Eye tracking w badaniach naukowych
Wyszukaj w serwisie

Eye tracking w badaniach naukowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób planujących w badaniach naukowych wykorzystać jako metodę badawczą eye tracking (sprzęt Eye Link). Szkolenie zawiera zarówno wprowadzenie teoretyczne, jak również część praktyczną: pracę na sprzęcie, z bazami danych, oprogramowaniem oraz integracją z innymi systemiami (m.in. EGI/EEG).

WAŻNE INFORMACJE:
Język szkolenia: angielski
Co trzeba mieć ze sobą: laptop z najnowszą wersją programu Experiment Builder oraz Data Viewer
Co udostępniamy:
a) tymczasowe klucze licencyjne USB (jeśli uczestnik nie posiada własnego klucza). Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania
b) jest możliwość udostępnienia laptopów BIOMED po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania. Ilość laptopów ograniczona
 
Podczas kursu nacisk zostanie położony na rozwijanie praktycznych umiejętności. W drugiej części szkolenia dotyczącej oprogramowania zostaną przedstawione przykłady, w tym skrypty do tworzenia eksperymentów i przykładowe badania do analizy danych.

I DZIEŃ:
Sesja poranna: Wprowadzenie do badań eyetrackingowych (wykład)
10:00 - 11:20: Eye Tracking I
W sesji wprowadzającej omówione zostaną kluczowe pojęcia w metodologii eyetrackingu. Tematy obejmują podstawowe zasady dotyczące śledzenia ruchów gałek ocznych, podstawy kontroli okulomotorycznej (sakady, fiksacje i smooth pursuit), typy scenariuszy badawczych, w których zwykle stosuje się śledzenie ruchów gałek ocznych oraz kluczowe przykładowe dane, które są zazwyczaj wykorzystywane w badaniach eyetrackingowych, podstawy interpretacji danych. 
11:20 - 11:40: Przerwa kawowa
11:40 - 13:00:  Eye Tracking II
Druga sesja będzie poszerzać tematy poruszane wcześniej i zawierać bardziej szczegółowe przykłady badań eye trackingowych, w tym typowych eksperymentów przeprowadzanych w dziedzinie psycholingwistyki (czytanie i rozumienie języka mówionego), psychologii poznawczej (podejmowanie decyzji / pamięć), percepcji (w tym procesu rozpoznawania twarzy) i wielu innych. Obejmie również bardziej zaawansowane tematy, takie jak integracja i synchronizacja eyetrackingu z innymi metodami badań, takimi jak EEG i fMRI.
13:00 - 14:00: Obiad
Praktyczne wprowadzenie do eyetrackingu z systemem EyeLink
14:00 - 15:00: Maksymalizacja jakości danych eyetrackingowych
Podczas tej sesji przedstawione zostaną kluczowe kroki, które naukowcy muszą podjąć, aby zmaksymalizować jakość danych eyetrackingowych. Sesja będzie zawierała ważne porady dotyczące rozmieszczenia sprzętu, konfigurowania i kalibrowania, a także tego jak radzić sobie z czynnikami powodującymi rejestrację niskiej jakości danych.
 15:00 - 17:00: Zajęcia praktyczne:
W tej końcowej sesji uczestnicy będą mieli okazję wypróbować systemy EyeLink (EyeLink 1000 Plus / EyeLink Portable Duo) w różnych konfiguracjach (na przykład z i bez stabilizacji głowy). Uczestnicy będą mieli możliwość poćwiczyć przygotowanie osób badanych/przygotowanie sprzętu i zapoznanie się zarówno ze sprzętem, jak i oprogramowaniem.
 
II DZIEŃ:
Wprowadzenie do programu prezentacji bodźców Experiment Builder
10:00 - 11:20: Experiment Builder I
Sesja ta będzie poświęcona omówieniu podstawowych funkcji programu Experiment Builder. Experiment Builder firmy SR Research to potężny i intuicyjny interfejs graficzny, który umożliwia użytkownikom tworzenie szerokiego zakresu różnych zadań eksperymentalnych. Korzystając z prostych przykładów, sesja wyjaśni kluczowe pojęcia, takie jak sekwencje zagnieżdżone, źródła danych, odsyłacze, rozgałęzienia warunkowe i wiele innych.
 11:20 - 11:40: Przerwa kawowa
 11:40 - 13:00: Experiment Builder II
Ta druga sesja obejmie nieco bardziej zaawansowane tematy, takie jak randomizacja, praca z listami, synchronizacja z zapisem EEG itp. Podczas tej sesji będziemy rejestrować dane z wykorzystaniem prostych zadań rozpoznawania twarzy. 
13:00 - 14:00 Obiad
Wprowadzenie do programu analizy Data Viewer
14:00 - 15:20: Data Viewer I
W tej sesji, korzystając z wcześniej zebranych danych i innych przygotowanych zestawów danych, użytkownicy poznają podstawowe zasady analizy danych eyetrackingowych EyeLink. Od importowania danych, poprzez przeglądanie ich na różne sposoby, tworzenie obszarów zainteresowań i okresów zainteresowań, aż po generowanie podstawowych raportów.
15:20 - 15:40: Przerwa kawowa
15:40 - 17:00: Data Viewer II
Sesja ta obejmie nieco bardziej zaawansowane funkcje Data Viewer, takie jak tryb danych Aggregate, tworzenie dynamicznych obszarów zainteresowania i generowanie raportów szeregów czasowych (binning). 


Dr Sam Hutton – praktyk w zastosowaniu systemów eyetrackingowych Eye Link. Prowadzi własną pracę badawczą (ponad 50 publikacji), od kilku lat konsultant SR Research. W pracy badawczej koncentruje się na funkcjach okulomotorycznych osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla naukowców na całym świecie. Ma szczegółową wiedzę na temat zróżnicowanych aspektów badań nad śledzeniem ruchów gałek ocznych i wiele praktycznych doświadczeń, którymi chętnie
dzieli się podczas warsztatów. 
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.
 
Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cena brutto szkolenia:
  • 390 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
  • 450 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.

Termin najbliższego szkolenia: 8-9.04.2019r. Wrocław
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (71) 336 10 36.
 
organizowanego przez


§ 1
Przedmiot regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkolenia Eye tracking w badaniach naukowych oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń. 
 
§ 2
Organizacja szkolenia

 
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski,Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
 
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkolenia Eye tracking w badaniach naukowych dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
 
3. Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin.
 
 
4. Uczestnicy:
Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu: pracownicy naukowi, pracownicy działów badawczych wykorzystujących w pracy eyetracking, psychologowie, terapeuci prowadzący prace badawcze.
 
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 20;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Potwierdzenie uiszczenia opłaty za szkolenie, chyba, że opłata została dokonana w siedzibie Organizatora.

 
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Koszt szkolenia: 450 zł

b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
            Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • tytuł szkolenia.
 
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia - zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia;
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.
 
 
§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.

 
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2018 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania.