EEG dla neuroterapeutów
Wyszukaj w serwisie

Szkolenie EEG dla neuroterapeutów

Zapraszamy na szkolenie EEG dla neuroterapeutów. Zajęcia odbywać się będą pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny neurologii, psychologii, fizyki.

Celem szkolenia jest przekazanie terapeutom neurofeedbacku podstawowej wiedzy w zakresie elektroencefalografii.
Uczestnicy przyswajają pojęcia najczęściej spotykane w opisach EEG, jak również uczą się jak odnieść się do dokumentacji z badań EEG, dostarczanej przez rodziców oraz jakie informacje z badania mogą mieć znaczenie w kontekście planowanej terapii. 

Czas trwania szkolenia: 
I dzień – godz. 10.00–18.00, 
II dzień - godz. 9.00-17.30.

 
Program szkolenia
dr n. med. Marcin Kopka
Neurologiem, pracuje w Pracowni Neurofizjologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Poradni Neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie. Obecnie jest w trakcie kursu licencyjnego uprawniającego do opisu badań EEG. Ponadto bierze udział w konferencjach, na których przekazuje wiedzę dotyczącą terapii biofeedback lekarzom.

dr Paweł Borkowski
Pracownik naukowy Instytutu Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Informatyk i pasjonat neuropsychologii. Jest twórcą i pomysłodawcą Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback na wspomnianej wyżej uczelni. obecnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej na temat związany z analizą zapisu EEG.

mgr Robert Kozłowski
Metodą biofeedback zajmuje się od 2000 r.. Początkowo uczył się w Czechach pod kierunkiem neuroterapeutów czeskich (Certyfikat Instytutu EEG-biofeedback w Pradze). Dalszą wiedzę i doświadczenie zdobywał w Niemczech dzięki współpracy z MediTECH Electronic, a także uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biofeedback Foundation of Europe (m.in. Neurofeedback Fundamentals pod kierunkiem L. i M. Thompsonów z ADD Centre w Kanadzie, HRV-biofeedback prowadzony przez prof. Gervitza). Założyciel Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii.

mgr Dariusz Tuchowski
Psycholog, również absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - kierunek organizacja i zarządzanie. W roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody Biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Obecnie szczególnie zajmuje się problematyką lęku i depresji oraz wykorzystaniem w terapii oprócz EEG Biofeedback również tDCS- urządzenia do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym o niskim natężeniu. We współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia z metody Biofeedback. Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana HEG Biofeedback, Lubara QEEG – diagnoza i terapia).

 
Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Interesujące szkolenie można wybrać z listy na formularzu.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
  • pocztą: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław;
  • e-mailem: szkolenia@biomed.org.pl;
  • faksem: (71) 757 51 16
Prosimy o uiszczenie wpłaty najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia.
Rachunek bankowy: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217.

Cena brutto szkolenia:
  • 750 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia, 
  • 850 zł - jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia.
Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach:
- termin w trakcie ustalania,Regulamin szkoleń specjalistycznych 
organizowanych przez 

§ 1
Przedmiot regulaminu
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Szkoleń Specjalistycznych oraz
prawa i obowiązki uczestników szkoleń.

§ 2
Organizacja szkolenia
1. Organizator: Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, 
Al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław, NIP 898-188-47-11, REGON 020561993.
2. Kadra: zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkoleń specjalistycznych dostępnym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
3. Liczba godzin szkoleniowych: liczba godzin szkoleniowych zgodna jest z aktualnym programem szkoleń specjalistycznych zamieszczonym na stronie internetowej www.biomed.org.pl.
4. Uczestnicy: Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach - ukończony I stopień szkolenia Biofeedback.
5. Ilość uczestników:
a/ Minimalna ilość uczestników szkolenia – 10;
b/ Maksymalna ilość uczestników szkolenia – 15;
c/ W przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników na 7 dni przed planowanym dniem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
6. Wymagane dokumenty:
a/ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.biomed.org.pl;
b/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie uczestnika;
c/ Przysłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia EEG-Biofeedback I stopnia – wymagane tylko od uczestników biorących udział w Szkoleniu Biofeedback II stopnia
7. Opłaty:
a/ Kształcenie w ramach ww. szkoleń jest odpłatne. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczona na stronie internetowej www.biomed.org.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
b/ Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych
w § 2 ust. 6. Wpłatę należy uiścić najpóźniej na czternaście dni przed planowanym terminem szkolenia pod rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia pełnych opłat za szkolenie.
c/ Opłat należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora lub przelewem na konto:
Multibank 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217
d/ W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika;
- tytuł szkolenia.
8. Rezygnacja uczestnika, odwołanie lub przełożenie szkolenia z winy organizatora:
a/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres: szkolenia@biomed.org.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
b/ W przypadku rezygnacji ze szkolenia:
- na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia - zwracana jest cała wpłacona kwota;
- na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia – zwrot z potrąceniem 10 % kosztów szkolenia obowiązujących w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie;
- na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – potrąca się 100% kwoty szkolenia (w wyjątkowych sytuacjach udokumentowanych przez uczestnika dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
c/ W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeznaczona na następne szkolenie.
 
§ 3
Obowiązki organizatora
1. Organizator jest zobowiązany:
a/ udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia
b/ wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia;
c/ zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia;
d/ przygotować materiały szkoleniowe;
e/ wystawić zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia w przypadku spełnienia wszystkich obowiązków przez uczestnika;
f/ zapewnić uczestnikom drobny poczęstunek podczas przerw.

§ 4
Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a/ wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b/ dokonać pełnej opłaty za szkolenie;
c/ przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu;
d/ regularnie uczestniczyć w zajęciach;
e/ zdać test kończący szkolenie.
2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca uczestnika na szkolenie we własnym zakresie zapewniają i pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2016 r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich opublikowania