Grafomotoryka - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej
Wyszukaj w serwisie

Grafomotoryka - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej

Program dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z problemami w zakresie motoryki małej i umiejętności grafomotorycznych.
 

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów oraz terapeutów pracujących ze wczesnym wspomaganiem rozwoju i innych specjalistów pracujących z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi.
Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 2 pkt. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnie opracowywania programów grafomotorycznych dla dzieci małych, przedszkolnych oraz w wieku szkolnym.  

SPRZĘT
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną liczne ćwiczenia z użyciem narzędzi do terapii jak i pomocy, które terapeuta może przygotować samodzielnie.

Pulpit do ćwiczeń grafomotorycznych - zobacz więcej


PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK WIE:
 • jakie są etapy rozwoju motoryki małej
 • jak jest wpływ niezintegrowanych odruchów wczesnodziecięcych na problemy grafomotoryczne
 • jakie są metody usprawniania motoryki małej, sprawności manipulacyjnej rąk
 • w jaki sposób poprawić napięcie mięśniowe i rozluźnić mięśnie dłoni, ręki
 • jak i kiedy wykorzystać pomoce terapeutyczne wspierające integracje odruchów wczesnodziecięcych
PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK POTRAFI:
 • wykonać masaż ręki i obręczy barkowej
 • wykonać pomoce terapeutyczne wykorzystywane w pracy nad grafomotoryką
 • samodzielnie zaplanować indywidualny plan pracy terapeutycznej
 • zdiagnozować problemy grafomotoryczne
TRENERZY
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego terapeutę mgr Katarzynę Orkisz.

ZOBACZ PROGRAM SZKOLENIA

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Szkolenie można wybrać z listy na formularzu.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl.
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na siedem dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia:
590 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
640 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
Termin najbliższego szkolenia:
- 15-16.05.2020r. - Podgórzyn (szkolenie zamknięte)
organizowanego przez
 

 
 


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia Grafomotoryka - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.

§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia Grafomotoryka - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
- 16 godzin.
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach – lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 12;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 25;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne. Koszty wynoszą:
590 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
640 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10% kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach.
2.  Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.