SENSOMOTORYKA - diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii
Wyszukaj w serwisie

SENSOMOTORYKA - diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii

Podczas Szkolenia uczestnicy nauczą się metod diagnozowania dziecka oraz planowania i prowadzenia kompleksowej terapii sensomotorycznej.

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów, lekarzy, terapeutów SI, rehabilitantów.
Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 2 pkt. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania Sensomotoryki
w praktyce diagnostycznej i terapeutycznej. Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej.

SPRZĘT
Uczestnicy w części praktycznej szkolenia będą pracować na narzędziach do motoryki dużej i małej dedykowanych do treningu sensomotorycznego oraz na profesjonalnej platformie do diagnostyki i ćwiczeń sensomotorycznych MediBalance Pro.

Czytaj więcej o narzędziach i aparaturze w sensomotoryce.

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK WIE:
 • jakie są etapy rozwoju dziecka
 • jak przebiega rozwój psychomotoryczny człowieka
 • czym charakteryzują się odruchy wczesnodziecięcy i zna ich znaczenie w rozwoju dziecka
 • jakie są możliwości treningu sensomotorycznego
 • jakie są ćwiczenia w terapii sensomotorycznej i jakich narzędzi do nich użyć
PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK POTRAFI:
 • zaobserwować, rozpoznać i diagnozować nieprawidłowości w rozwoju dziecka
 • przeprowadzać testy wywoływania odruchów wczesnodziecięcych.
 • opracować i przygotować indywidualny trening sensomotoryczny dla dziecka
 • zaplanować i wykonać procedury terapeutyczne
 • zastosować w treningu oryginalny, prosty, efektywny program treningowy Flexi
TRENERZY
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych terapeutów praktyków: mgr Katarzynę Orkisz oraz
mgr Agnieszkę Olszewską.

ZOBACZ PROGRAM SZKOLENIA
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl.

Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia:
 • 1490 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
 • 1590 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
 

Najbliższe szkolenia odbędą się w dniach:
- 08-10.05.2020r. Warszawa
- 10-12.07.2020r. Wrocław
 

 
 


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia Sensomotoryka - diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia sensomotoryka kurs podstawowy i zaawansowany dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych: 24 godziny.
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 30;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszty wynoszą:
– 1490 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
– 1590 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
 • na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia  zwracana jest cała wpłacona kwota;
 • na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 120 zł;
 • na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2017 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.