Grafomotoryka - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej
Wyszukaj w serwisie

Grafomotoryka - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej

Program dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z problemami w zakresie motoryki małej i umiejętności grafomotorycznych.
 

Sprawność manualna związana jest z nabywaniem wielu umiejętności powiązanych z samoobsługą (ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł), umiejętnościami w posługiwaniu się sztućcami i nożyczkami. W okresie od czwartego roku życia dziecka zaczynają pojawiać się istotne różnice indywidualne w rozwoju umiejętności grafomotorycznych. Niektóre rysunki dzieci są bardzo ubogie i schematyczne. Inne dzieci rysują wielobarwne rysunki, bogate w szczegóły, pięknie pokolorowane. Dziecięce szlaczki i litery mogą być niekształtne i kanciaste, nie mieszczące się w liniaturze lub są bardzo ładne, staranne, dociągane od linii do linii.
Tempo rozwoju tych umiejętności zależy od wielu czynników nie zawsze związanych z procesem wychowawczym. Duży wpływ na rozwój tych umiejętności ma dystrybucja napięcia mięśniowego, stopień integracji odruchów oraz percepcja wzrokowa. Mimo prowadzonych ćwiczeń i działań wspierających nie zawsze przynoszą zamierzone efekty.
Rozwój umiejętności grafomotorycznych ma istotny wpływ na proces edukacyjny dziecka, szczególnie na jego pierwszym etapie. Dzieci z trudnościami grafomotorycznymi mają trudności w nabywaniu umiejętności pisania, prowadzą nieestetyczne zeszyty i szybko się meczą podczas pisania i rysowania. Trudności edukacyjne w tym zakresie w szczególności są dotkliwe dla dziecka rozpoczynającego naukę szkolną ponieważ takie niepowodzenia szybko wpływają na motywacje do nauki i samoocenę dziecka.

Szkolenie "Grafomotoryka - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej" skierowane jest  do nauczycieli, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów specjalnych, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów pracujących we wczesnym wspomaganiem rozwoju i innych specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

W ramach szkoleń uczestnicy nauczą się obserwować, rozpoznawać i diagnozować nieprawidłowości w rozwoju dziecka w zakresie sprawności manualnej i umiejętności grafomotorycznych.

W części praktycznej uczestnicy nauczą się jak opracować i przygotować indywidualny program grafomotoryczny dla dziecka małego, przedszkolnego oraz w wieku szkolnym z uzyciem pomocy do ćwiczeń grafomotorycznych.

Podczas szkoleń  prezentowane będą liczne ćwiczenia, z użyciem narzędzi do terapii jak i pomocy, które sam terapeuta może przygotować. 

Program szkolenia 

Czas trwania szkolenia: 
I dzień – godz. 9.00–17.00, 
II dzień - godz. 9.00-17.00.

mgr Katarzyna Orkisz
 
Pedagog, tyflopedagog, menedżer oświaty, terapeuta integracji sensorycznej, sensomotoryki, certyfikowany terapeuta metody Warnkego oraz biofeedback. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. prezes zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością w Rzeszowie.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Szkolenie jest dostępne na liście z formularza.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na siedem dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.
 
Cena brutto szkolenia:
590 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
640 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
Termin najbliższego szkolenia:
- 28-29.03.2020r. - Rzeszów
organizowanego przez
 

 
 


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia Grafomotoryka - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń.

§ 2
Organizacja szkolenia
 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia Grafomotoryka - diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych:
- 16 godzin.
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach – lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 12;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 25;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika.
 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne. Koszty wynoszą:
590 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
640 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit. a. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10% kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach.
2.  Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.