tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie – dofinansowanie szkoleń z KFS

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na lata 2014–2015 przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.


Priorytety wydawania środków KFS
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 157 275,4 tys. zł: obejmują:
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Wydatkowanie środków z rezerwy KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 39 318,9 tys. zł obejmuje:
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 • b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 • d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Odbiorcy środków z KFS 2017
Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł),
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) - ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł).

Przeznaczenie środków KFS 2017
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) pracodawca może przeznaczyć na:
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Składanie wniosków:
Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz.
 
Wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są do pobrania na stronach Powiatowych Urzędów Pracy w zakładce Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz ze strony Krajowego Funduszu Szkoleniowego.