tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne – podlaskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa podlaskiego.


Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynikają z przyjętej we wrześniu 2013 roku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Są to: rozwój przedsiębiorstw, wzrost eksportu i rentowności podlaskich firm, a także lepsze miejsca pracy i lepsze zarobki mieszkańców, czyli wyższa jakość życia. Wsparcie w ramach RPOWP można będzie otrzymać m.in. na: działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, tworzenie terenów inwestycyjnych, energetykę opartą na źródłach odnawialnych, edukację odpowiadającą na potrzeby regionalnego rynku pracy, aktywizację bezrobotnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Dla kogo? 
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Służby publiczne inne niż administracja
 • Instytucje ochrony zdrowia
 • Niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ
 • Instytucje wspierające biznes
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Jednostki naukowe
 • Ośrodki kształcenia dorosłych
 • Przedszkola i instytucje opieki
 • Szkoły i inne placówki oświatowe
 • Partnerstwa
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?
 • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,
 • osoby w wieku 50+,
 • mamy wracające na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
 • osoby niepełnosprawne,
 • mieszkańcy mniejszych miejscowości,
 • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw.

Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku:
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Infolinia 08013 08013

Więcej informacji na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/
Interreg Europa
dotacja  od 07.05.2018 do 22.06.2018

Na co (m.in.):
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie promocji i usprawnienia zrównoważonego wytwarzania energii na szczeblu lokalnym,
 • wymiana doświadczeń w zakresie środków na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • współpraca w zakresie praktyk zachęcających przedsiębiorstwa do inwestowania w działania służące poprawie efektywności energetycznej
Dla kogo?
 • władze publiczne wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne,
 • podmioty prawa publicznego,
 • prywatne podmioty non profit
Ile?
Poziom dofinansowania
Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych
Minimalny wkład własny
W zależności od statusu partnera, 15% lub 25%.

Dowiedz się więcej
Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.
Zobacz, jak złożyć wniosek - aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)