Metoda RehaCom - rehabilitacja i trening funkcji poznawczych
Wyszukaj w serwisie

Metoda RehaCom - rehabilitacja i trening funkcji poznawczych

Zapraszamy na szkolenie z metody RehaCom znajdującej zastosowanie w treningach funkcji poznawczych. Połączenie jej z treningiem lateralnym według metody Warnkego pozwala osiągnąć bardzo dobre efekty terapeutyczne.  

Terapeutycznym celem metody RehaCom jest poprawa sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa). Cel ten jest osiągany poprzez zaprojektowanie specjalnych, przyjaznych dla pacjenta programów reedukacyjnych.
Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów i nauczycieli. 

Czas trwania szkolenia:
1 dzień – godz. 9.00–18.00. 
 
Program szkolenia:
1. Podstawowe zasady dotyczące wykorzystania programów komputerowych w treningu funkcji poznawczych.
2. Przegląd wiedzy na temat wybranych funkcji psychicznych – paradygmaty badawcze, modele teoretyczne, możliwości diagnozowania i treningu.
3. Konstrukcja zadań w poszczególnych modułach RehaCom w kontekście wiedzy o funkcjach psychicznych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, funkcje wykonawcze itd.).
4. Praca z programem – zapoznanie z panelem obsługi.
5. Diagnoza kliniczna w oparciu o wyniki prób w programie RehaCom.
6. Wybór procedur terapeutycznych, zasady doboru parametrów zadań.
7. Zastosowanie programu dla wybranych grup klientów podane na przykładach z praktyki klinicznej:
 • Osoby z trudnościami w uczeniu się – dzieci, młodzież, dorośli;
 • Osoby po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, z zaburzeniami funkcji poznawczych w przebiegu chorób neurologicznych, chorób nowotworowych mózgu itp.;
 • Zastosowanie RehaCom w treningach uwagi i pamięci;
 • Zastosowanie RehaCom w doradztwie i doskonaleniu zawodowym.
8. Raportowanie przebiegu terapii, analiza w toku terapii procesu funkcji poznawczych z wykorzystaniem programu RehaCom
9. Praca z programem – diagnoza i trening.

mgr Agnieszka Olszewska
Psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Szkolenie jest dostępne na liście z formularza.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia:
 • 450 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
 • 550 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach:
termin w trakcie ustalania

Regulamin szkolenia z Metody RehaCom
  
organizowanych przez
 

 
§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia z Metody RehaCom oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.
§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski,Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia z Metody RehaCom dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych: 9 godzin.
 
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 4;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 10;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Potwierdzenie uiszczenia opłaty za szkolenie, chyba, że opłata została dokonana w siedzibie Organizatora.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszt szkolenia: 
450 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
550 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia - zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 36 zł;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.