tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie – wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

Na terenie całego kraju ruszyły projekty, które mają na celu refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – oznacza zorganizowanie przez pracodawcę nowego stanowiska pracy w wyniku zakupienia sprzętu lub brakujących elementów niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy, a Starosta (oznacza Dyrektora PUP, który działa w imieniu Starosty) może podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
 
O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się podmiot, który:
 • nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 • prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola lub szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 • nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji  Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3);
 • nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe i nie był zgłoszony przez wnioskodawcę wniosek o likwidację;
 • nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnotowym rynkiem;
 • zapoznał się z regulaminem właściwego Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącym refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
 • złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Wnioski podmiotu oraz niepublicznych przedszkoli i szkół o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są do pobrania ze strony właściwych Powiatowych Urzędów Pracy najczęściej w zakładce DLA PRACODAWCÓW bądź FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW