tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne – wielkopolskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa wielkopolskiego.Celem strategicznym WRPO 2014+ jest : poprawa konkurencyjności i spójności województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Dla kogo?
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
Beneficjenci uprawnieni do uzyskania wsparcia są zróżnicowani w zależności od rodzaju działania i poddziałania. Szczegółowa lista beneficjentów znajduje się w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ w rozdziałach opisujących poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania w ramach Programu.


Punkt Informacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34

Więcej informacji na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/
Jeremie2 to kontynuacja projektu pod nazwą Inicjatywa JEREMIE realizowanego w perspektywie finansowej na lata 2007-2013.
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z Zarządami Województw: Łódzkiego (18 listopada 2016 r.), Mazowieckiego (14 czerwca 2017 r.), Wielkopolskiego (20 października 2016 r.) oraz Zachodniopomorskiego (21 listopada 2016 r.) w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Projekt ten jest kontynuacją wdrażanej przez Bank inicjatywy JEREMIE, realizowanej w ramach RPO na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+
Termin realizacji umowy: od października 2016 r. do grudnia 2023 r.
Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi priorytetowej
1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Priorytet Inwestycyjny 3c – Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nowa umowa przewiduje zwiększenie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Środki finansowe udostępniane będą przedsiębiorcom w postaci poręczeń oraz pożyczek, w tym mikropożyczek.

Więcej na stronie: https://rpo.bgk.pl/jeremie2/

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy dla działań 3.2 i 9.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), udziela wsparcia finansowego w formie preferencyjnych pożyczek na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i rewitalizacji obszarów problemowych w Wielkopolsce.

Na co przeznaczone są środki:
 • pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym;
 • pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej.
Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły. do wyczerpania środków.

Wnioski o udzielenie pożyczek, sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie www.bgk.pl/jessica2/termomodernizacja, należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Poznaniu
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań
tel. 0 61 885 31 00
fax 0 61 852 82 20
e-mail: poznan@bgk.pl

Wnioski można składać od dnia 14 kwietnia 2017 r. 

Więcej informacji na stronie:https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych/
Interreg Europa
dotacja  od 07.05.2018 do 22.06.2018

Na co (m.in.):
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie promocji i usprawnienia zrównoważonego wytwarzania energii na szczeblu lokalnym,
 • wymiana doświadczeń w zakresie środków na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • współpraca w zakresie praktyk zachęcających przedsiębiorstwa do inwestowania w działania służące poprawie efektywności energetycznej
Dla kogo?
 • władze publiczne wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne,
 • podmioty prawa publicznego,
 • prywatne podmioty non profit
Ile?
Poziom dofinansowania
Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych
Minimalny wkład własny
W zależności od statusu partnera, 15% lub 25%.

Dowiedz się więcej
Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.
Zobacz, jak złożyć wniosek - aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)