tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

SENSOMOTORYKA- kurs podstawowy
Wyszukaj w serwisie

Sensomotoryka – kurs podstawowy

W programie szkolenia znajduje się część teoretyczna i praktyczna. Na bazie założeń teoretycznych uczestnicy nauczą się metod diagnozowania dziecka i podstaw pracy terapeutycznej. 

Ważnym elementem szkolenia jest nauka i obserwacja prawidłowych i nieprawidłowych reakcji podczas testów wywoływania odruchów wczesnodziecięcych oraz przedstawienie ich wpływu (w sytuacji ich niezintegrowania) na sferę edukacyjną oraz zachowanie dziecka.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat uprawniający do diagnozy  dziecka i zaplanowania podstaw oddziaływań terapeutycznych. 

Wpływ niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych na sferę edukacyjną oraz zachowanie dzieci - diagnoza i podstawy oddziaływań terapeutycznych.

Ramowy program szkolenia:

1. Rozwój psychomotoryczny człowieka:
·         organizacja neuromotoryczna
·         motoryka pozapiramidowa
·         motoryka piramidowa
·         motoryka móżdżkowa
·         sensomotoryka korowa.

2. Zaburzenia rozwoju sensomotorycznego – dyspraksje.

3. Etapy rozwoju dziecka.

4. Odruchy wczesnodziecięce – czym są i jakie jest ich znaczenie w diagnostyce dziecka.

5. Wpływ niezintegrowania odruchów wczesnodziecięcych na rozwój poznawczy oraz zachowanie dzieci.

6. Prawidłowe i nieprawidłowe reakcje podczas testów wywoływania odruchów wczesnodziecięcych.
·         odruch Moro
·         odruch chwytny Palmara
·         asymetryczny toniczny odruch szyjny (ATOS)
·         odruch szukania i ssania
·         odruch grzbietowy Galanta
·         toniczny odruchu błędnikowego (TOB)
·         odruch Landaua
·         symetryczny toniczny odruch szyjny (STOS)
·         reakcja utrzymania pozycji głowy.

7. Możliwości diagnostyki sensomotorycznej i treningu terapeutycznego.

Czas trwania szkolenia: 
I dzień – godz. 9.00–18.00, 
II dzień - godz. 8.30-16.30.

mgr Katarzyna Majorowska
Pedagog specjalny, logopeda w zakresie wczesnej logopedii klinicznej, certyfikowany terapeuta i nauczyciel metody Warnkego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Agnieszka Olszewska
Psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego, certyfikowany terapeuta i nauczyciel metody Warnkego.

mgr Katarzyna Orkisz
Pedagog, tyflopedagog, menedżer oświaty, terapeuta integracji sensorycznej, sensomotoryki, certyfikowany terapeuta metody Warnkego oraz biofeedback. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. prezes zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością w Rzeszowie.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 336-10-36, wew. 5.
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cena brutto szkolenia: 890 zł
Najbliższe szkolenia „Sensomotoryka – kurs podstawowy” odbędą się w dniach:
- 25-26.05.2017 Wrocław, 
- 19-20.10.2017 Warszawa.
Regulamin szkoleń z sensomotoryki
  
organizowanych przez
 

 
 


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń z sensomotoryki kurs podstawowy i zaawansowany oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia sensomotoryka kurs podstawowy i zaawansowany dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
a/ Szkolenie z sensomotoryki kurs podstawowy – 16 godzin lekcyjnych;
b/ Szkolenie z sensomotoryki kurs zaawansowany – 16 godzin lekcyjnych;
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach:
a/ Szkolenie – sensomotoryka kurs podstawowy – lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci;
b/ Szkolenie – sensomotoryka kurs zaawansowany – ukończone szkolenie sensomotoryka kurs podstawowy.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 30;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszty wynoszą:
Sensomotoryka kurs podstawowy – 890 zł,
Sensomotoryka kurs zaawansowany – 890 zł.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
  • na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia  zwracana jest cała wpłacona kwota;
  • na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 120 zł;
  • na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.