Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne – lubelskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa lubelskiego.Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie  może wnioskować  każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.
Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach, wynajmując powierzchnię biurowo-laboratoryjną w inkubatorach przedsiębiorczości, czy też otrzymując grant lub pożyczkę na założenie firmy.

Dofinansowanie można dostać między innymi na:
 • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, np. zakup nowoczesnej linii technologicznej, która pozwoli na wprowadzenie nowych produktów lub działania marketingowe prowadzone na rynkach zagranicznych (np. udział w targach i misjach umożliwiających nawiązanie międzynarodowych kontaktów), które mogą zaowocować sprzedażą polskich produktów w innych krajach itp.;
 • współpracę świata nauki z biznesem, np. wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach w celu ich komercjalizacji;
 • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy;
 • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi, np. przedszkoli przyzakładowych.
Wiięcej informacji dostępnych na stronie.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w ramach środków UE oferuje finansowe wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na podjęcie pierwszej działalności.
 
O środki  Funduszu Pracy mogą się ubiegać :
 • osoby bezrobotne;
 • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy  został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem;
 • absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211);
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dyrektor MUP działający z upoważnienia Prezydenta miasta Lublin może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej zwanymi dalej dofinansowaniem w wysokości określonej w umowie nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub poszukujący pracy opiekun zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty   właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy dofinansowania na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych  z podjęciem tej działalności;
 
Szczegółowe informacje:
http://muplublin.praca.gov.pl
Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego

Dla kogo: 
 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym subregion lubelski : miasto Lublin, powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • w wieku powyżej 30 roku życia (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);
 • osób biernych zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia)
 • osób bezrobotnych nie figurujących w ewidencji Urzędów Pracy lub osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędów Pracy (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy).
 • osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED3, weryfikacja na podstawie oświadczenia).
Formy wsparcia w ramach projektu:
 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – razem z uczestnikiem projektu Doradca przygotuje strategię działań wraz z terminami realizacji w formie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwo pracy,
 • Grupowe Poradnictwo Zawodowe,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne), wynagrodzenie stażowe w wysokości 1 850 zł. / miesiąc.
Okres realizacji Projektu:  01.08.2018 r.–31.10.2019 r.
Wartość Projektu:  944 437,50 zł.
Dofinansowanie Projektu z UE:  802 771,87 zł.

Skorzystaj ze wsparcia: Fundacja Możesz Więcej
ul. Jeżynowa 30
26-026 Bilcza
Tel: 669-430-643
Adres e-mail: fundacja@mozeszwiecej.org.pl
Adres strony www: www.mozeszwiecej.org.plPrzyszłość zależy od Ciebie – postaw na aktywność

Dla kogo: Uczestnicy projektu to 30 os. w wieku 25 lat i więcej (w tym min. 18K) wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. zamieszkujące obszar realizacji proj., tj. teren woj. lubelskiego (w rozum. KC), m. Lublin, Puławy, Lubartów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Zamość, w których znajdują się oddziały PCK. Uczestnicy projektu to osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane w MUP/PUP (wyłącznie os., dla których ustalono III profil pomocy) oraz osoby niezarejestrowane, które mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przeds. w obszarze włączenia społecznego i zwalcz. ubóstwa z wykorzystaniem Śr. EFS i EFRR na l. 2014-2020.

Na co?
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. Indywidualna diagnoza społeczno – zawodowa Uczestników/Uczestniczek projektu wraz z oporowaniem ścieżki reintegracji dla każdej osoby objętej wsparciem projektu;
2. Wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;
3. Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych;
4. Szkolenie zawodowe;
5. Staże zawodowe;
6. Indywidualne pośrednictwo pracy.

Skorzystaj ze wsparcia: Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Puchacza 6
20-323 Lublin
Tel: 81 532-08-27
Adres e-mail: promocja.lublin@pck.org.pl
Adres strony www: www.lublin.pck.pl
od 01.08.2018 do 31.08.2018

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacji społecznej u min. 80% UP, tj. 24os. spośród 30 os. w wieku 25 lat i więcej, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społ.-zawod. i opracowanie ścieżki reintegracji dla każdej os.objętej wsparciem projektu do 31.08.2019r.