NOWE SPOSOBY DIAGNOZOWANIA ADHD

Wyszukaj w serwisie

 

Jedne z najczęściej spotykanych problemów w uczeniu się u dzieci wiążą się z ADHD –zespołem nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ang. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders). Czynnikami wskazującymi na ADHD są: nieprawidłowy poziom impulsywności i/lub nadpobudliwości oraz nieuwagi w danym okresie rozwoju dziecka. Niepożądanych skutków ADHD
i związanych z tym problemów psychospołecznych można uniknąć, podejmując środki zapobiegawcze
w dzieciństwie. Najważniejszym punktem jest trafna i rzetelna diagnoza ADHD.


Postawienie właściwej diagnozy ADHD jest o tyle ważne, że nie ma jednej przyczyny jego występowania. Pojawienie się objawów ADHD jest pochodną wielu czynników, w tym również tych o podłożu genetycznym. Szacuje się, że jeśli jedno z rodziców jest nadpobudliwe, ryzyko wystąpienia ADHD
u dziecka wynosi nawet 50%. Wpływ na rozwój ADHD mają też czynniki środowiskowe, dieta i substancje toksyczne. W mózgu dziecka z ADHD „ślad” zdarzenia jest bardzo krótki, a z powodu krótkiego okresu aktywnej kontroli impulsów, dzieci takie nie potrafią przewidywać przyszłych zdarzeń, działają impulsywnie. Przyszłość pojawia się jako coś niespodziewanego, dlatego też główne problemy osób 
z zespołem nadpobudliwości ruchowej wynikają z niemożności odraczania reakcji w czasie oraz hamowania własnego zachowania. 
 

Aparatura do diagnozy ADHD

Opracowany przez profesora Hussa (Uniwersytet w Moguncji) we współpracy z MediTECH skaner ADHD mierzy za pomocą tak zwanego radaru dopplerowskiego częstotliwość i intensywność aktywności ruchowej testowanej osoby.