RÓWNOWAGA - metody diagnozy i treningu
Wyszukaj w serwisie

RÓWNOWAGA - metody diagnozy i treningu

Część teoretyczna szkolenia skoncentrowana jest na zdefiniowaniu pojęcia "równowaga", jej znaczenia w rozwoju oraz zaburzeń równowagi. Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy posturograficznej MedibalancePro. 
W części praktycznej omówione zostaną funkcje programu, proces diagnozy, analiza uzyskanych danych oraz wykorzystanie ich do planowania treningu.
Szkolenie jest rozszerzeniem zagadnień poruszanych na szkoleniu
"Sensomotoryka - diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii". 

Na układ równowagi składa się współpraca kilku narządów zmysłów: wzroku, propropcepcji, narządu przedsionkowego.

Na szkoleniu znajdą Państwo odpowiedź na pytania:
 • czym jest równowaga?
 • co pomoga nam utrzymać równowagę?
 • jakie są terapie poprawiające równowagę?
 • czym jest platforma MedibalancePro?
 • co możemy się dowiedzieć z otrzymanych wyników diagnozy?
 • jak wykorzystać wyniki do zaplanowania terapii i treningów?

Szkolenie "Równowaga - metody diagnozy i treningu" skierowane jest do terapeutów, nauczycieli, psychologów i pedagogów, rehabilitantów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej
i sensomotorycznej, fizjoterapeutów, trenerów motorycznych, lekarzy oraz innych specjalistów pracujących
z osobami z zaburzeniami równowagi.

W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się rozpoznawać i diagnozować rodzaje i symptomy zaburzeń równowagi.

Podczas szkolenia prezentowane będą liczne ćwiczenia z użyciem platformy posturograficznej MedibalancePro, która jest kompleksowym rozwiązaniem diagnostycznym i terapeutycznym. Omówiony zostanie moduł analityczny oraz proces planowania terapii na podstawie uzyskanych wyników z diagnozy.


Program szkolenia
Czas trwania szkolenia: 9.00-14.00
 
 

Bartosz Kamiński
Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Fizjoterapia oraz studiów licencjackich na kierunku Kosmetologia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pracownik naukowo-dydaktyczny na macierzystej uczelni w katedrze Kinezjologii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na kontroli ruchów człowieka w szczególnym uwzględnieniem analizy sygnałów elektroencefalograficznych. Użytkownik metod takich jak Przezczeszkowa Stymulacja Mózgu (TMS), elektroencefalografia, elektromiografia oraz miometria. 
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Szkolenie jest dostępne na liście z formularza.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 336-10-36, wew. 5.
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia: 290 zł.
Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach:
- termin w trakcie ustalania
 

Regulamin szkolenia "Równowaga - metody diagnozy i treningu"

Regulamin Szkolenia
RÓWNOWAGA - metody diagnozy i treningu
 
 
organizowanego przez Biomed
  
§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu szkolenia: RÓWNOWAGA - metody diagnozy i treningu oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
 1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski,
  Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
 1. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia RÓWNOWAGA - metody diagnozy i treningu dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
 1. Liczba godzin szkoleniowych- 6 godzin. 
 1. Uczestnicy: Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu – terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci, fizjoterapeuci.
 1. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 5;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
 1. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
 1. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszt szkolenia: 290 zł.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz z potrąceniem kwot określonych w ust. 8 lit b pkt ii oraz iii. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika;
- tytuł szkolenia.
 
 1. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia - zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
 1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
 1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach.
 1. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.