SZKOLENIA BIOFEEDBACK - specjalistyczne
Wyszukaj w serwisie

Jak wspomagać rozwój dzieci z ADHD? Innowacyjne metody terapii i diagnostyki

Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne –  Jak wspomagać rozwój dzieci z ADHD? Innowacyjne metody terapii i diagnostyki. Podczas szkolenia będzie mowa o najnowszych odkryciach w dziedzinie diagnozowania i terapii ADHD.

Jak radzić sobie ze złością u dzieci?
Co zrobić, gdy dziecko nie słucha naszych poleceń?
Jak kształtować charakter dziecka z ADHD?
Jakie leki przepisuje się pacjentom z ADHD?
Czy są jakieś efekty uboczne?
Czy inne choroby mogą przypominać ADHD? 
 
Na te i inne pytania chcemy odpowiedzieć podczas naszego szkolenia.
 
Dwa pierwsze dni są przeznczone pzede wszystkim dla specjalistów zainteresowanych tematyką ADHD. Zajęcia będą poruszały strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, teoretyczne i praktyczne aspekty diagnozowania i terapii oraz najnowsze osiągnięcia naukowe. Omówimy także behawioralne techniki pracy z dziećmi z ADHD oraz zagadnienia medyczne związane z leczeniem farmakologicznym i diagnostyką różnicową (objawy ADHD w innych zaburzeniach, np. w padaczce). Przedstawimy metodę pozwalającą wykonać szybki test przesiewowy w kierunku ADHD z obiektywną diagnostyką ruchliwości za pomocą aktometrii (ADScan). Ten prosty test może zostać wykonany przez nauczyciela, psychologa lub lekarza.
 
Z uwagi na rosnącą popularność metod neuromodulacji, takich jak neurofeedback, badania naukowe potwierdzające ich skuteczność u pacjentów, a także rekomendację renomowanych instytucji (najwyższa rekomendacja Amerykańskiwgo Towarzystwa Pediatrii 2013), trzeci dzień będzie warsztatem praktycznym z metody neurofeedback w ADHD. Uczestnicy będą mieli możliwość pracy z aparaturą biofeedback.
 
Uwaga:  Ten warsztat nie zastępuje pełnego 5-dniowego szkolenia neurofeedback. Służy do udoskonalenia warsztatu pracy z pacjentami z ADHD. Osoby, które nie pracowały jeszcze tą metodą, będą mogły zobaczyć, jak działa ona w praktyce i upewnić się, którym pacjentom można ją polecać. 
mgr Robert Kozłowski
Metodą biofeedback zajmuje się od 2000 r., początkowo uczył się w Czechach pod kierunkiem neuroterapeutów czeskich (Certyfikat Instytutu EEG-biofeedback w Pradze). Dalszą wiedzę i doświadczenie zdobywał w Niemczech dzięki współpracy z MediTECH Electronic, a także uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biofeedback Foundation of Europe (m.in. Neurofeedback Fundamentals pod kierunkiem L. i M. Thompsonów z ADD Centre w Kanadzie, HRV-biofeedback prowadzony przez prof. Gervitza). Założyciel Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii.
 
mgr Dariusz Tuchowski
W roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Początkowo jego zainteresowania, z racji zatrudnienia na stanowisku psychologa wojskowego, obejmowały zagadnienia stresu i radzenia sobie, a także wykorzystania metody Biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych. Obecnie we współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia z metody biofeedback. Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana – HEG-biofeedback, Joela Lubara – QEEG – diagnoza i terapia).
 
mgr Anna Leśniewska
Psycholog, psychoterapeuta. Przeprowadza diagnozę i psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Certyfikowany terapeuta EEG-biofeedback (I i II stopnia). Wiedzę teoretyczną zdobyła m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kończąc studia magisterskie z zakresu psychologii oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, uzyskując kwalifikacje psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

dr Agata Gruna-Ożarowska
Pediatra, neurolog dziecięcy, lekarz Oddziału Neurologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia: 
- cena za I dzień 350 zł
- cena za II dzień 350 zł
- cena za III dzień 350 zł
- cena brutto za wszystkie trzy dni: 890 zł 

Można wybrać jeden konkretny dzień szkolenia, dwa lub wszystkie dni.
Nabór otwarty! 
Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o kontakt z Działem Szkoleń: 
e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
tel. kom.: 693-396-774;
tel.: (71) 336-10-36, wew. 3.
Regulamin szkoleń specjalistycznych
 
organizowanych przez
 

 
 
§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń Specjalistycznych oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkoleń specjalistycznych dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
Liczba godzin szkoleniowych zgodna jest z aktualnym programem szkoleń specjalistycznych zamieszczonym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach – ukończony I stopień szkolenia biofeedback.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 5;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia EEG-biofeedback I stopnia – wymagane tylko od uczestników biorących udział w szkoleniu biofeedback II stopnia.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczona na stronie internetowej www.biomed.org.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2.  Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.