Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
Wyszukaj w serwisie

Diagnoza psychometryczna dzieci z zaburzeniami mowy z wykorzystaniem Skali Leitera (MWSL)

Zapraszamy na szkolenie Diagnoza psychometryczna dzieci z zaburzeniami mowy z wykorzystaniem Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera P-93 (MWSL)Skala ta znajduje zastosowanie w diagnozowaniu dzieci, z którymi kontakt słowny jest utrudniony lub niemożliwy, a procedura badania przeprowadzana jest bez użycia słów.

Skala znajduje zastosowanie w badaniach dzieci w szerokim przedziale wiekowym od 3 do 15 lat:
• dzieci niesłyszących
• dzieci z zaburzeniami rozumienia i ekspresji mowy
• dzieci dwujęzycznych oraz obcojęzycznych.

Dzięki procedurze polegającej na nieudzielaniu żadnych słownych poleceń ani wyjaśnień w trakcie badania, możemy je przeprowadzać z udziałem osoby, która nie mówi, ale również nie słyszy  i/lub nie rozumie mowy. 

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów i jest podzielone na dwie części. W pierwszej części szkolenia mogą też uczestniczyć inni profesjonaliści (lekarze, logopedzi, pedagodzy oraz nauczyciele).

MWSL P-93 jest niewerbalnym testem inteligencji dla dzieci w wieku 3–15 lat. Większość zadań oparta jest na materiale atematycznym, co (według autora skali) zapewnia względną niezależność testu od wiadomości (wiedzy specyficznej) osoby badanej. W wykonywaniu zadań skali nie premiuje się szybkości wykonania (tylko w 4 próbach są ograniczenia czasowe), co sprawia, że można ją zaklasyfikować do tzw. testów mocy (wydolności, trudności).

Oprócz analizy wyników ilościowych skala umożliwia przeprowadzenie analizy jakościowej uwzględniającej różnice intraindywidualne w zakresie 4 kategorii operacji umysłowych:
  • analizy i syntezy wzrokowej,
  • rozumowania indukcyjnego,
  • rozumienia symboli i pamięci bezpośredniej,
  • oceny właściwości stylu poznawczego.
Dodatkowym atutem tego badania jest atrakcyjność materiału testowego dla dzieci, co sprawia, że większość z nich chętnie podejmuje aktywność zadaniową.

Skala Leitera składa się z 52 zadań, 41 z nich pochodzi z oryginalnej wersji skali, a 11 z polskiej adaptacji z 1964 roku. Zadania są pogrupowane w serie od A do M, po 4 zadania w każdej serii i ułożone są według stopnia trudności. Wszystkie maja taką samą formę. Badanemu przedstawiony zostaje wzór (narysowany na pasku kartonu, umieszczanym na drewnianej ramce z przegródkami) oraz pewną liczbę klocków. Górna powierzchnia każdego klocka jest oklejona białym papierem z rysunkiem albo barwnym papierem. Badany ma odtworzyć przy pomocy klocków układ określony przez informacje zawarte we wzorze. Rozwiązanie zadania polega na umieszczeniu klocków w przegródkach ramki pod odpowiednimi elementami wzoru.
Badanie ma charakter indywidualny i nie wymaga słownego porozumiewania się. Osoba prowadząca badanie nie przekazuje żadnej słownej instrukcji. Przy badaniu najmłodszych stosuje się w niektórych próbach demonstrację i zachęca gestami do umieszczenia klocków w przegródkach.

Czas trwania szkolenia: 
I dzień – godz. 10.00–18.00.

Program szkolenia
mgr Agnieszka Olszewska
Psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego. Pracuje z osobami z zaburzeniami mowy – dziećmi i dorosłymi. Od kilku lat w ramach praktyki diagnostyczno-terapeutycznej, wystąpień konferencyjnych, warsztatów dla profesjonalistów, działalności dydaktycznej itp., zajmuje się m.in. problematyką metodycznej i etycznej diagnozy psychometrycznej osób z zaburzeniami mowy. Ma kilkanaście lat doświadczenia w stosowaniu skali.
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto całego szkolenia: 
450 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
550 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.

Pierwsza część szkolenia: 100 zł

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 757 51 16
Aby zapoznać się z planowanym terminem szkolenia prosimy o kontakt z Działem Szkoleń
tel. 
(71) 336 10 36.
 
 
organizowanych przez
 

 
§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia Diagnoza psychometryczna dzieci z zaburzeniami mowy z wykorzystaniem Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera P-93 (MWSL) oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
 
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia Diagnoza psychometryczna dzieci z zaburzeniami mowy z wykorzystaniem Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera P-93 (MWSL) dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin: 10 godzin.
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu: 
- w pierwszej części szkolenia mogą uczestniczyć inni profesjonaliści (lekarze, logopedzi, pedagodzy, nauczyciele), 
- w drugiej części szkolenia mogą uczestniczyć tylko psycholodzy.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 4;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 10;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne.
Koszt całego szkolenia: 
450 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
550 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
Pierwsza część szkolenia: 100 zł.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
    Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie. 
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 36 zł;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora 
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw. 
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy; 
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie; 
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.