RehaCom w rehabilitacji funkcji poznawczych

Wyszukaj w serwisie

RehaCom to komputerowy system treningowy wspomagający rehabilitację funkcji poznawczych. Celem treningu jest doprowadzenie do znacznych pozytywnych zmian w sprawności procesów poznawczych. Głównym kryterium sukcesu jest osobista ocena pacjenta dotycząca zmiany jakości życia.
Trening wspomagany komputerowo polega głównie na wielokrotnym powtarzaniu ćwiczeń i powiązaniu ich z codziennymi rutynowymi zadaniami. Metoda RehaCom stosowana jest w szpitalach, centrach rehabilitacji neurologicznej, gabinetach psychologicznych jak i w domu pacjenta.
Połączenie klasycznych form terapii ze wspomaganiem komputerowym umożliwia zwiększenie efektywności pracy terapeuty.

Uszkodzenia mózgu

Zastosowanie RehaCom

Terapeutycznym celem metody RehaCom jest poprawa sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu u dzieci i u dorosłych (również u osób po udarze i wylewie). Efektywność treningu zależy w dużym stopniu od motywacji i akceptacji systemu ćwiczeń zarówno przez pacjenta i terapeutę.
Treningi metodą Rehacom są wsparciem w takich zaburzeniach jak:
• zaburzenia pamięci słownej i bezsłownej
• zaburzenia uwagi i koncentracji
• zaburzenia logicznego myślenia
• zaburzenia percepcji i kojarzenia
• zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy
• zaburzenia czasu reakcji
• zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
• zaburzenia funkcji planowania.

Jak wygląda trening funkcji poznawczych z RehaCom?

Trening z Rehacom odbywa się za pomocą klawiatury lub dzięki specjalnie skonstruowanemu (prostemu i ergonomicznemu) panelowi. Dzięki temu pacjenci z różnymi objawami i stopniami zaburzeń mogą efektywnie wykonywać ćwiczenia.

System RehaCom dostarcza ponad 20 modułów treningowych, które posiadają wbudowany mechanizm autoadaptacji (zapewniają utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji pacjenta i efektywności treningu). Każdy z modułów zawiera kilkaset zadań o zróżnicowanych poziomach trudności. Trening z systemem komputerowym RehaCom składa się z pięciu etapów:

ETAP I: OCENA STANU PACJENTA
Terapeuta dokonuje oceny sprawności pacjenta wykorzystując dziewięć modułów oceny funkcji poznawczych. System prezentuje uzyskane wyniki porównując je do wyników osób zdrowych tej samej płci i wieku. Wynikiem tego etapu jest również rekomendacja modułów treningowych adekwatnych do zdiagnozowanych deficytów oraz stopnia ich zaawansowania.
Dostępne moduły oceny: ● czujność ●  podzielność uwagi ● kontrola reakcji ● pamięć robocza ● eksploracja wzrokowa ● ocena pola widzenia ● myślenie logiczne ● pole widzenia ● przeszukiwanie wizualne.

ETAP II: DOBÓR ODPOWIEDNICH MODUŁÓW TRENINGOWYCH

ETAP III: ZINDYWIDUALIZOWANIE TERAPII
Terapeuta może dopasować każdy trening do specyficznych wymagań konkretnego pacjenta. RehaCom oferuje wsparcie terapeuty poprzez mechanizm audoadaptacji, który dopasowuje poziom trudności do aktualnej sprawności pacjenta. Moduły mogą być dopasowane do realnych warunków życia pacjenta oraz jego preferencji.

System RehaCom pozwala na dostosowanie trudności zadania do możliwości pacjenta. Po każdym prawidłowo rozwiązanym zadaniu pacjent otrzyma kolejne na wyższym poziomie trudności. Jeśli użytkownik popełni błąd, poziom trudności zostanie automatycznie zmniejszony. Zasada dostosowania zakłada, że aby pacjent był zmotywowany podczas ćwiczeń zadanie nie powinno być zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Terapeuta może stopniowo dodawać kolejne ćwiczenia do programu treningowego np. jeśli pacjent ćwiczy uwagę można stopniowo dołączyć do treningu ćwiczenia związane ze sprawnością innych funkcji np. pamięć, rozwiązywanie problemów).

ETAP IV: ROZPOCZĘCIE TRENINGU:
Terapeuta zapoznaje pacjenta z obsługą programu – RehaCom wspiera cały proces poprzez czytelne instrukcję oraz wbudowaną fazę ćwiczeń. Po zapoznaniu się z systemem pacjent wykonuje trening trwający od 5 do 60 minut.
Pacjent jest monitorowany przez system podczas całej terapii. Moduły RehaCom weryfikują zachowanie pacjenta, jego czas reakcji oraz popełniane błędy. System na bieżąco adaptuje poziom trudności oraz przekazuje informacje zwrotne.

ETAP V: ANALIZA I PREZENTACJA WYNIKÓW
Terapeuta analizuje wyniki przedstawione w postaci zindywidualizowanych raportów. Po określonej ilości sesji treningowych program monitoruje efektywność treningu za pomocą modułów oceny i porównuje rezultaty z wynikami początkowymi trenującego.

Przykładowe zadania, zastosowanie

  • Moduł AUFM służy poprawie koncentracji i oparty jest na zasadzie prostego porównania.
  • czynnościowe lub ograniczone zaburzenia uwagi.  Cierpi na nie około 80% pacjentów po udarach, urazach i uogólnionych zaburzeniach pracy mózg.
  • moduł jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia, u których stwierdzono zaburzenia koncentracji i uwagi.

                                     System RehaCom

Obrazek, który jest prezentowany pojedynczo na ekranie powinien zostać porównany z wieloma innymi, przedstawionymi na matrycy. Użytkownik powinien odnaleźć dokładnie taki sam wzór.
Przygotowano 77 zestawów rysunków – każdy z nich zawiera 16 obrazków. Na obrazkach prezentowane są różnego rodzaje przedmioty (np. owoce, zwierzęta, twarze, figury geometryczne, litery).

  • Moduł GESI  - trening rozpoznawania twarzy i dopasowania ich do imion i zawodów.
  • w przypadku występowania prozopagnozji zdolności rozpoznawania twarzy oraz ustalania znaczących skojarzeń z nimi zostaje zaburzone lub całkowicie utracone. Zaburzanie to jest na ogół spowodowane uszkodzeniem okolicy skroniowej
  • trening wskazany jest dla wszystkich pacjentów z prawostronnym i obustronnym uszkodzeniem skroniowym gdy obserwuje się wyżej opisane trudności. Program może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 8 roku życia.

                                    Trening funkcji poznawczych

Pacjent ma za zadanie zapamiętać twarze wyświetlane w fazie uczenia się aby w kolejnych etapach wskazać je spośród innych fotografii twarzy. W wyższych poziomach trudnościach podawane są również imiona i zawody. Zadaniem pacjenta jest wówczas dopasowanie twarzy do imienia i zawodu. Moduł treningowy zawiera 60 fotografii.
 

Zapoznaj się z ofertą systemu RehaCom!
 

Sprawdź inne artykuły:
Co to jest neurorehabilitacja?
Neuroforma w rehabilitacji funkcji poznawczych i motorycznych
Eye tracking w neurorehabilitacji