tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

SENSOMOTORYKA - diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii
Wyszukaj w serwisie

SENSOMOTORYKA - diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii

Zapraszamy na szkolenie z Sensomotoryki prowadzone w nowej formie! Uczestnicy nauczą się metod diagnozowania dziecka oraz planowania i prowadzenia kompleksowej terapii sensomotorycznej.

Ważnym elementem szkolenia jest nauka i obserwacja prawidłowych i nieprawidłowych reakcji podczas testów wywoływania odruchów wczesnodziecięcych oraz przedstawienie ich wpływu (w sytuacji ich niezintegrowania) na sferę edukacyjną oraz zachowanie dziecka.

W oparciu o przeprowadzoną diagnostykę, uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę, w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić skuteczny, kompleksowy trening sensomotoryczny.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do prowadzenia pełnej diagnozy oraz planowania i prowadzenia kompleksowej terapii sensomotorycznej.

Ramowy program szkolenia:

1. Rozwój psychomotoryczny człowieka:
·         organizacja neuromotoryczna
·         motoryka pozapiramidowa
·         motoryka piramidowa
·         motoryka móżdżkowa
·         sensomotoryka korowa.

2. Zaburzenia rozwoju sensomotorycznego – dyspraksje.

3. Etapy rozwoju dziecka.

4. Odruchy wczesnodziecięce – czym są i jakie jest ich znaczenie w diagnostyce dziecka.

5. Wpływ niezintegrowania odruchów wczesnodziecięcych na rozwój poznawczy oraz zachowanie dzieci.

6. Prawidłowe i nieprawidłowe reakcje podczas testów wywoływania odruchów wczesnodziecięcych.
·         odruch Moro
·         odruch chwytny Palmara
·         asymetryczny toniczny odruch szyjny (ATOS)
·         odruch szukania i ssania
·         odruch grzbietowy Galanta
·         toniczny odruchu błędnikowego (TOB)
·         odruch Landaua
·         symetryczny toniczny odruch szyjny (STOS)
·         reakcja utrzymania pozycji głowy.

7. Możliwości diagnostyki sensomotorycznej i treningu terapeutycznego.

8. Trening motoryczny, motoryki dużej i precyzyjnej, takie jak:
    • regulacja napięcia
    • równowaga
    • stabilność linii środkowej ciała (koordynacja przód-tył, koordynacja prawa-lewa, rotacja).

9. Taktyka nauki motoryki wg Bernsteina.

10. Program treningowy oraz praktycznie ćwiczenia całego zestawu.
   • ćwiczenia na macie
   • program Flexi (służący do integrowania odruchów)
   • ćwiczenia z wykorzystaniem deski na kółkach
   • ćwiczenia na trampolinie
   • ćwiczenia na desce do balansowania (kołysce)
   • ćwiczenia z wałkiem
   • ćwiczenia na huśtawce
   • ćwiczenia na stołku.

11. Podstawowe warunki koordynacji motorycznej.

12. Trening koordynacji motorycznej.

13. Medibalance Pro jako narzędzie do diagnostyki i treningów sensomotorycznych.

14. Dostępne narzędzia do motoryki małej i dużej. 


Czas trwania szkolenia: 
I dzień – godz. 9.00–18.00, 
II dzień - godz. 8.30-18.00, 
III dzień - godz. 8.30-17.30.
 
mgr Agnieszka Olszewska
Psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego, certyfikowany terapeuta i nauczyciel metody Warnkego.
 
mgr Katarzyna Orkisz
Pedagog, tyflopedagog, menedżer oświaty, terapeuta integracji sensorycznej, sensomotoryki, certyfikowany terapeuta metody Warnkego oraz biofeedback. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. prezes zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością w Rzeszowie.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii,
 • al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia:
 • 1490 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
 • 1590 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
 

Najbliższe szkolenia odbędą się w dniach:
- 25-27.10.2019r. Warszawa,
- 15-17.11.2019r. Kraków
 
 

 
 


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia Sensomotoryka - diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia sensomotoryka kurs podstawowy i zaawansowany dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych: 24 godziny.
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 30;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszty wynoszą:
– 1490 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
– 1590 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
 • na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia  zwracana jest cała wpłacona kwota;
 • na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 120 zł;
 • na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2017 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.