Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie dla przedsiębiorców

Projekty ogólnopolskie dla przedsiębiorców:
 • HORIZON 2020;
 • Projekty B + R;
 • PARP;
 • Granty dla MŚP

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018.

O środki można obiegać się z:
 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej.

Dotacje z urzędu pracy
Dotacje, których udziela urząd, to bezzwrotna pomoc finansowa, która przyznawana jest osobom, które nie mają pracy, a chcą założyć własną firmę. Aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić określone warunki, a także poprowadzić działalność przez wyznaczony czas (rok).

Dla kogo?
 • środki przeznaczone są wyłącznie na założenie jednoosobowej działalności gospodarcze,
 • nie ma konieczności posiadania wkładu własnego ale posiadanie własnych zasobów może okazać się atutem przy przydzielaniu dotacji. Wkładem oprócz pieniędzy może być również np. sprzęt biurowy lub samochód.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość dotacji zależy od kwot, jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności. 
 
Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dotacje-z-urzedu-pracy-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Na co można przeznaczyć środki?
 • zakup maszyn, urządzeń, materiałów, surowców lub towarów,
 • koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu,
 • wydatki związane z pomocą prawną, doradztwem, konsultacjami,
 • zakup domeny internetowej,
 • reklamę.
Wniosek o dotację z UP
Dotacje na założenie działalności gospodarczej są przyznawane na podstawie wniosków. Dokument należy przedłożyć w powiatowym lub miejskim urzędzie pracy w miejscu zamieszkania lub w lokalizacji, w której chcemy prowadzić firmę. Warto poświęcić trochę czasu, by wniosek został wypełniony rzetelnie. Tylko komplety i klarowny wniosek ma szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Co powinien zawierać wniosek:
 • informacje o osobie ubiegającej się o dotację,
 • forma zabezpieczenia środków (gdyby urząd nakazał zwrot dotacji  powodu niewywiązania się ze zobowiązań),
 • szczegółowy opis działalności gospodarczej, biznesplan, przewidywane wydatki itp.
 • wskazane oświadczenia,
 • załączniki np. CV, zaświadczenia o wykształceniu, odbytych kursach i szkoleniach.

Gdzie znaleźć i składać wnioski:
Wnioski dostępne są na miejscu w urzędach, a także na stronach internetowych instytucji.

Uruchomienie ósmego naboru wniosków o grant na transfer technologii.

Granty dla MŚP
Przedmiotem konkursu są granty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów transferu (zakupu) technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie finansowe projektów obejmuje zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem.

Rodzaje praw do nabywanej technologii, na które można otrzymać grant:
 • patenty lub zgłoszenia patentów,
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
 • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.),
 • prawa do chronionych odmian roślin,
 • topografia układów scalonych,
 • know-how.
Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie wsparcie można otrzymać
1. Minimalna wartość nabywanej technologii: 100 000 złotych,
2. Maksymalna wartość nabywanej technologii: bez ograniczeń,
3. Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000 euro,
4. Maksymalny poziom dofinansowania: od 20% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków
Konkurs trwa do 31 grudnia 2019 r. i jest podzielony na miesięczne rundy.

Więcej informacji na stronie.
HORIZON 2020 – SME Instrument Faza I

Horizon 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014–2020 wynosi prawie 80 mld euro.

 

Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Program jest prowadzony bezpośrednio przez Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze, wnioski składane są w j. angielskim przez Internet bezpośrednio do Brukseli.
 
W ramach Programu Horizon 2020 istnieje możliwość pozyskania dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Instrumentu MŚP.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:
 • doskonała baza naukowa,
 • wiodąca pozycja w przemyśle,
 • wyzwania społeczne.
uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:
 • upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa,
 • nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,
 • oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie.
 
Działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje trzy rodzaje badań:
 • badania podstawowe, tj. prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przedwszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie,
 • badania przemysłowe (dawniej stosowane), tj. to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych; do 2006 r. pod nazwą „stosowane”, zgodnie z ustawą z dnia 15 VI 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 115, poz. 795),
 • prace rozwojowe – obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw jest ukierunkowane na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Wsparcie jest przeznaczone zarówno do małych i średnich, jak i do dużych przedsiębiorców, przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z wyżej wymienionych grup firm. Finansowane projekty obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

W ramach działania zostały wyodrębnione dwa poddziałania:
•    Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
•    Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

W latach 2015–2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów w poddziałaniu 1.1.1. dostępnych będzie ok 1,88 mld euro.

Więcej:
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf
 
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa.
 
W latach 2014 – 2020 PARP będzie odpowiedzialna za realizację działań w ramach trzech programów operacyjnych:
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (program ponadregionalny dla 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego).
Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz inne podmioty w perspektywie 2014-2020 będą mogli uzyskać wsparcie w ramach w.w. programów operacyjnych.

Wśród głównych obszarów aktywności Agencji należy wskazać: rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, inwestycje w innowacje, rynek start-upowy oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej, jak również dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.
PARP wciąż realizuje, monitoruje projekty dofinansowane w perspektywie 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz Kapitał Ludzki.

Dysponując kwotą 3,6 mld euro na poszczególne programy operacyjne (PO IR - 1,9 mld euro, PO PW – 1,6 mld euro, PO WER – 90 mln euro), PARP jest aktywna w udzielaniu wsparcia finansowego w latach 2014-2020.

Wsparcie w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Nie ma ograniczeń co do liczby składanych do PARP wniosków. Jeden przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów kilku wniosków projektowych, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe.

Przykłady międzynarodowych programów innowacyjnych:
 • Horizon 2020,
 • 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,
 • Eureka (Eurostars) 2007–2013,
 • Eranet Cornet II,
 • Inicjatywa Cornet,
 • Eranet Erasme2,
 • Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
 • Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • CELTIC/EUREKA,
 • Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji,
 • Knowledge Partneship,
 • Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),
 • „Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),
 • EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),
 • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza,
 • Interreg Baltic See Region Programme,
 • Polsko-Szwajcarski Program Badawczy.

Dodatkowych informacji można również szukać bezpośrednio na stronie Funduszy Europejskich.
Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/