tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie – na pomoc dla dzieci z orzeczeniami

Środki z budżetu przeznaczone na pomoc dla dzieci z orzeczeniami (potrzeba kształcenia specjalnego).

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki funkcjonujące w systemie oświaty określa Minister Edukacji Narodowej w wydawanym w każdym roku kalendarzowym rozporządzeniu.
 
Organem prowadzącym publiczne przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne, szkoły podstawowe oraz gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi jest gmina.

Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego jest zadaniem powiatu.
 
Rokrocznie, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej określa sposób podziału subwencji na dany rok. Co roku zmienia się również kwota bazowa, którą można zweryfikować poprzez otrzymanie informacji z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Dla dzieci i młodzieży mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przewidziano dodatkowe finansowanie ich edukacji w postaci zwiększonej subwencji oświatowej (dodatkowych wag) uzależnionych od rodzaju dysfunkcji. 
Środki te przeznaczone są na bezpośrednią pracę z uczniem, co oznacza, że można z nich sfinansować np. zajęcia terapeutyczne, zatrudnić nauczyciela wspomagającego, specjalistę czy asystenta nauczyciela.

Warto więc w każdym roku zapoznawać się z treścią rozporządzenia oraz korzystać z możliwości, którą dają nowe regulacje prawne oraz na bieżąco informować lokalny samorząd o specjalnych potrzebach podopiecznych i takiego planowania budżetu gminy, aby zostały zapewnione finanse na ich zaspokojenie.