tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie dla oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej corocznie ogłasza kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na bieżący rok.


 
W dniach 2 i 14 czerwca MEN opublikowało kwoty dofinansowania w ramach punktu IV. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie:
b) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2016 r. lub w miesiącach I-IX 2017 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego:
  • szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne- 10.000 zł na jedno pomieszczenie dydaktyczne
  • sale gimnastyczne-  40 000 zł na jedną salę

Przypominamy, że można jeszcze składać wnioski do 29 września 2017 r.– dotyczy pomieszczeń przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2016 r. lub w miesiącach I-IX 2017 r.

c) świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół,
w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe, - 25 000 zł na jedną świetlicę
 
d) pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub
w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe w meble (np. ławki, krzesła) niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. - 10 000 zł na jedno pomieszczenie


INFORMUJEMY TAKŻE, że została opublikowana lista jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 10 sierpnia br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 11 sierpnia br. nr DWST-WSST.356.2849.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zachęcamy zatem do skorzystania z naszej oferty w zakresie metod diagnostyczno-terapeutycznych.
W tym celu prosimy o kontakt z naszym biurem lub wybranym konsultantem, do którego kontakt podany jest na naszej stronie w zakładce Kontakt.


Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Projekt ogólnopolski dotyczący możliwości pozyskania środków na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji dla pracowników instytucji oraz organizacji szkolnictwa wyższego.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie (w tym Polskę) w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.
Siedmioletni budżet programu wynosi 14,7 mld euro, co stanowi 40-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji.
W programie Erasmus+ wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje lub organizacje.
Szczegółowe warunki uczestnictwa osób w projekcie Erasmus+ uzależnione są natomiast od rodzaju danej akcji. W przypadku:
  • projektów istotnych dla szkolnictwa wyższego głównymi grupami docelowymi są studenci szkolnictwa wyższego, nauczyciele i profesorowie, kadra instytucji szkolnictwa wyższego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w przedsiębiorstwach;
  • projektów istotnych dla kształcenia i szkolenia zawodowego głównymi grupami docelowymi są praktykanci i uczniowie w ramach kształcenia zawodowego, specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w zakresie szkolenia zawodowego, kadra organizacji kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w przedsiębiorstwach;
  • projektów istotnych dla edukacji szkolnej głównymi grupami docelowymi są członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele i pozostali pracownicy szkół, uczniowie edukacji przedszkolnej, kształcenia podstawowego i średniego;
  • projektów istotnych dla edukacji dorosłych głównymi grupami docelowymi są członkowie organizacji edukacji dorosłych, osoby prowadzące szkolenia, kadra i osoby uczące się w ramach edukacji dorosłych;
  • projektów istotnych dla młodzieży głównymi grupami docelowymi są osoby młode w wieku od 13 do 30 lat, osoby pracujące z młodzieżą, kadra i członkowie organizacji działających w sektorze młodzieży;
  • projektów istotnych dla sportu głównymi grupami docelowymi są specjaliści i wolontariusze w obszarze sportu, sportowcy i trenerzy.
Szczegółowe informacje na temat programu oraz terminu składania wniosków można odnaleźć na stronie:
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/