SZKOLENIA BIOFEEDBACK - specjalistyczne
Wyszukaj w serwisie

Łagodne zaburzenia poznawcze (MCI). Diagnoza neuropsychologiczna i terapia z wykorzystaniem metody tDCS i EEG Biofeedback.

Celem szkolenia jest przygotowanie terapeutów do zastosowania wybranych testów neuropsychologicznych oraz neuromodulacji metodą tDCS i EEG Biofeedback w rozpoznawaniu i terapii łagodnych zaburzeń poznawczych.

Celem tego 2-dniowego szkolenia jest zaznajomienie terapeutów z możlwością włączenia specjalistycznych technik neurostymulacji metodą tDCS oraz EEG BFB do terapii zaburzeń spowodowanych procesem neurodegeneracji Centralnego Układu Nerwowego.
Metoda tDCS dotyczy stymulacji OUN mikroprądem, natomiast EEG Biofeedback polega na treningu wolicjonalnym opartym na warunkowaniu instrumentalnym i informacji zwrotnej. Obie techniki mają na celu zainicjowanie, a w następstwie wywołanie procesu stopniowej, sukcesywnej regeneracji uszkodzonych neuronów lub dróg neuronalnych OUN. Pogorszenie funkcji poznawczych takich jak zapamiętywanie, koncentracja uwagi, planowanie i wykonywanie zadań często staje się poważnym problemem, który zakłóca, a czasami nawet uniemożliwa normalne funkcjonowanie.
Zarówno w aspekcie diagnozy, jak i oddziaływań terapeutycznych, takie narzędzia jak tDCS są wciąż traktowane jako metody eksperymentalne, chociaż coraz więcej oddziałów  neuropsychiatrycznych stosuje te metody  w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń sfery poznawczej, czy też w leczeniu afazji motorycznej lub stanów poudarowych. 

Program szkolenia:
Dzień pierwszy
- zajęcia teoretyczne i praktyczne:
1) Łagodne zaburzenia poznawcze (Mild  cognitive  impairment) 2h.
 • zmiany postępujące w kierunku chorób otępiennych, tzw. zmiany progresywne
 • odwracalne zespoły otępienne
 • otępienie naczynio- pochodne
2. Diagnoza neuropsychologiczna łagodnych zaburzeń poznawczych- wybrane metody 3h.
a) Metody przesiewowe
 • MMSE  Mini Mental State Examination, Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego
 • MoCA Montreal Cognitive Assessment, Montrealska Skala Oceny Stanu Poznawczego
b) Ocena pamięci 
 • RAVLT Rey Auditory Verbal Learning Test, Test Uczenia Słuchowego Reya
 • VFT Verbal Fluency Test, Test Fluencji Słownej
c) Ocena  koncentracji uwagi
 • TMT Trail Making Test, Test Łączenia Punktów
 • CTT Color Trail Test, Kolorowy Test Połączeń
3. Fizjologiczne podstawy procesów neuromodulacji 3h
 • tDCS
 • EEG Biofeedback

Dzień drugi- zajęcia praktyczne 4h
1. Stymulacja metodą tDCS- 2h
 • montaż elektrod
 • zasady dozowania prądu (stymulacji prądowej).
2. Stymulacja metodą EEG Biofeedback- 2h
a) Protokoły terapeutyczne do EEG Biofeedback konstruowane w oparciu o badanie QEEG, osób z podejrzeniem choroby otępiennej.
b) Praktyczne zastosowanie treningu EEG Biofeedback, propozycje gotowych protokołów treningowych.

mgr Dariusz Tuchowski – w roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody Biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Początkowo jego zainteresowania, z racji zatrudnienia na stanowisku psychologa wojskowego, obejmowały zagadnienia stresu i radzenia sobie, a także wykorzystania metody biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych. Obecnie we współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia z metody biofeedback. Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana HEG-biofeedback, Lubara QEEG – diagnoza i terapia).
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia EEG-biofeedback I stopnia.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cena brutto szkolenia:
 • 450 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
 • 550 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
Termin szkolenia wkrótce!

§ 1
Przedmiot regulaminu

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń Specjalistycznych oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
§ 2
Organizacja szkolenia

1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.

2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkoleń specjalistycznych dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.

3. Liczba godzin szkoleniowych:
Liczba godzin szkoleniowych zgodna jest z aktualnym programem szkoleń specjalistycznych zamieszczonym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.

4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach- lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.

5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 5;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia EEG-biofeedback I stopnia – wymagane tylko od uczestników biorących udział w szkoleniu biofeedback II stopnia;
d/ Potwierdzenie uiszczenia opłaty za szkolenie, chyba, że opłata została dokonana w siedzibie Organizatora.

7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczona na stronie internetowej www.biomed.org.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz z potrąceniem kwot określonych w ust. 8 lit b pkt ii oraz iii. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.

8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.

§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.