tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne – warmińsko-mazurskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa warmińsko-mazurskiego.

 
Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.
Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców,  infrastrukturę drogową, kolejową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.
Specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Na co można uzyskać wsparcie?
 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej;
 • wspieranie własnej działalności B+R oraz zakupu usług B+R;
 • wspieranie zakładania przedsiębiorstw;
 • wsparcie inwestycyjne dla firm w początkowej fazie rozwoju;
 • wsparcie inwestycyjne rozwoju przedsiębiorstw;
 • wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych;
 • wdrożenie wyników prac B+R (badania i  rozwój);
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
 • tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej;
 • dodatkowe zajęcia w edukacji przedszkolnej;
 • kształcenie kompetencji kluczowych uczniów m.in. matematyczno-przyrodniczych, językowych, technologiczno-informatycznych;
 • programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy oraz uczelniami wyższymi);
 • kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych.
 • zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną np. mobilne przewodniki, e-administracja, e-zdrowie;
 • utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów;
 • wsparcie szkoleniowe rozwoju usług opartych na nowoczesnych technologiach.
 • budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej;
 • budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego oraz wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne;
 • poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych;
 • budowa i przebudowa dróg w obszarach funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku, związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską.
 • poprawa gospodarki odpadami, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku;
 • ochrona różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, np. rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych;
 • poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowę oczyszczalni ścieków;
 • rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.
 • ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 • zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne;
 • rozwój infrastruktury uzdrowiskowej;
 • inwestycje w infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych i portów.
 • budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu, czyli dróg wojewódzkich i lokalnych, stanowiących połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T; 
 • budowa, modernizacja/rewitalizacja regionalnej sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T oraz zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego;
 • modernizacja linii kolejowej Gutkowo-Braniewo.
 • zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 • rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja istniejącej zabudowy i rozwój przestrzeni publicznych.
 • inwestycje w edukację poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej;
 • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną poprzez remonty i dostosowanie placówek ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych; wyposażenie w sprzęt medyczny;
 • inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje;
 • inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
 • wsparcie finansowe  i doradczo-szkoleniowe osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą;
 • wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań);
 • usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe;
 • wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, kobiet;
 • podnoszenie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP;
 • realizacja programów profilaktycznych.
 • aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju;
 • usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez programy profilaktyczne;
 • zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez usługi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, asystenta rodziny czy wsparcie pieczy zastępczej.
 
Główny Punkt Informacyjny w regionie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel. 89 512 54 86/85/83/82
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Więcej informacji na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/