APARATY i SYSTEMY EEG, dEEG, QEEG i ERP
Wyszukaj w serwisie

WinEEG - program zarządzający

WinEEG to jeden z najlepszych na rynku programów zarządzajacych systemem EEG/ QEEG, i ERP, który dzięki  analizie ICA i bazie normatywnej HBI można z powodzeniem wykorzystać do klasycznego badania klinicznego, leczenia farmakologicznego a także precyzyjnego planowania sesji neurofeedback.

Podstawowe oprogramowanie WinEEG umożliwia przetwarzanie sygnału EEG z uwzględnieniem analizy widmowej i koherencji, mapowania mózgu, korekcji artefaktów, wykrywania iglic, lokalizacji źródła dipola, metody LORETA oraz analizy składowych niezależnych. Mapy są wykonywane z dokładnością co 1 lub 2 Hz, co ułatwia planowanie sesji neurofeedback. Praca z programem jest intuicyjna i przyspiesza tworzenie raportów z tabelami, wskazując wykryte nieprawidłowości.

Zapis

Sygnały EEG (do 32 kanałów) są zapisywane na twardym dysku i dostępne do dalszej analizy. Podczas zapisywania sygnały są stale wyświetlane na ekranie. Program naśladuje tryb ruchomego papieru. Ekran odzwierciedla formę papierową zapisu, aby ułatwić odczytywanie. EEG może być zapisywane synchronicznie z prezentacją bodźców wzrokowych i akustycznych w badaniach ERP/ERD.
ERP i ERD są liczone podczas prezentacji różnych zadań psychologicznych. Projekty zadań można przygotować za pomocą programu Psytask lub też konwencjonalnego programu do tworzenia prezentacji (Presentation, E-Prime). Podczas wykonywania EEG błyski świetlne mogą być kontrolowane ręcznie lub przy użyciu predefiniowanego programu. Procedura automatycznego pomiaru impedancji pomaga kontrolować jakość podłączenia elektrod.

Montaż i filtry

Zapisane sygnały EEG mogą być wyświetlane z wykorzystaniem wielu różnych montaży;
 • jednobiegunowego,
 • dwubiegunowego,
 • z odniesieniem uśrednionym,
 • z odniesieniem ze średnią ważoną itd.
Sygnały EEG mogą być filtrowane z użyciem cyfrowego filtru IIR do zmiany pasma zapisu
i wyeliminowania zakłóceń z otoczenia (50 lub 60 Hz).
Ponadto do filtrowania EEG można także użyć filtru FIR.
 

Korekcja artefaktów

Zaawansowany tryb usuwania artefaktów ułatwia i przyspiesza wyeliminowanie fragmentów ze złym zapisem EEG. Procedura korekcji artefaktów jest oparta o dekompozycję sygnału z użyciem analiz PCA lub ICA, co poprawia jakość zapisanego sygnału EEG.

Analiza widmowa i mapowanie mózgu

Program WinEEG umożliwia wielokanałową analizę widma, mapowanie mózgu i koherencję. Widmo mocy sygnału może być liczone dla zaznaczonej części zapisanego EEG. Różne parametry widma są obliczane dla wcześniej określonych zakresów pasm, które mogą być wyświetlane jako histogramy, mapy i tabele. Widma mogą być także eksportowane jako histogramy, mapy i tabele. Dane widmowe mogą być eksportowane do innych aplikacji (takich jak STATISTICA lub SPSS) w formacie ASCII do późniejszej analizy statystycznej. 

Automatyczne wykrywanie iglic

System wykrywa, oznacza i uśrednia iglice oraz fale ostre w zapisie EEG. Duża efektywność algorytmu automatycznego wykrywania iglic wynika z estymacji parametrów amplitudowo-czasowych kształtu fal oraz odpowiedniego źródła dipola w odniesieniu zarówno do surowego EEG, jak również do dekompozycji wielokanałowego EEG na składowe (z użyciem PCA lub ICA) oraz pomaga badać aktywność drgawkową w długotrwałym zapisie EEG. Algorytm ręcznego uśredniania fal iglic podobnych pod względem kształtu eliminuje artefakty. Uśrednienie fal podobnych kształtem zwiększa dokładność pomiaru. Wbudowany algorytm lokalizacji dipola pozwala zidentyfikować pozycję źródła aktywności drgawkowej.

Automatyzacja przetwarzania i uśredniania danych

Widmo, koherencja, ERP, ERD itd. mogą być przetwarzane w trybie automatycznym do celów opracowywania danych zaznaczonych przez użytkownika. Rezultaty przetwarzania będą automatycznie magazynowane we wbudowanej bazie danych.

Zintegrowana baza danych

Wszystkie informacje o pacjentach obejmujące sygnał końcowy mogą zostać zapisane w programie MS Word, także zapis wideo, oraz w bazie danych lub na płycie CD. Wbudowana baza danych ułatwia automatyczne wyszukanie zapisu i zapewnia automatyczne przetwarzane danych, uśrednianie ich oraz eksportowanie. Oprócz tego wszystkie dane mogą być przechowywane i przeglądane na na dowolnym komputerze z systemem Windows. 
 

Raport końcowy

Raport końcowy może zostać sporządzony w programie MS Word. Poszczególne pliki mogą zostać utworzone automatycznie i być automatycznie otwierane. Zarówno szablony raportu końcowego, tabele przetworzonych wyników, jak i elementy graficzne (kopie zawartości okna), mogą być automatycznie umieszczone w tekście raportu końcowego.
Składowe oprogramowania Win EEG:
 • analiza widmowa oraz koherencja;
 • mapowanie mózgu 2D;
 • automatyczna korekcja artefaktów mrugania oczami;
 • automatyczne wykrywanie iglic;
 • lokalizacja źródła dipolowego;
 • możliwość wykonywania ERP/ERD;
 • mapowanie Loreta i 3D sLoreta;
 • analiza składowych niezależnych (ICA);
 • zaawansowane funkcje importowania/eksportowania danych.
System może być wykorzystany do realizacji następujących czynności:
 • prezentacja bodźców wzrokowych i słuchowych;
 • rejestrowanie reakcji pacjenta za pomocą specjalnego klawisza odpowiedzi;
 • obliczanie potencjałów związanych ze zdarzeniem (ERP);
 • obliczanie desynchronizacji lub synchronizacji związanej ze zdarzeniem (ERD/ERS);
 • obliczanie mocy falkowej (wavelet) pasma i koherencji;
 • prezentowania informacji o jakości wykonania zadań ERP (liczba błędów pominięcia, nadmiaru, czas reakcji, wariancja);
 • mapowanie dynamiki parametrów związanych ze zdarzeniem;
 • porównywanie wyników analizy.