tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne – małopolskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa małopolskiego.Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich mogą otrzymać wszyscy z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych.

O unijną dotację wnioskować mogą:
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • służby publiczne inne niż administracja,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • organizacje społeczne
 • związki wyznaniowe.

Dla osób prywatnych przewidziane zostały pośrednie formy wsparcia – takie jak szkolenia, granty, czy pożyczki na założenie własnej firmy.

Dofinansowanie można otrzymać na:
 • budowy dróg,
 • rewitalizacja,
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
 • działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia 
 • działania związane z odnawialnymi źródłami energii i inne.

Po ogłoszeniu naboru przez właściwą instytucję należy zweryfikować, czy planowany projekt jest dostosowany do szczegółowych wymagań konkretnego konkursu. Pomocne w tym będą regulamin i karta oceny projektu. Harmonogram obowiązuje również w przypadku, gdy wsparcie Twojego projektu  będzie miało formę kredytu lub pożyczki.

Więcej: http://www.fundusze.malopolska.pl/fundusze-europejskie-to-proste/dowiedz-sie-jak-otrzymac-dotacje
Interreg Europa
dotacja  od 07.05.2018 do 22.06.2018

Na co (m.in.):
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie promocji i usprawnienia zrównoważonego wytwarzania energii na szczeblu lokalnym,
 • wymiana doświadczeń w zakresie środków na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • współpraca w zakresie praktyk zachęcających przedsiębiorstwa do inwestowania w działania służące poprawie efektywności energetycznej
Dla kogo?
 • władze publiczne wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne,
 • podmioty prawa publicznego,
 • prywatne podmioty non profit
Ile?
Poziom dofinansowania
Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych
Minimalny wkład własny
W zależności od statusu partnera, 15% lub 25%.

Dowiedz się więcej
Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.
Zobacz, jak złożyć wniosek - aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)