznych, w sporcie jako część procedury przygotowania do zawodów czy narzędzie wspomagające opanowanie emocji w warunkach egzaminu.
Ponieważ jest bardzo prosty w użyciu, trening RSA Biofeedback umożliwia w przyjazny sposób nauczenie się bezwysiłkowego oddechu relaksacyjnego, co pozytywnie wpływa na  zwiększenie odporności emocjonalnej poprawę funkcjonowania poznawczego, poprawę nastroju, zmniejszenie poziomu hormonów stresu, redukcję stanów lękowych, obniżenie wysokiego ciśnienia.

Trening RSA Biofeedback stosowany jest w wielu schorzeniach takich jak: przewlekły stres, napady złości, zaburzenia lękowe, choroby układu krążenia, ból chroniczny.

Już od wieków serce było postrzegane jako siedlisko uczuć. Badania potwierdzają te  spostrzeżenia wskazując na dużą rolę serca w procesie przeżywania emocji. Podkreślają też, że ma to charakter nie tylko biernej odpowiedzi na bodźce, ale także zwrotnego oddziaływania na procesy zachodzące w mózgu. Ta dwukierunkowa relacja umożliwia w praktyce zarówno monitorowanie aktywności serca w różnych sytuacjach życiowych, ale także daje możliwość oddziaływania na funkcje poznawcze i reakcje emocjonalne poprzez właściwą regulację pracy serca. Fizjologicznie rytm serca w spoczynku podlega zmienności spowodowanej wpływem czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Zaliczamy do nich między innymi: częstość oddechu, temperaturę ciała, porę dnia, aktywność baroreceptorów, chemoreceptorów oraz metaboliczną i hormonalną. Powoduje to dużą zmienność rytmu serca. Okazuje się, że jej pomiar dostarcza istotnych informacji o zdrowiu. Zmiany te są wyrazem "elastyczności" i zdolności adaptacyjnych autonomicznego układu nerwowego.
 

Program szkolenia


mgr Kamila Froń – psycholog, trener rozwoju osobistego, psychoterapeuta. Ma bogate doświadczenie w zakresie technik efektywnego sposobu radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem nowoczesnych metod relaksacyjnych m.in. za pomocą biofeedback. Jej kilkuletnia współpraca z międzynarodowymi organizacjami pozwoliła na zebranie doświadczeń z zakresu zarządzania i tworzenia kultury organizacyjnej. Pasjonuje się wspieraniem ludzi w rozwoju i towarzyszeniu im w przeprowadzaniu zmian – przełamywaniu barier, dostrzeganiu tego, co do tej pory było niedostrzegalne i odkrywaniu nowej perspektywy w postrzeganiu siebie i swoich kompetencji. 

dr n. med. Marcin Kopka - jest neurologiem, pracuje w Pracowni Neurofizjologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Poradni Neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie. Obecnie jest w trakcie kursu licencyjnego uprawniającego do opisu badań EEG. Ponadto bierze udział w konferencjach, na których przekazuje wiedzę dotyczącą terapii biofeedback lekarzom.

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cena brutto szkolenia:
  • 590 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
  • 690 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.      
Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach:
- termin w trakcie ustalania,
§ 1
Przedmiot regulaminu
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń Specjalistycznych oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
§ 2
Organizacja szkolenia
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkoleń specjalistycznych dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
3. Liczba godzin szkoleniowych: Liczba godzin szkoleniowych zgodna jest z aktualnym programem szkoleń specjalistycznych zamieszczonym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
4. Uczestnicy: Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach - lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 20;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia EEG-Biofeedback I stopnia.
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczona na stronie internetowej www.biomed.org.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz z potrąceniem kwot określonych w ust. 8 lit b pkt ii oraz iii. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika;
- tytuł szkolenia.
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu
należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia - zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.