tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne – lubelskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa lubelskiego.


We wrześniu na przedsiębiorców czekają 123 konkursy. W tym:
Szansę na zdobycie unijnych pieniędzy na rozwój swojego biznesu mają zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Oferta dotyczy obszaru badawczo-rozwojowego, efektywności energetycznej, wzornictwa firmowego, jak i szkoleń, czy innowacji społecznych.

Kto może składać wnioski?
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
 • szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: bez ograniczeń

Szczegółowe informacje tutaj.


Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w ramach środków UE oferuje finansowe wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na podjęcie pierwszej działalności.
 
O środki  Funduszu Pracy mogą się ubiegać :
 • osoby bezrobotne;
 • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy  został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem;
 • absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211);
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dyrektor MUP działający z upoważnienia Prezydenta miasta Lublin może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej zwanymi dalej dofinansowaniem w wysokości określonej w umowie nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub poszukujący pracy opiekun zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty   właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy dofinansowania na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych  z podjęciem tej działalności;
 
Szczegółowe informacje:
http://www.mup.lublin.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/srodki_dzialalnosc_gospodarcza.html
tel: 81 466 52 20 
Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego

Dla kogo: Grupę docelową stanowią osoby w wieku od 30lat bezrobotne oraz bierne zawodowo (w tym rolnicy, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne o pow. do 2 ha przeliczeniowych i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP/MUP jako os.bezr.) zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar subregionu lubelskiego (miasto Lublin, powiaty: lubelski, lubartowski, świdnicki, łęczyński) w woj. lubelskim, należące do jednej z następujących grup: -os. od 50 roku życia; -kobiety; -ON; -os. długotrwale bezrobotne; -os. o niskich kwalifikacjach (z wykszt. do ISCED3). Bezrobotni zarejestrowani będą należeć do l lub II profilu pomocy.
RPO
9.1
Aktywizacja zawodowa, RPO Lubelskiego

Na co?
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia;
2. Pośrednictwo pracy;
3. Grupowe Poradnictwo Zawodowe;
4. Szkolenia zawodowe;
5. Staże zawodowe.

Skorzystaj ze wsparcia: Fundacja Możesz Więcej
ul. Jeżynowa 30
26-026 Bilcza
Tel: 669-430-643
Adres e-mail: fundacja@mozeszwiecej.org.pl
Adres strony www: www.mozeszwiecej.org.pl
od 01.08.2017 do 31.08.2018

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.10.2018 r. aktywności zawodowej 50 os. (25M,25K) powyżej 30 roku życia zamieszkujących (zgodnie z przepisami KC) subregion lubelski (miasto Lublin, powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński), stanowiących osoby bierne zawodowo i bezrobotne oraz zwiększenie możliwości ich zatrudnia i trwałe zatrudnienie min 19 osób, poprzez realizację od 01.08.2017 do 31.10.2018 kompleksowego programu aktywizacji zawodowej obejmującego: -indywidualne określenie ścieżki zawodowej -nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb uczestników projektu (organizacja wysokiej jakości szkoleń) -indywidualne pośrednictwo pracy i grupowe poradnictwo zawodowe -staże zawodowe.
Przyszłość zależy od Ciebie – postaw na aktywność

Dla kogo: Uczestnicy projektu to 30 os. w wieku 25 lat i więcej (w tym min. 18K) wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. zamieszkujące obszar realizacji proj., tj. teren woj. lubelskiego (w rozum. KC), m. Lublin, Puławy, Lubartów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Zamość, w których znajdują się oddziały PCK. Uczestnicy projektu to osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane w MUP/PUP (wyłącznie os., dla których ustalono III profil pomocy) oraz osoby niezarejestrowane, które mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przeds. w obszarze włączenia społecznego i zwalcz. ubóstwa z wykorzystaniem Śr. EFS i EFRR na l. 2014-2020.
RPO
11.1
Aktywne włączenie, RPO Lubelskiego

Na co?
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. Indywidualna diagnoza społeczno – zawodowa Uczestników/Uczestniczek projektu wraz z oporowaniem ścieżki reintegracji dla każdej osoby objętej wsparciem projektu;
2. Wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;
3. Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych;
4. Szkolenie zawodowe;
5. Staże zawodowe;
6. Indywidualne pośrednictwo pracy.

Skorzystaj ze wsparcia: Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Puchacza 6
20-323 Lublin
Tel: 81 532-08-27
Adres e-mail: promocja.lublin@pck.org.pl
Adres strony www: www.lublin.pck.pl
od 01.08.2018 do 31.08.2018

Projekt skierowany jest do 30 osób (w tym min. 18K) w wieku 25 lat i więcej, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszk. obszar realizacji projektu, tj. teren woj. lubelskiego (m. Lublin, Puławy, Lubartów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Zamość) pozostających bez zatrudnienia, w tym os. zarejestrowanych w MUP/PUP (wyłącznie osoby, dla których ustalono III profil pomocy) oraz niezarejestrowanych, które mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacji społecznej u min. 80% UP, tj. 24os. spośród 30 os. w wieku 25 lat i więcej, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społ.-zawod. i opracowanie ścieżki reintegracji dla każdej os.objętej wsparciem projektu do 31.08.2019r.
Interreg Europa
dotacja  od 07.05.2018 do 22.06.2018

Na co (m.in.):
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie promocji i usprawnienia zrównoważonego wytwarzania energii na szczeblu lokalnym,
 • wymiana doświadczeń w zakresie środków na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • współpraca w zakresie praktyk zachęcających przedsiębiorstwa do inwestowania w działania służące poprawie efektywności energetycznej
Dla kogo?
 • władze publiczne wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne,
 • podmioty prawa publicznego,
 • prywatne podmioty non profit
Ile?
Poziom dofinansowania
Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych
Minimalny wkład własny
W zależności od statusu partnera, 15% lub 25%.

Dowiedz się więcej
Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.
Zobacz, jak złożyć wniosek - aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)