tel. (71) 336 10 36, 693-396-774
fax. (71) 757 51 16
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie dla naukowców

To szansa dla polskich naukowców i przedsiębiorców na zdobycie doświadczenia w 15 międzynarodowych konkursach przy wsparciu NCB.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych.
Należą do nich programy europejskie, takie jak m.in. EUREKA czy ERANET, program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, program współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią, programy bilateralne oraz programy w ramach tzw. współpracy sieciowej, np. Inicjatywa Cornet.

NCBR oferuje dofinansowanie realizacji projektów badawczych przez podmioty z Polski, które zostaną wyłonione w międzynarodowych konkursach. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczyło ponad 8 mln euro.

W ramach programów międzynarodowych, w których uczestniczy NCBR jednostki naukowe i przedsiębiorcy (lub firmy) z Polski biorą udział w konkursach aplikując bezpośrednio w ramach poszczególnych programów, najczęściej poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Dofinansowanie z NCBR otrzymują najlepiej ocenione w danym konkursie projekty, które znajdą się na międzynarodowej liście rekomendowanych do finansowania.

NCBR odpowiada również za konkursy w ramach instrumentów PO IR przypisanych do I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” oraz IV osi priorytetowej „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: ncbr.gov.pl


Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2018”, mający na celu wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego i odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018".

Oferty mogą składać, między innymi:
  • organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
  • szkoły wyższe,
  • instytuty badawcze
  • Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne
  • jednostki samorządu terytorialnego.
 
 
Szczegóły dotyczące konkursu na stronie...
 
Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną wniosku projektowego. Ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić te jednostki do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

Zaleca się, aby jednostki naukowe w pełni korzystały z oferty Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych, konsultując – już na wstępnym etapie przygotowywania się do wnioskowania o grant europejski – tematu i zakresu planowanego projektu pod kątem zgodności z wezwaniem konkursowym. Punkty kontaktowe mogą zapewnić bezpośrednie doradztwo na etapie pracy nad przygotowaniem wniosku projektowego.

11 maja 2018 r. minister Jarosław Gowin podpisał ogłoszenie uzupełniające ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości II”.

Informacja dotycząca wprowadzonej zmiany:
Jednostki, które ubiegały się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC – ADVANCED zostały pozbawione możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach programu, w związku z wprowadzonym ograniczeniem terminowym odwołującym się wyłącznie do uzyskania zaproszenia do II etapu konkursu ERC w 2018 r., a nie do otrzymania w 2018 r. oceny ERC wniosku projektowego (tak jak jest to w przypadku innych programów w ramach Horyzontu 2020).

W związku z tym, mając na względzie równe traktowanie jednostek oraz wolę dopracowania w tym względzie zasad programu, uzupełniono ogłoszenie o naborze wniosków w taki sposób, żeby umożliwić ubieganie się o środki z programu zarówno jednostkom, które otrzymały:

informację o przejściu do II etapu konkursu o grant ERC w 2018 r.,
jak i informację o przejściu do II etapu konkursu o grant ERC w 2017 r., a ocenę ERC wniosku projektowego w roku 2018.

Szczegóły na stronie...
 
PROJEKTY W HORYZONCIE 2020


Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program dotyczący badań naukowych i innowacji, którego budżet wynosi niemal 80 mld euro. Na przyznawane przez Komisję Europejską dofinansowanie mogą liczyć jedynie najlepsi naukowcy i zespoły badawcze. Ministerstwo postanowiło wesprzeć polskich naukowców biorących udział w projektach H2020.

Premia na Horyzoncie – to nowy konkurs MNiSW, z którego środki trafią do jednostek naukowych zaangażowanych w badania w ramach H2020. Dodatkowe finansowanie pozwoli na zwiększenie możliwości ośrodków badawczych w naszym kraju. To długo wyczekiwana odpowiedź na postulaty polskiego środowiska naukowego.

Ze względu na przyjęty w konkursach H2020 system wynagrodzeń, wypłacane przez państwo dofinansowanie pozwoli na zmniejszenie różnicy finansowania polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. To zachęci kolejnych do ubiegania się o europejskie granty.

Premia trafi do tych jednostek naukowych, które biorą udział w projektach realizowanych w ramach Horyzontu 2020. Jej wysokość będzie uzależniona m.in. od finansowanego zaangażowania polskich uczestników w prace oraz ich roli w prowadzonych badaniach.

Ośrodki otrzymujące z Unii poniżej 1 mln euro, dostaną premię równą 20 % przyznanych środków. Dla jednostek, które przekroczą próg miliona, finansowanie wyniesie 25 % kwoty przyznawanej w H2020. Dodatkowa premia w wysokości 10% unijnych dopłat trafi do projektów oraz jednostek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Jedną z podstawowych zalet konkursu ogłaszanego przez MNiSW będzie ograniczenie zbędnych formalności. Sama formuła przypominać będzie konkursy „szybkiej ścieżki” organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków będzie trwał cały rok – kolejne wnioski przekazywane będą do zespołu ekspertów i oceniane w przeciągu trzech miesięcy.

Po dokonaniu oceny i wydaniu rekomendacji, przygotowana umowa zostanie przekazana do beneficjenta. Czas, w którym wypłacane będzie dofinansowanie, zależny będzie od długości trwania projektu. Wnioski trwające np. trzy lata otrzymają odpowiednio trzy transze – pierwszą po podpisaniu umowy, drugą po 2 latach trwania projektu, a ostatnią po jego rozliczeniu.

Zmniejszone zostaną również pozostałe wymogi formalne stawiane beneficjentom, m.in. w kwestii sprawozdań. Te wymagane będą jedynie w postaci raportów rocznych oraz końcowych.

Szczegóły projektu można znaleźć na stronach:

http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/
http://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/h2020.phpSTARTUPY– fundusze wspierające najbardziej innowacyjne projekty.

Rząd powołał największy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Fundusz Funduszy mający wspierać startupy i rozwój innowacyjności z początkowym budżetem ok. 500 mln zł.
Środki na ten cel wyłoży Grupa PZU oraz inni prywatni inwestorzy. Z Funduszem Funduszy współpracować będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Poprzez  program koinwestycji będzie katalizatorem rozwoju dla innowacyjnych spółek technologicznych z polskim pierwiastkiem.
W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NCBR, PZU SA i PZU TFI podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy nad komercjalizacją wyników badań naukowych.  To pierwszy krok do utworzenia Funduszu Funduszy, którego celem będzie inwestowanie w rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych.
Dzięki tej inicjatywie spółki wnoszące największą wartość do polskiej gospodarki w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych będą mogły dodatkowo skorzystać ze wsparcia programu koinwestycyjnego, który przygotuje NCBR. Nowatorska formuła finansowania pozwoli innowacyjnym polskim projektom pokonać problem luki inwestycyjnej.
Doświadczeni eksperci z Grupy PZU zapewnią, aby Fundusz będzie zarządzany wedle sprawdzonych rynkowych praktyk. Wspólna inicjatywa pomoże przyciągnąć najlepszych inwestorów Venture Capital do Polski.

Utworzenie Funduszu jest jednym z narzędzi realizujących założenia rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wpisując się inicjatywę wspierania innowacyjnych polskich startupów.

Więcej można się dowiedzieć na tej stronie.