tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne- świętokrzyskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa świętokrzyskiego.


Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.

Polityka rozwoju regionu realizowana w oparciu o RPO skoncentrowana została na umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, obejmując obszary takie jak:
  • B+R,
  • przedsiębiorczość,
  • zasobooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę,
  • inkluzję społeczną osób wykluczonych,
  • redukcję bezrobocia,
  • podniesienia jakości świadczonych usług społecznych i publicznych,
  • nowoczesną komunikację
  • rynek pracy,
  • włączenie społeczne,
  • rozwój edukacji.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, o dofinansowanie może ubiegać się każdy, z wyjątkiem osób fizycznych tj. prywatnych- nieprowadzących działalności gospodarczej. Należy jednak spełnić określone warunki.

Osoby fizyczne mogą korzystać ze wsparcia dotacyjnego lub pożyczki na rozpoczęcie działalności, albo biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach, czy też otrzymując grant.

Więcej informacji na stronie: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/