tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne- łódzkie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa łódzkiego.

Celem strategicznym RPO WŁ jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej
i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

Na co przeznaczane są środki: 
 • podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi,
 • zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej
 • przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Dla kogo
Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego  można korzystać na dwa sposoby:
bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt
pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Służby publiczne inne niż administracja (Instytucje integracji i pomocy społecznej, kultury i sportu)
 • Instytucje ochrony zdrowia, 
 • Instytucje wspierające biznes
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Jednostki naukowe
 • Ośrodki kształcenia dorosłych
 • Przedszkola i instytucje opieki
 • Szkoły i inne placówki oświatowe
 • Uczelnie wyższe
 • Partnerstwa
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?
 • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,
 • osoby powyżej 29 roku życia,
 • osoby w wieku 50+,
 • mamy wracające na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
 • osoby niepełnosprawne,
 • mieszkańcy mniejszych miejscowości,
 • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw.

Główny Punkt Informacyjny w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

Więcej informacji na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/

Tytuł projektu: Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego.
Termin realizacji umowy: od listopada 2016 roku do grudnia 2023 roku r.

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:
 • Osi priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 – Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP nr RPLD.02.03.02-10-0001/16-00
 • Osi priorytetowej IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 – Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych nr RPLD.04.02.03-10-0001/16-00
 • Osi priorytetowej VIII – Zatrudnienie, Działanie VIII.3 – Wsparcie Przedsiębiorczości – Poddziałanie VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych nr RPLD.08.03.02-10-0001/16-00.
W ramach perspektywy 2007-2013, BGK zarządzał kwotą blisko 220 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorców województwa łódzkiego. Nowa umowa przewiduje nie tylko kontynuację dobrych praktyk z perspektywy finansowej 2007-2013 w zakresie zwrotnych form wsparcia rozwoju sektora MŚP regionu łódzkiego, ale również wprowadza nową ofertę instrumentów zwrotnych odnoszącą się do finansowania projektów inwestycyjnych z zakresu poprawy efektywności energetycznej obiektów  użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego oraz wsparcia rynku pracy poprzez udzielanie preferencyjnego finansowania osobom pozostającym bez pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: https://rpo.bgk.pl/jeremie2/
Interreg Europa
dotacja  od 07.05.2018 do 22.06.2018

Na co (m.in.):
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie promocji i usprawnienia zrównoważonego wytwarzania energii na szczeblu lokalnym,
 • wymiana doświadczeń w zakresie środków na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • współpraca w zakresie praktyk zachęcających przedsiębiorstwa do inwestowania w działania służące poprawie efektywności energetycznej
Dla kogo?
 • władze publiczne wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne,
 • podmioty prawa publicznego,
 • prywatne podmioty non profit
Ile?
Poziom dofinansowania
Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych
Minimalny wkład własny
W zależności od statusu partnera, 15% lub 25%.

Dowiedz się więcej
Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.
Zobacz, jak złożyć wniosek - aby uzyskać dotacje dla (wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu)