tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne- świętokrzyskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa świętokrzyskiego.


Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.

Polityka rozwoju regionu realizowana w oparciu o RPO skoncentrowana została na umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, obejmując obszary takie jak:
  • B+R,
  • przedsiębiorczość,
  • zasobooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę,
  • inkluzję społeczną osób wykluczonych,
  • redukcję bezrobocia,
  • podniesienia jakości świadczonych usług społecznych i publicznych,
  • nowoczesną komunikację
  • rynek pracy,
  • włączenie społeczne,
  • rozwój edukacji.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, o dofinansowanie może ubiegać się każdy, z wyjątkiem osób fizycznych tj. prywatnych- nieprowadzących działalności gospodarczej. Należy jednak spełnić określone warunki.

Osoby fizyczne mogą korzystać ze wsparcia dotacyjnego lub pożyczki na rozpoczęcie działalności, albo biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach, czy też otrzymując grant.

Więcej informacji na stronie: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskiego

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 są: podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, które wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
a) przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.Jednocześnie projekty, których jedynym celem będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów będą uważane za niekwalifikowalne. Budowa nowych obiektów jest dopuszczona tylko w uzasadnionych przypadkach i powinna wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych w regionie.
b) doposażenia w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych;
c) rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper - upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper - upowszechnienie wykorzystania telemedycyny (tylko jako element projektu);
d) przeprowadzenia robót budowlanych i doposażenia pracowni diagnostycznych i innych komórek organizacyjnych, które współpracują przy udzielaniu szpitalnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i/lub położnictwa oraz działają w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego wsparciem (tylko jako element projektu).  

Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/73-infrastruktura-zdrowotna-i-spoleczna-4/