tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Ogólnopolskie
Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie dla naukowców

To szansa dla polskich naukowców i przedsiębiorców na zdobycie doświadczenia w 15 międzynarodowych konkursach przy wsparciu NCB.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych.
Należą do nich programy europejskie, takie jak m.in. EUREKA czy ERANET, program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, program współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią, programy bilateralne oraz programy w ramach tzw. współpracy sieciowej, np. Inicjatywa Cornet.

NCBR oferuje dofinansowanie realizacji projektów badawczych przez podmioty z Polski, które zostaną wyłonione w międzynarodowych konkursach. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczyło ponad 8 mln euro.

W ramach programów międzynarodowych, w których uczestniczy NCBR jednostki naukowe i przedsiębiorcy (lub firmy) z Polski biorą udział w konkursach aplikując bezpośrednio w ramach poszczególnych programów, najczęściej poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Dofinansowanie z NCBR otrzymują najlepiej ocenione w danym konkursie projekty, które znajdą się na międzynarodowej liście rekomendowanych do finansowania.

NCBR odpowiada również za konkursy w ramach instrumentów PO IR przypisanych do I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” oraz IV osi priorytetowej „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: ncbr.gov.pl


 
Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
 
Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.
          
Program adresowany jest do zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju).

W międzynarodowym projekcie w ramach Inicjatywy CORNET oprócz zrzeszenia bierze również udział jednostka naukowa (Research Performer).
 
Dofinansowanie
Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską (zrzeszenie branżowe i jednostkę naukową).
Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi:
  • do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową;
  • do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie.

Dodatkowe informacje dotyczące Inicjatywy CORNET można znaleźć na stronie międzynarodowej projektu: http://www.cornet-era.net/.

Kontakt:
Informacji dotyczących Inicjatywy CORNET w NCBR udzielają:

Joanna Makocka
tel. +48 22 39 07 233
tel. kom.: +48 519 684 989
e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl
Ruszyła strona internetowa PLUS IP

 

Polscy badacze mogą już korzystać ze strony internetowej Polsko-Amerykańskiego Programu Innowacji. To wspólna inicjatywa Departamentu Stanu oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Platforma umożliwia współpracę i kontakt polskich naukowców z amerykańskimi inwestorami.

PLUS IP (Poland – U.S. Innovation Program) to program wsparcia dla uczelni i jednostek badawczych oraz firm innowacyjnych działających w Polsce. Jego głównym celem jest umożliwienie komercjalizacji wyników badań oraz promocja polskich dokonań na arenie międzynarodowej.

Strona internetowa będzie pełniła funkcję platformy, która umożliwi kontakt między obydwoma stronami. Naukowcy mogą zamieszczać na niej opisy swoich innowacji i projektów oraz zachęcać amerykańskie firmy do zainteresowania się ich badaniami. Możliwy jest również bezpośredni kontakt z zarejestrowanymi na stronie firmami.

Organem zarządzającym PLUS IP będzie Polsko-Amerykańska Rada Innowacji, złożona z przedstawicieli m.in. organizacji rządowych i najważniejszych instytucji naukowych z obydwu państw, a więc: Stowarzyszenie TOP 500, NCBR, PAN, PARP oraz Komitet Polityki Naukowej.
W ramach PLUS IP utworzony zostanie również fundusz kapitałowy złożony ze środków unijnych oraz funduszy prywatnych. Pieniądze będą przeznaczane przede wszystkim na rozwój wspólnych innowacji.

Strona dostępna jest pod adresem: www.plusip.nauka.gov.pl.

PROJEKTY W HORYZONCIE 2020


Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program dotyczący badań naukowych i innowacji, którego budżet wynosi niemal 80 mld euro. Na przyznawane przez Komisję Europejską dofinansowanie mogą liczyć jedynie najlepsi naukowcy i zespoły badawcze. Ministerstwo postanowiło wesprzeć polskich naukowców biorących udział w projektach H2020.

Premia na Horyzoncie – to nowy konkurs MNiSW, z którego środki trafią do jednostek naukowych zaangażowanych w badania w ramach H2020. Dodatkowe finansowanie pozwoli na zwiększenie możliwości ośrodków badawczych w naszym kraju. To długo wyczekiwana odpowiedź na postulaty polskiego środowiska naukowego.

Ze względu na przyjęty w konkursach H2020 system wynagrodzeń, wypłacane przez państwo dofinansowanie pozwoli na zmniejszenie różnicy finansowania polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. To zachęci kolejnych do ubiegania się o europejskie granty.

Premia trafi do tych jednostek naukowych, które biorą udział w projektach realizowanych w ramach Horyzontu 2020. Jej wysokość będzie uzależniona m.in. od finansowanego zaangażowania polskich uczestników w prace oraz ich roli w prowadzonych badaniach.

Ośrodki otrzymujące z Unii poniżej 1 mln euro, dostaną premię równą 20 % przyznanych środków. Dla jednostek, które przekroczą próg miliona, finansowanie wyniesie 25 % kwoty przyznawanej w H2020. Dodatkowa premia w wysokości 10% unijnych dopłat trafi do projektów oraz jednostek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Jedną z podstawowych zalet konkursu ogłaszanego przez MNiSW będzie ograniczenie zbędnych formalności. Sama formuła przypominać będzie konkursy „szybkiej ścieżki” organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków będzie trwał cały rok – kolejne wnioski przekazywane będą do zespołu ekspertów i oceniane w przeciągu trzech miesięcy.

Po dokonaniu oceny i wydaniu rekomendacji, przygotowana umowa zostanie przekazana do beneficjenta. Czas, w którym wypłacane będzie dofinansowanie, zależny będzie od długości trwania projektu. Wnioski trwające np. trzy lata otrzymają odpowiednio trzy transze – pierwszą po podpisaniu umowy, drugą po 2 latach trwania projektu, a ostatnią po jego rozliczeniu.

Zmniejszone zostaną również pozostałe wymogi formalne stawiane beneficjentom, m.in. w kwestii sprawozdań. Te wymagane będą jedynie w postaci raportów rocznych oraz końcowych.

Szczegóły projektu można znaleźć na stronach:

http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/
http://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/h2020.phpSTARTUPY– fundusze wspierające najbardziej innowacyjne projekty.

Rząd powołał największy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Fundusz Funduszy mający wspierać startupy i rozwój innowacyjności z początkowym budżetem ok. 500 mln zł.
Środki na ten cel wyłoży Grupa PZU oraz inni prywatni inwestorzy. Z Funduszem Funduszy współpracować będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Poprzez  program koinwestycji będzie katalizatorem rozwoju dla innowacyjnych spółek technologicznych z polskim pierwiastkiem.
W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NCBR, PZU SA i PZU TFI podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy nad komercjalizacją wyników badań naukowych.  To pierwszy krok do utworzenia Funduszu Funduszy, którego celem będzie inwestowanie w rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych.
Dzięki tej inicjatywie spółki wnoszące największą wartość do polskiej gospodarki w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych będą mogły dodatkowo skorzystać ze wsparcia programu koinwestycyjnego, który przygotuje NCBR. Nowatorska formuła finansowania pozwoli innowacyjnym polskim projektom pokonać problem luki inwestycyjnej.
Doświadczeni eksperci z Grupy PZU zapewnią, aby Fundusz będzie zarządzany wedle sprawdzonych rynkowych praktyk. Wspólna inicjatywa pomoże przyciągnąć najlepszych inwestorów Venture Capital do Polski.

Utworzenie Funduszu jest jednym z narzędzi realizujących założenia rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wpisując się inicjatywę wspierania innowacyjnych polskich startupów.

Więcej można się dowiedzieć na tej stronie.