tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne – lubelskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa lubelskiego.


We wrześniu na przedsiębiorców czekają 123 konkursy. W tym:
Szansę na zdobycie unijnych pieniędzy na rozwój swojego biznesu mają zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Oferta dotyczy obszaru badawczo-rozwojowego, efektywności energetycznej, wzornictwa firmowego, jak i szkoleń, czy innowacji społecznych.

Kto może składać wnioski?
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
  • szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: bez ograniczeń

Szczegółowe informacje tutaj.


Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w ramach środków UE oferuje finansowe wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na podjęcie pierwszej działalności.
 
O środki  Funduszu Pracy mogą się ubiegać :
  • osoby bezrobotne;
  • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy  został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem;
  • absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211);
  • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dyrektor MUP działający z upoważnienia Prezydenta miasta Lublin może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej zwanymi dalej dofinansowaniem w wysokości określonej w umowie nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub poszukujący pracy opiekun zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty   właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy dofinansowania na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych  z podjęciem tej działalności;
 
Szczegółowe informacje:
http://www.mup.lublin.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/srodki_dzialalnosc_gospodarcza.html
tel: 81 466 52 20