tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie dla przedsiębiorców

Projekty ogólnopolskie dla przedsiębiorców:
 • HORIZON 2020;
 • Projekty B + R;
 • PARP.

HORIZON 2020 – SME Instrument Faza I

Horizon 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014–2020 wynosi prawie 80 mld euro.

 

Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Program jest prowadzony bezpośrednio przez Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze, wnioski składane są w j. angielskim przez Internet bezpośrednio do Brukseli.
 
W ramach Programu Horizon 2020 istnieje możliwość pozyskania dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Instrumentu MŚP.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:
 • Doskonała baza naukowa
 • Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Wyzwania społeczne
uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:
 • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa
 • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa
 • oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Szczegółowe informacje (dane kontaktowe) oraz dokumenty do pobrania ze strony:
http://www.dotacje.pl/wyszukiwarka/horizon-2020-sme-instrument-faza-i/
Działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje trzy rodzaje badań:
 • badania podstawowe, tj. prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przedwszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie,
 • badania przemysłowe (dawniej stosowane), tj. to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych; do 2006 r. pod nazwą „stosowane”, zgodnie z ustawą z dnia 15 VI 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 115, poz. 795),
 • prace rozwojowe – obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw jest ukierunkowane na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Wsparcie jest przeznaczone zarówno do małych i średnich, jak i do dużych przedsiębiorców, przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z wyżej wymienionych grup firm. Finansowane projekty obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

W ramach działania zostały wyodrębnione dwa poddziałania:
•    Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
•    Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

W latach 2015–2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów w poddziałaniu 1.1.1. dostępnych będzie ok 1,88 mld euro.

Więcej:
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf
 
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa.
 
W latach 2014 – 2020 PARP będzie odpowiedzialna za realizację działań w ramach trzech programów operacyjnych:
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (program ponadregionalny dla 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego).
Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz inne podmioty w perspektywie 2014-2020 będą mogli uzyskać wsparcie w ramach w.w. programów operacyjnych.

Wśród głównych obszarów aktywności Agencji należy wskazać: rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, inwestycje w innowacje, rynek start-upowy oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej, jak również dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.
PARP wciąż realizuje, monitoruje projekty dofinansowane w perspektywie 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz Kapitał Ludzki.

Dysponując kwotą 3,6 mld euro na poszczególne programy operacyjne (PO IR - 1,9 mld euro, PO PW – 1,6 mld euro, PO WER – 90 mln euro), PARP jest aktywna w udzielaniu wsparcia finansowego w latach 2014-2020.

Wsparcie w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Nie ma ograniczeń co do liczby składanych do PARP wniosków. Jeden przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów kilku wniosków projektowych, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe.

Przykłady międzynarodowych programów innowacyjnych:
 • Horizon 2020,
 • 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,
 • Eureka (Eurostars) 2007–2013,
 • Eranet Cornet II,
 • Inicjatywa Cornet,
 • Eranet Erasme2,
 • Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
 • Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • CELTIC/EUREKA,
 • Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji,
 • Knowledge Partneship,
 • Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),
 • „Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),
 • EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),
 • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza,
 • Interreg Baltic See Region Programme,
 • Polsko-Szwajcarski Program Badawczy.

Dodatkowych informacji można również szukać bezpośrednio na stronie Funduszy Europejskich.
Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/dofinansowanie