tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie – dofinansowanie szkoleń z KFS

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.


Priorytety wydawania środków KFS
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 157 275,4 tys. zł: obejmują:
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

KFS w 2018 roku na dofinansowanie do szkoleń przeznaczył kwotę 105,6 milionów zł. Kwota wydzielona dla 16 Województw wynosi 510 000 zł na województwo. Środki te mogą być przeznaczone na  zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.
Całkowita kwota dofinansowania dla przedsiębiorców wyniesie 84 078 400 zł, natomiast rezerwa dofinansowania dla przedsiębiorców to 21 019 600 zł.

Kwota dofinansowania szkoleń dla każdego przedsiębiorstwa
Każda firma może uzyskać dofinansowanie do wybranego przez siebie szkolenia na poziomie:
80% kosztów szkolenia (kształcenia ustawicznego), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
100% kosztów szkolenia (kształcenia ustawicznego) – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2017 roku wynioisło 4255,59 zł.

Co obejmuje dofinansowanie z funduszy KFS 2018?
Szkolenia, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
Kto może otrzymać dofinansowanie do szkoleń ze środków KFS?
Każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę).

UWAGA: Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Priorytety KFS 2018:
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Priorytety rezerwy KFS:
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
Rekrutacja w pierwszych miesiącach 2018 roku.