tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne – mazowieckie

Projekty regionalne dla województwa mazowieckiego.


Środki z UE na lata 2014-2020 wiążą się ze zmianami w zakresie ich rozdysponowywania w stosunku do poprzedniego okresu. Przede wszystkim, na poziomie regionalnym zarządzana będzie większa niż dotychczas pula wsparcia ze środków polityki spójności (31,3 mld euro, co stanowi ok. 40% budżetu). Istotne zmiany dotyczą zwłaszcza Mazowsza, które jako jedyne województwo z Polski zaliczane jest do regionów lepiej rozwiniętych w stosunku do pozostałych regionów kraju (w terminologii polityki spójności jest to kategoria regionu przejściowego).

Dwa fundusze w jednym programie
W ramach RPO WM 2014-2020 możliwe będzie uzyskanie dofinansowania tzw. projektów twardych wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz tzw. projektów miękkich, przeznaczonych na inwestycje w zasoby ludzkie, wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dotychczas projekty miękkie nie wchodziły w skład RPO WM i dofinansowywane były z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział EFS w mazowieckim programie operacyjnym wynosi obecnie 26%.

Okres 2014-2020 jest ostatnim, w którym Polska uzyska tak duże wsparcie finansowe z UE, czyli 120,1 mld euro, w tym 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju szacuje, że około 5% środków z puli, jakie otrzymała Polska na lata 2014-2020 stanowić będą instrumenty zwrotne, czyli m.in. kredyty, poręczenia, niskooprocentowane pożyczki. Zdecydowana większość wsparcia przekazana będzie jednak w formie dotacji. Dotacje dotyczyć będą zwłaszcza projektów edukacyjnych, na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem czy zwiększenia zatrudnienia, ale również transportowych, środowiskowych czy podnoszących jakość życia.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim:
pn. 8.00-18.00, wt.-pt. 08.00-16.00
tel. 801 101 101*, 22 542 27 99
Infolinia czynna: pn. 8.30-17.30, wt.-pt. 08.30-15.30

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
Telefon: 022 542 20 00
Fax: 022 698 31 44

Więcej informacji na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/

Tytuł Projektu: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP
Termin realizacji umowy: od 14 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2023 roku

Wsparcie w ramach wdrożenia Działania 3.3 – Innowacje w MŚP, Priorytetu inwestycyjnego (PI 3c) - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług służyć ma przede wszystkim zwiększeniu zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP w województwie mazowieckim.

Celem Działania będzie wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań, w tym w kluczowych obszarach tematycznych zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji.

Przedmiotowa interwencja ma na celu realizację projektów, przy których stosowane mogą być rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów MŚP.

Przewiduje się realizację działań dotyczących nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą m.in. z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców, co w konsekwencji zapewni uzyskanie trwałych efektów gospodarczych i środowiskowych.

Tak zaprogramowana interwencja, skierowana na wsparcie sektora MŚP, stanowić będzie katalizator wzrostu gospodarczego oddziaływującego na cały region Mazowsza.

Więcej informacji na stronie: https://rpo.bgk.pl/jeremie2/

W ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pożyczki dla jednej osoby wynosi obecnie blisko 85 tys. złotych, a oprocentowania jedynie 0,44% w skali roku. Okres spłaty do 7 lat.

Kto może skorzystać z programu:
 • absolwent szkoły średniej lub wyższej do 48 miesięcy po ukończeniu nauki,
 • student ostatniego roku studiów,
 • zarejestrowana osoba bezrobotna,

Aby skorzystać z pożyczki, na dzień składania wniosku, należy spełniać następujące kryteria:
 • w przypadku studentów i absolwentów – nie wykonywać żadnej pracy zarobkowej,
 • w przypadku osób bezrobotnych – być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (również zawieszonej).
Działalność, którą chce się uruchomić, zostanie zarejestrowana na terenie jednego z 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego lub łódzkiego.
Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco oraz najczęściej poręczenie 2 osób fizycznych (inne możliwości i szczegóły w Regulaminie).
Z pożyczki można sfinansować większość wydatków na założenie i uruchomienie własnej firmy (wyposażenie, remonty, usługi…) 

Z programu mogą także korzystać już działający przedsiębiorcy, którzy chcą utworzyć nowe stanowisko pracy. W ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, można otrzymać pożyczkę na jego wyposażenie lub doposażenie. Zatrudniając osobę skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy, uzyskać można pożyczkę w maksymalnej kwocie ponad 25 tys. złotych, oprocentowaną w skali roku na 0,44% i o okresie spłaty do 3 lata.

Wszystkie informacje można uzyskać również telefoniczne pod numerem 515 722 146.
Szczegóły na stronie: http://mfes.pl/pierwszy-biznes/wsparcie-w-starcie/
Interreg Europa
dotacja  od 07.05.2018 do 22.06.2018

Na co (m.in.):
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie promocji i usprawnienia zrównoważonego wytwarzania energii na szczeblu lokalnym,
 • wymiana doświadczeń w zakresie środków na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • współpraca w zakresie praktyk zachęcających przedsiębiorstwa do inwestowania w działania służące poprawie efektywności energetycznej
Dla kogo?
 • władze publiczne wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne,
 • podmioty prawa publicznego,
 • prywatne podmioty non profit
Ile?
Poziom dofinansowania
Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych
Minimalny wkład własny
W zależności od statusu partnera, 15% lub 25%.

Dowiedz się więcej
Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.
Zobacz, jak złożyć wniosek - aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)