Eye tracking w edukacji
Wyszukaj w serwisie

Eye tracking w edukacji

Szkolenie "Eye tracking w edukacji" przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, przejawiających deficyty w zakresie komunikacji werbalnej lub interakcji z otoczeniem.
 Prezentowany przez nas sprzęt oraz oprogramowanie umożliwia pracę nad fiksacjami, ruchami sakkadowymi oka, poszerzeniem pola eksploracji ekranu oraz uwagą wzrokową. Podczas szkolenia poznają Państwo różnorodne gry i aktywności, które za pomocą kontroli wzrokowej posłużą zarówno do zabawy, jak i nauki związków przyczynowo-skutkowych, a także będą stanowiły bazę do dalszej pracy nad komunikacją niewerbalną oraz zdolnościami poznawczymi.
 
Dlatego zapraszamy opiekunów osób niepełnosprawnych chcących usprawnić komunikację ze swoimi podopiecznymi za pomocą wzroku. Przekażemy Państwu wiedzę teoretyczną związaną z zasadą działania sprzętu oraz nauczymy obsługi oprogramowania dedykowanego kontroli wzrokowej.


Czas trwania szkolenia: 
I dzień – godz. 9.00–14.00.
 
Program szkolenia
mgr Beata Weber – kognitywista, terapeuta EEG-Biofeedback i tDCS.   
 Absolwentka kognitywistyki (modułu naukowo-badawczego) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadziła badania naukowe z wykorzystaniem 64-elektrodowego EEG w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii.  
 Od lat zajmuje się pracą z dziećmi, organizacją warsztatów i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci zarówno w imię popularyzacji nauki, jak i w celach wyrównawczych. W swoim dorobku posiada liczne wystąpienia na konferencjach naukowych w kraju, jak i za granicą.  
 Certyfikowany terapeuta z zakresu EEG-biofeedback I i II stopnia oraz mikropolaryzacji. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu eye trackingu i neurodydaktyki, a także wykonuje mikropolaryzacje mózgu metodą tDCS oraz terapię neurofeedback. Z chęcią poszerza wiedzę na temat neurofizjologii oraz oddziaływań psychosomatycznych.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cena brutto szkolenia:
  • 390 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
  • 440 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach:
- 27.06.2020r. - Wrocław

 
organizowanego przez


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia Eye tracking w edukacji oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń. 
 
§ 2
Organizacja szkolenia

 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski,Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia Eye tracking w edukacji dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych: 7 godzin.
 
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 4;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 10;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Potwierdzenie uiszczenia opłaty za szkolenie, chyba, że opłata została dokonana w siedzibie Organizatora.

 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszt szkolenia: 
390 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
490 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia - zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.

 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.