tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
e-mail: centrum@biomed.org.pl

Eye tracking w badaniach naukowych
Wyszukaj w serwisie

Eye tracking w badaniach naukowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób planujących w badaniach naukowych wykorzystać jako metodę badawczą eye tracking (sprzęt Eye Link). Szkolenie zawiera zarówno wprowadzenie teoretyczne, jak również część praktyczną: pracę na sprzęcie, z bazami danych, oprogramowaniem oraz integracją z innymi systemiami (m.in. EGI/EEG).

WAŻNE INFORMACJE:
Język szkolenia: angielski
Co trzeba mieć ze sobą: laptop z najnowszą wersją programu Experiment Builder oraz Data Viewer
Co udostępniamy:
a) tymczasowe klucze licencyjne USB (jeśli uczestnik nie posiada własnego klucza). Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania
b) jest możliwość udostępnienia laptopów BIOMED po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania. Ilość laptopów ograniczona
 
Podczas kursu nacisk zostanie położony na rozwijanie praktycznych umiejętności. W drugiej części szkolenia dotyczącej oprogramowania zostaną przedstawione przykłady, w tym skrypty do tworzenia eksperymentów i przykładowe badania do analizy danych.

Czego nauczysz się w pierwszym dniu szkolenia
• Korzystania z systemu oprogramowania do projektowania eksperymentów i prowadzenia badań eyetrackingowych EyeLink w pełnym zakresie
• Zdobędziesz praktyczne doświadczenie w zakresie optymalnego przygotowania uczestników badań
• Zrozumiesz, jak zmaksymalizować i zmierzyć jakość danych okulografii
• Dowiesz się, jak programować eksperymenty za pomocą Experiment Builder
• Dowiesz się, jak analizować ruchy oczu za pomocą oprogramowania Data Viewer

Czego nauczysz się w drugim dniu szkolenia?
 • Dowiesz się, jak prowadzić jednoczesny zapis EEG i danych eyetrackingowych
 • Zrozumiesz, jak korzystać z sygnalizacji TTL, aby zapewnić wspólne punkty czasowe w obu strumieniach danych
 • Dowiesz się, jak używać oprogramowania Experiment Builder do integracji
  z systemami EEG EGI
 • Zapoznasz się z podstawami sygnalizacji i synchronizacji TTL
 • Dowiesz się jak używać Fieldtrip, aby współrejestrować dane EEG i EyeLink.
Program szkolenia
Dr Sam Hutton – praktyk w zastosowaniu systemów eyetrackingowych Eye Link. Prowadzi własną pracę badawczą (ponad 50 publikacji), od kilku lat konsultant SR Research. W pracy badawczej koncentruje się na funkcjach okulomotorycznych osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla naukowców na całym świecie. Ma szczegółową wiedzę na temat zróżnicowanych aspektów badań nad śledzeniem ruchów gałek ocznych i wiele praktycznych doświadczeń, którymi chętnie
dzieli się podczas warsztatów. 
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
 • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
 • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
 • faksem: (71) 336-10-36, wew. 5.
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cena brutto szkolenia:
 • 390 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
 • 450 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.

Termin najbliższego szkolenia: 7-8.03.2019r. Wrocław
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (71) 336 10 36.
 
organizowanego przez


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia Eye tracking w badaniach naukowych oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń. 
 
§ 2
Organizacja szkolenia

 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski,Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia Eye tracking w badaniach naukowych dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin.
 
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu: pracownicy naukowi, pracownicy działów badawczych wykorzystujących w pracy eyetracking, psychologowie, terapeuci prowadzący prace badawcze.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 20;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Potwierdzenie uiszczenia opłaty za szkolenie, chyba, że opłata została dokonana w siedzibie Organizatora.

 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszt szkolenia: 450 zł

b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
 • imię i nazwisko uczestnika;
 • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia - zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.

 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2018 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.