tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Regionalne
Wyszukaj w serwisie

Projekty regionalne – dolnośląskie

Projekty o zasięgu regionalnym dla województwa dolnoślaskiego.
 


RPO WD 2014-2020- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cel: 
Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Kto może składać wnioski?
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj.:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
 • przedsiębiorcy (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa)
 • MŚP tworzące powiązania kooperacyjne;
 • szkoły wyższe i ośrodki naukowe;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • organizacje pozarządowe;
 • osoby fizyczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa i innowacje:
 • rozbudowa infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych;
 • realizacja przez przedsiębiorstwa projektów badawczych – samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi;
 • tworzenie i rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw;
 • rozwój profesjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu;
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej;
 • rozbudowa infrastruktury instytucji otoczenia biznesu wspierającej tworzenie i rozwój MŚP;
 • doradztwo dla MŚP;
 • internacjonalizacja działań MŚP;
 • rozwój produktów i usług w MŚP.
Infrastruktura edukacyjna:
 • inwestycje dotyczące budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • poprawa warunków nauczania – zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych – realizowana poprzez inwestycje dotyczące szkół i placówek (w tym zakup wyposażenia);
 • wyposażenie szkół w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
 • inwestycje dotyczące placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i specjalnych (w tym zakup wyposażenia);
 • budowa nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu, wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.
Rynek Pracy:
 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy;
 • bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej;
 • wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia;
 • doposażanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Włączenie Społeczne:
 • usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
 • zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;
 • tworzenie miejsc i świadczenie usług w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi, w podeszłym wieku i  z niepełnosprawnością;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 • opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020
 Załóż własną firmę
http://www.pokl.dwup.pl/component/content/article/696.html

Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" realizowany jest przez jedyny państwowy bank w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatorem Programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, na zlecenie którego BGK będzie zarządzać Programem przez cały okres jego funkcjonowania. Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej w 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.
W ramach Programu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:
 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Więcej o projekcie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/
 

 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących.

Część środków KFS minister właściwy do spraw pracy przeznacza na dodatkowe zadania:
 • promocję KFS,
 • badania zapotrzebowania na zawody,
 • konsultacje dla pracodawców zainteresowanych środkami KFS,
 • badania efektywności wykorzystania KFS.
Przyjęto, że w roku 2019 obowiązywać będą następujące priorytety wydatkowania środków KFS:
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile pojęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • wsparcie kształcenie ustawicznego osób po 45 roku życia.
Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa dolnośląskiego lub w  Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy; tel.71 39 74 298, e'mail: kfs@dwup.pl
INWESTYCJE W EDUKACJĘ I INFRASTRUKTURĘ PRZEDSZKOLNĄ

Edukacja przedszkolna mająca na celu tworzenie nowych miejsc przedszkolnych:
7.1.A Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
7.1.B Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

DLA KOGO:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
KIEDY: wnioski można składać w terminie: 26.04.2019 r. - 12.09.2019 r.
OBSZAR: ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

8.4 A Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki
Możliwe finansowanie następujących wydatków:
 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych formach opieki przewidzianych ustawą;
 • dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
 • sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani;
 • sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna;
 • aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 (realizowana wyłącznie jako element projektu z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani).  Elementem uzupełniającym projekt z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani może być aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3, którzy w momencie przystępowania do projektu pozostają bez zatrudnienia. W ramach aktywizacji zawodowej możliwa jest realizacja poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz kursów zawodowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu.
Na dofinansowanie przeznacza się : 27 824 547  PLN

DLA KOGO:
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pracodawców,
 • związki zawodowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządowe jednostki organizacyjne,
 • spółdzielnie,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • placówki systemu oświaty,
 • inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne.
KIEDY: Wnioski można składać w terminie: 04.03.2019 r. - 22.03.2019 r.
OBSZAR: Konkurs horyzontalny

Poddziałanie 10.1.1:
 • 10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej
 • 10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne
 • 10.1.C Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania Przedszkolnego
Konkurs dotyczy:
 • rozwijania działalności przedszkoli poprzez uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej,
 • finansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych mających na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.
Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach.

DLA KOGO:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego; przedsiębiorcy.
OBSZAR: Konkurs horyzontalny
Regionalna Pożyczka Rozwojowa
Niskooprocentowana pożyczka na zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych do 500 tys. zł.
DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
KIEDY: Nabór odbywa się cyklicznie do wyczerpania środków przez daną instytucję pośredniczącą.

Regionalna Pożyczka Hipoteczna
W ramach Regionalnej Pożyczki Hipotecznej finansowany jest zakup nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego na cele związane z prowadzeniem przez Pożyczkobiorcę działalności gospodarczej do 1,5 mln zł.
DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
KIEDY: Nabór odbywa się cyklicznie do wyczerpania środków przez daną instytucję pośredniczącą

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna
Wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) do 1,5 mln zł.
DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
KIEDY: Nabór odbywa się cyklicznie do wyczerpania środków przez daną instytucję pośredniczącą

Regionalna Pożyczka Obrotowa
Na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 500 tys. zł.
DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
KIEDY: Nabór odbywa się cyklicznie do wyczerpania środków przez daną instytucję pośredniczącą

Pożyczka na Efektywność Energetyczną
1. Przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym:
 • ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
 • wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
 • inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie,
 • modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,
 • wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku,
2. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

ILE: Wartość pożyczki od 200 tys. do 3 mln zł.
DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
KIEDY: Nabór odbywa się cyklicznie do wyczerpania środków przez daną instytucję pośredniczącą

Regionalne reporęczenie
To mechanizm finansowy, umożliwiający udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia w formie poręczeń kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej lub leasingu operacyjnego, wadiów i transakcji faktoringowych.

DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
NA JAKI CEL: poręczenie kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej, poręczenie wadialne, poręczenie leasingu operacyjnego, poręczenie transakcji faktoringowych.