tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne- świętokrzyskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa świętokrzyskiego.


Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.

Polityka rozwoju regionu realizowana w oparciu o RPO skoncentrowana została na umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej oraz budowaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, obejmując obszary takie jak:
 • B+R,
 • przedsiębiorczość,
 • zasobooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę,
 • inkluzję społeczną osób wykluczonych,
 • redukcję bezrobocia,
 • podniesienia jakości świadczonych usług społecznych i publicznych,
 • nowoczesną komunikację
 • rynek pracy,
 • włączenie społeczne,
 • rozwój edukacji.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, o dofinansowanie może ubiegać się każdy, z wyjątkiem osób fizycznych tj. prywatnych- nieprowadzących działalności gospodarczej. Należy jednak spełnić określone warunki.

Osoby fizyczne mogą korzystać ze wsparcia dotacyjnego lub pożyczki na rozpoczęcie działalności, albo biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach, czy też otrzymując grant.

Więcej informacji na stronie: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

Interreg Europa
dotacja  od 07.05.2018 do 22.06.2018

Na co (m.in.):
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie promocji i usprawnienia zrównoważonego wytwarzania energii na szczeblu lokalnym,
 • wymiana doświadczeń w zakresie środków na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • współpraca w zakresie praktyk zachęcających przedsiębiorstwa do inwestowania w działania służące poprawie efektywności energetycznej
Dla kogo?
 • władze publiczne wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne,
 • podmioty prawa publicznego,
 • prywatne podmioty non profit
Ile?
Poziom dofinansowania
Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych
Minimalny wkład własny
W zależności od statusu partnera, 15% lub 25%.

Dowiedz się więcej
Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.
Zobacz, jak złożyć wniosek - aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)