tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie – PFRON

Osobom mającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych). 

Ze środków Funduszu finansowane są działania wspierające osoby niepełnosprawne w Polsce, by wyrównywać ich szanse w społeczeństwie. Wnioski na dofinansowania przyjmują PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz MOPS-y (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej). Prowadzone są także działania wspierające organizacje pozarządowe.

Osoba lub instytucja ubiegająca się o sprzęt medyczny powinna zgłosić się do najbliższego ośrodka PCPR w swoim rejonie  (http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr) oraz spełnić wymogi formalne zgodnie z obowiązującą w danej jednostce procedurą.

Działania wspierające i skierowane do osób fizycznych

1. Aktywizacja zawodowa- działania, które mają pomóc osobom poszukującym pracy lub bezrobotnym, przygotować się do znalezienia pracy, podjęcia i utrzymania zatrudnienia.
Do działań tych należą:
 • staże- osoba na stażu dostaje stypendium z Powiatowego Urzędu Pracy wypłacane na podstawie umowy z pracodawcą.
 • szkolenia- fundusze przekazywane do powiatów mogą być przeznaczane na szkolenia dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy.
 • doradztwo zawodowe-  działania mające pomóc w trafnym wyborze zawodu, stanowiska pracy. Doradca zawodowy ułatwia ocenę własnych możliwości, predyspozycji, lepszego zrozumienia funkcjonowania w środowisku zawodowym.
 • pośrednictwo pracy- działania ułatwiające osobom, które chcą podjąć pracę, znalezienie odpowiedniego zatrudnienia, zaś pracodawcom odpowiednich pracowników. Od wielu lat z bardzo dobrym rezultatem, pośrednictwem pracy zajmują się organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. PFRON finansuje wiele z tych działań. Ta forma udzielania dofinansowań nazywa się zlecaniem zadań organizacjom. Udział w projektach jest bezpłatny dla osób niepełnosprawnych. Lista projektów, które w danym roku zostały objęte dofinansowaniem Funduszu zawsze jest udostępniana na stronie internetowej PFRON.
2. Dofinansowanie działalności gospodarczej - na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne.
 • Zakładanie działalności gospodarczej- Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej- Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej pomaga przedsiębiorczym osobom niepełnosprawnym w samozatrudnieniu. Jest to pomoc bezzwrotna. Dotację z pieniędzy PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy. Warunkiem jest utrzymanie działalności przez co najmniej 24 miesiące. Dotacja może mieć również przeznaczenie na podjęcie działalności rolniczej lub pokrycie wkładu do spółdzielni socjalnej. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Aby taką pomoc uzyskać należy być:
- osobą niepełnosprawną,
- zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • Refundacja składek ZUS
  Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz uzyskać z PFRON refundację składek na ubezpieczenie społeczne, to musisz spełnić następujące warunki:
  - posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w Ustawie o rehabilitacji (patrz: Status osoby niepełnosprawnej);
  - opłacać w całości i terminowo (lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni) obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  - nie mieć zaległości wobec PFRON większych niż 100 zł.
Ważne - z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

3. Programy PFRON i działania ustawowe
 • Program „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier dotykających osoby niepełnosprawne w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.
 • Wsparcie inicjatyw. Program realizowany jest poprzez:
    – OTWARTE DRZWI - organizację ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym,
     – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, niepełnosprawnych uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej,
    – WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE - udzielanie grantów ze środków PFRON na przedsięwzięcia promocyjne, konferencje, seminaria w zakresie problematyki niepełnosprawności, o charakterze ponadnarodowym, w których partycypuje Rzeczpospolita Polska,
    – OLIMPIJCZYK – przyznawanie nagród dla medalistów Igrzysk Paraolimpijskich.
 • Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
4. Dostępność przestrzeni
5. Sprawna Komunikacja
6. Rehabilitacja
- działania mające na celu dofinansowania do:
 • Turnusy rehabilitacyjne
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
7. Wsparcie rolników

Formalności dotyczące składania wniosków
Wniosek do PFRON dotyczący zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
I. Dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
II. Podstawa prawna:
 • art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.].
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.].
III. Adresaci
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1. Osoby niepełnosprawne, jeżeli:
a) dochód nie przekracza kwot:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

IV. Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 
V. Informacje dodatkowe.
1.  Wnioski podlegają rozpatrywaniu wg kolejności ich wpływu.
2.  Podstawę dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego stanowi umowa.
3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem  umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
4. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków  PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
5. Wnioskodawca starający się o dofinansowanie ze środków PFRON ponosi pełną odpowiedzialność za działania wybranego przez siebie sprzedawcy urządzenia.
6. Przekazanie dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego następuje po podpisaniu umowy i dostarczeniu przez wnioskodawcę faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców z wyszczególnionym udziałem własnym (40%) – o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia rachunku, oraz sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, przelewem na wskazane konto.
7. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest zawarty w katalogu zasad, a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, każdorazowo decyzję będzie podejmował Dyrektor PCPR w oparciu o opinię Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
8. W jednym roku kalendarzowym osoba może uzyskać dofinansowanie nie więcej niż na dwa urządzenia do rehabilitacji.
9. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie.
10. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej składają wniosek w terminie do 30 listopada roku, poprzedzającego realizację zadania.
 

Działania wspierające i skierowane do pracodawców
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Ponadto mogą dostać dofinansowanie m.in. na:
 • Wpłaty obowiązkowe
 • Dofinansowanie wynagrodzeń
 • Pilotażowy program „PRACA - INTEGRACJA” - mający na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
 • Dofinansowanie kredytów- Pomoc polega na dofinansowaniu odsetek kredytów bankowych zaciągniętych na cele związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
 • Refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej
 • Szkolenia i staże pracowników
 • Adaptacja stanowisk pracy
 • Wyposażenie stanowisk pracy
 • Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Działania wspierające i skierowane do organizacji pozarządowych
Jest to realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych obejmujących.
 • Zadania zlecane- konkursy dla organizacji pozarządowych
 • Konkursy zamknięte

Działania wspierające i skierowane do instytucji
Współpraca z urzędami marszałkowskimi i starostwami powiatowymi, opierająca się na przekazywaniu im pieniędzy na zadania z zakresu rehabilitacji.
 • Samorządy wojewódzkie i powiatowe otrzymują z PFRON środki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
 • Placówki- w Polsce działa ok. 700 warsztatów terapii zajęciowej oraz ok. 100 zakładów aktywności zawodowej.
 • Likwidacja barier architektonicznych. Pomoc polega na dofinansowaniu robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
 • Likwidacja barier transportowych- Dofinansowany może być zakup nowych pojazdów lub przystosowanie ich do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • Badania i analizy naukowe. Dla właściwego zrozumienia zjawisk, postaw w społeczeństwie oraz podejmowania decyzji niezbędne jest przeprowadzanie badań.
 • Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w instytucji. W procesie rehabilitacji prowadzącej do zdobycia pracy istotne miejsce mają warsztaty terapii zajęciowej oraz zakłady aktywności zawodowej.


Więcej szczegółowych informacji dotyczących finansowania PFRON: https://www.pfron.org.pl


Jednym z wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku na dofinansowanie jest wydanie faktury pro forma. Jeśli będą Państwo zainteresowani naszą aparaturą medyczną, prosimy o kontakt : centrum@biomed.org.pl  lub tel. 71 336 10 36, kom. 693 396 774.
„Aktywny samorząd” w 2019 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku


W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

Więcej informacji oraz harmonogram realizacji dostępny na stronie.