tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Eye tracking w edukacji
Wyszukaj w serwisie

Eye tracking w edukacji

Szkolenie "Eye tracking w edukacji" przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Terapia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinna opierać się na m.in. na terapii zdolności wzrokowych. Deficyty w tym obszarze mogą współwystępować m.in. z nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce czytania i zaburzeniami uwagi wzrokowej.

Podczas szkolenia zostanie również przedstawiona metoda komunikacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, sparaliżowanymi, nieposługującymi się komunikacją werbalną, w celu umożliwienia im łatwiejszej i bardziej niezależnej interakcji z otoczeniem. Dlatego też zapraszamy opiekunów osób niepełnosprawnych chcących usprawnić porozumiewanie się swoim podopiecznym za pomocą kontroli wzrokowej. Przekażemy Państwu wiedzę teoretyczną z zakresu terminologii, podstaw naukowych wykorzystania eye trackera w ocenie i terapii zdolności wzrokowych oraz nauka obsługi oprogramowania dedykowanego kontroli wzrokowej.

Czas trwania szkolenia: 
I dzień – godz. 9.00–16.00.
 
Program szkolenia
mgr Beata Weber – kognitywista, terapeuta metodą EEG-Biofeedback i eye-trackingową.
Absolwentka kognitywistyki (modułu naukowo- badawczego) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadziła badania naukowe z wykorzystaniem 64-elektrodowego EEG w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii. Od lat zajmuje się pracą z dziećmi oraz organizacją warsztatów i zajęć w imię popularyzacji nauki. Aktualnie zajmuje się terapią z wykorzystaniem eye-trackera oraz prowadzi zajęcia z robotyki dla dzieci. Interesuje się kreatywnymi metodami nauczania, neurokognitywnymi badaniami naukowymi, zastosowaniami eye trackingu  jako metody diagnostycznej, terapeutycznej oraz asystującej w różnych dysfunkcjach.
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 336-10-36, wew. 5.
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cena brutto szkolenia:
  • 390 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
  • 440 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach:
- 02.12.2018 r. Wrocław.

 
organizowanego przez


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia Eye tracking w edukacji oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń. 
 
§ 2
Organizacja szkolenia

 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski,Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia Eye tracking w edukacji dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych: 7 godzin.
 
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 4;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 10;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Potwierdzenie uiszczenia opłaty za szkolenie, chyba, że opłata została dokonana w siedzibie Organizatora.

 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszt szkolenia: 
390 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
490 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia - zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.

 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.